Hallituksen esitys perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

24.10.2016  |  Uutiset, Verotus

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikilla portailla ja sukupolvenvaihdoksia helpotetaan. Verotuksen ylin progressio kuitenkin säilyy.

Eduskunnalle on annettu 6.10.2016 hallituksen esitys perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamisesta. Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painotettaisiin yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon.

Veroasteikot

Hallituksen esitykseen on tehty joitain muutoksia aikaisemmin uutisoimaamme luonnokseen verrattuna. Progressiivisten veroasteikkojen ylimmän portaan raja säilyy 1 000 000 eurossa. Toisen veroluokan sekä perintö- että lahjaveroasteikkoihin luotaisiin ensimmäistä veroluokkaa vastaava 200 000 euron porras. Lisäksi lahjaveroasteikon ensimmäistä porrasta korotetaan molemmissa veroluokissa 4 000 eurosta 5 000 euroon. Veroasteikkojen muutokset ensimmäisessä veroluokassa (esim. lapset, vanhemmat, puoliso) on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lisäksi puolisovähennystä korotettaisiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon. Veroasteikkojen keventämistä korvataan veropohjan laajentamisella siten, että perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus ehdotetaan poistettavaksi.

Veroasteikkojen muutokset ensimmäisessä veroluokassa

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen laajeneminen on epävarmaa

Perintö- ja lahjaverotuksessa voidaan soveltaa erityistä sukupolvenvaihdoshuojennusta, kun perintöön tai lahjaan kuuluu vähintään 10 % maatilasta tai yrityksen osakkeista ja lahjan tai perinnön saaja jatkaa yritystoimintaa. Huojennus keventää veron määrää vähintään 60 %, usein käytännössä huomattavasti enemmän.

Hallituksen esityksen mukaan sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että kun alaikäisen perillisen perintöosuuteen kuuluu huojennuksen edellytykseksi säädetty osa osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, yritystoimintaa voisi jatkaa alaikäisen perillisen sijaan hänen edunvalvojansa. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Mika Lintilä on kuitenkin kertonut julkisuudessa, että verojaosto on päättänyt pyytää hallitusta täydentämään esitystään ja poistamanaan siitä alaikäisten huojennusta koskevan lakimuutoksen. Kyseinen muutos olisi korjannut viime marraskuussa tulleen KHO:n päätöksen aiheuttaman epäoikeudenmukaisen tilanteen. Päätöksen perusteella alaikäiset perinnönsaajat eivät tällä hetkellä voi saada osakeyhtiömuotoisen yrityksen osalta huojennusta. Syyksi lakimuutoksen mahdolliselle poisvetämiselle on julkisuudessa esitetty epäilys perustuslain edellyttämän tasavertaisuuden toteutumisesta. Jos kaksi sisarusta perii tällä hetkellä yrityksen toisen ollessa alaikäinen ja toisen ollessa täysi-ikäinen, vain toinen heistä voi saada huojennuksen. Tämä ei ilmeisesti ole verojaoston mielestä perustuslain vastaista?

Nykyinen voimassaoleva laki johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin erityisesti tilanteissa, jossa yrityksen omistaja kuolee yllättäen. Tällöin huojennusta voidaan soveltaa täysi-ikäisten perillisten verotuksessa, mutta alaikäisen sisaruksen verotus määräytyy osakkeiden käyvän arvon mukaan. Näissä tilanteissa perintövero joudutaan useimmiten rahoittamaan kohdeyrityksen varallisuudella, mikä yhdessä osinkotuloverotuksen kanssa johtaa kohtuuttomiin veroseurauksiin vain perillisen alaikäisyyden takia. Yhteenlaskettu perintö- ja osinkoverorasitus voi tällöin olla jopa 10-kertainen verrattuna tilanteeseen, jossa huojennusta voitaisiin soveltaa. Käytännössä tällainen voitonjako voi vaarantaa yrityksen elinkelpoisuuden. Ehdotettu, mutta julkisuuteen annettujen tietojen valossa epävarma muutos poistaisi tämän epäkohdan perintötilanteissa. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukainenkaan muutos ei kuitenkaan mahdollistaisi huojennuksen soveltamista, kun yrityksen osakkeita lahjoitetaan alaikäiselle aikaisemman omistajan elinaikana.

Sukupolvenvaihdoksessa saadun omaisuuden luovuttaminen

Hallituksen esityksen mukaan tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatua varallisuutta, johon on aikaisemmin sovellettu sukupolvenvaihdoshuojennusta, hankintamenona pidettäisiin huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa. Nykyisen lainsäädännön mukaan hankintamenona pidetään perintö- tai lahjaveropäätöksen mukaista käypää arvoa. Muutos kiristää monessa tilanteessa luovutusvoittoverotusta voimakkaasti. Mikäli tällaisen omaisuuden myynti on lähitulevaisuudessa ajankohtainen, on syytä harkita luovutuksen toteuttamista ennen lakimuutoksen suunniteltua voimaantuloa.

Voimaantulo

Esitys on tarkoitus käsitellä valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen yhteydessä ja lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. Uusia säännöksiä sovellettaisiin pääosin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan.

Kari Stenqvist

Palvelut perhe- ja omistajayrittäjille

+358 (0)20 787 7465

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)