Muutosehdotukset yhdistysten toiminnan ja purkamisen helpottamiseksi

16.12.2015  |  Sääntely, Uutiset

Yhdistyslain (503/1989) muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on parhaillaan lausuntokierroksella, jolla lausuntojen antamisaika päättyy 18.12.2015. Muutosehdotusten tavoitteena on helpottaa yhdistysten toimintaa selventämällä päätösten moitteenvaraisuutta koskevia määräyksiä ja laajentaa rekisteri-ilmoitusten allekirjoittamiseen oikeutettujen piiriä. Muutosten tavoitteena on myös edistää yhdistysrekisteritietojen ajantasaisuuden ylläpitoa helpottamalla toimimattomien yhdistysten rekisteristä poistamismenettelyä. Samalla lakiin ehdotetaan yhdistysten purkamismenettelyä selventäviä määräyksiä. Oikeusministeriön mukaan tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdistyslain muuttamisesta annettaisiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja, että lainmuutokset tulisivat voimaan 1.7.2016.

Päätösten moitteenvaraisuus

Voimassaolevan yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen voi nostaa yhdistystä vastaan kanteen yhdistyksen päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi, jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Moiteoikeus koskee yhdistyksen kokouksen, valtuutettujen ja hallituksen päätöksiä. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Muusta yhteisölainsäädännöstä poiketen yhdistyslaissa ei päätöksenteon menettelyvirheen osalta edellytetä, että virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten jäsenen oikeuteen. Tämä onkin aiheuttanut epäselvyyttä yhdistyskäytännössä siitä, milloin päätöksenteon menettelyvirhe voi johtaa päätöksen pätemättömyyteen. Huoli menettelyvirheiden aiheuttamasta pätemättömyydestä on voinut rajoittaa yhdistysten päätöksentekoa tietoliikenneyhteyden tai muiden teknisten apuvälineiden avulla.

Oikeustilan ja päätöksenteon selventämiseksi sekä yhdistysten kokoustoiminnan helpottamiseksi yhdistyslakiin ehdotetaan muita yksityisiä yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä vastaavaa määräystä siten, että menettelyvirhe voi johtaa yhdistyksen päätöksen pätemättömyyteen vain, jos sillä on voinut olla merkitystä päätöksen sisältöön tai muutoin yhdistyksen jäsenen oikeuteen.

Muutoksen osalta ehdotuksessa esitetään siirtymäsäännöstä, jonka mukaan uuden lain päätöksen pätemättömyyttä koskevaa säännöstä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyyn päätökseen.

Rekisteri-ilmoitusten allekirjoittaminen

Muusta yhteisölainsäädännöstä poiketen ainoastaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on oikeutettu allekirjoittamaan yhdistysrekisterille tehtävät perustamis- ja muutosilmoitukset. Yhdistyslaissa ei myöskään säädetä eronneen tai erotetun hallituksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan oikeudesta tehdä itse ilmoitusta asemansa päättymisestä yhdistysrekisteriin.

Ilmoituksen tekemisen helpottamiseksi ja yhdistysrekisteritietojen ajantasaisuuden parantamiseksi yhdistyslakia ehdotetaan muutettavan edellä mainituilta osin ja allekirjoittamiseen oikeutettujen piiriä laajennettavan siten, että hallituksen puheenjohtajan lisäksi myös muut hallituksen jäsenet voivat allekirjoittaa ilmoituksen. Lisäksi ehdotetaan, että oman aseman päättymistä koskeva rekisteri-ilmoitus olisi mahdollista tehdä itse.

Toimimattomien yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä

Voimassa olevan yhdistyslain mukaan toimintansa lopettanut yhdistys voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä hakemuksesta, jonka voi tehdä yhdistyksen jäsen tai muu, jota asia koskee. Tuomioistuimen julistaessa yhdistyksen purkautuneeksi yhdistys lakkaa olemasta, kun tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi. Muusta yhteisölainsäädännöstä poiketen voimassaolevassa yhdistyslaissa ei säädetä rekisteriviranomaisaloitteisesta yhdistyksen selvitystilasta eikä rekisteristä poistamisesta.

Tavoitteena onkin mahdollistaa pitkän aikaa toimimattomina olleiden yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä yhdistysrekisteriviranomaisen aloitteesta nopeasti ja vähäisin kustannuksin yhdistysrekisteritietojen ajantasaisuuden ylläpitämiseksi. Yhdistyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisen käräjäoikeusmenettelyn sijasta riidatonta purkamista koskevan asian käsittelisi Patentti- ja rekisterihallitus. Lopettaneiden yhdistysten poistaminen rekisteristä vapauttaisi myös suuren määrän yhdistysten nimiä, minkä oletetaan jossain määrin helpottavan uusien yhdistysten perustamista.

Yhdistysten purkamismenettelyn selventäminen

Voimassaolevassa yhdistyslaissa purkautumista on säännelty yksinkertaisesti, jotta laissa säädettyä ei jätettäisi noudattamatta kun yhdistyksen toiminta lopetetaan

Voimassaolevan yhdistyslain mukaan yhdistyksen purkaminen on mahdollista yhdistyksen omalla päätöksellä. Laissa ei ole määrätty selvitysmiesten kelpoisuusvaatimuksista tai selvitysmiesten päätöksenteosta ja selvitysmenettelystä. Laissa ei myöskään ole erityissäännöksiä selvitystilan vaikutuksesta yhdistyksen jäsenten päätöksentekoon selvitystilan aikana. Voimassaolevan yhdistyslain mukaan selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta loppuselvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä, mutta selvitysmiehillä ei katsota olevan velvollisuutta esittää loppuselvitystä yhdistyksen jäsenten hyväksyttäväksi toisin kuin kaikissa muissa yhteisömuodoissa. Laissa ei myöskään säädetä loppuselvityksen rekisteröimisestä tai julkisuudesta.

Koska käytännössä suurin osa yhdistyksistä on pieniä eikä niillä ole merkittäviä varoja eikä velkoja, tähän saakka ei ole katsottu tarpeelliseksi säännellä yhdistyksen selvitysmenettelyä yhtä kattavasti ja yksityiskohtaisesti kuin muussa yhteisö- ja säätiölainsäädännössä.

Yhdistyslakia koskevan muutosehdotuksen tarkoituksena on nyt selventää yhdistyksen selvitysmenettelyn tarkoitusta sekä selvitysmiehen ja purkautuvasta yhdistyksestä varoja saaneen vastuuta lisäämällä lakiin kyseisiä asioita koskevat määräykset. Muutosehdotukset vastaavat uuteen säätiölakiin lisättyjä selvitysmenettelysäännöksiä, joilla yhdistysten ja säätiöiden selvitysmenettelyä koskeva sääntely on saatettu vastaamaan osakeyhtiölain selvitysmenettelysäännöksiä. Lisäksi yhdistyslakiin ehdotetaan määräystä siitä, että selvitysmiesten on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle hyväksymään loppuselvitys.

Avustamme mielellämme kaikessa yhdistyslakiin liittyvässä!

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)