Yhteisomistukseen myytyjen osakkeiden luovutusvoitto ei ole verovapaa

30.11.2016  |  Uutiset, Verotus

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksiä tulkittiin tuloverotuksessa toisin kuin perintö- ja lahjaverotuksessa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut ratkaisun tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisedellytyksistä, kun osakkeet luovutetaan yhteisomistukseen. Tuloverolain mukaan osakkeiden luovutuksesta syntyvä voitto on verovapaa, jos luovutus koskee vähintään 10 % yhtiön osakkeista, luovutettavat osakkeet on omistettu vähintään 10 vuotta ja luovutuksen saajana on luovuttajan lähisukulainen yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Tapauksessa oli kyse siitä, täyttyykö vaatimus 10 prosentin omistusosuudesta, kun henkilö aikoi luovuttaa 20 % yhtiön osakkeista kolmen lapsensa yhteisomistukseen.

Verohallinto katsoi ennakkoratkaisussaan, että vaatimus 10 prosentin omistusosuudesta täyttyy, kun henkilö myy osakkeet lastensa yhteisomistukseen. Näin ollen myynnistä saatava luovutusvoitto katsottiin verovapaaksi tuloksi.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (veroasiamies, VOVA) valitti Verohallinnon päätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien, että verovapautta ei sovelleta. Koska kukin yhteisomistaja lähtökohtaisesti saa omistukseensa samansuuruisen määräosuuden yhteisestä omaisuudesta, vaatimus 10 prosentin omistusosuuden luovuttamisesta ei VOVAn mukaan täyttynyt.

Korkein hallinto-oikeus on aikaisemmin antanut ratkaisun KHO 2013:11 omistusosuutta koskevan soveltamisedellytyksen tulkinnasta perintö- ja lahjaverotuksessa, jossa huojennusta voidaan soveltaa, kun lahjan tai perinnön saaja saa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista. Tässä yhteydessä KHO on katsonut, että edellytys täyttyy, kun 10 % osakkeista luovutetaan kahden lahjan- tai perinnönsaajan yhteisomistukseen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kuitenkin hyväksyi VOVAn valituksen ja kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun. Kun jokaisen kolmen lapsen luovutuksessa saama määräosuus on vähemmän kuin 10 prosenttia luovutuksen kohteena olevan yhtiön osakkeista, luovutuksen saajaa koskeva huojennuksen soveltamisedellytys ei hallinto-oikeuden mukaan täyttynyt. Näin ollen osakkeiden luovutuksesta saatu voitto ei ollut luovuttajalle verovapaata tuloa. Hallinto-oikeuden mukaan asiaa ei ollut syytä arvioida toisin KHO:n lahjaverotusta koskevan oikeuskäytännön johdosta, koska toisin kuin perintö- ja lahjaverolakiin, tuloverolakiin ei sisälly säädöksiä yhteisomistuksesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisussa kuvattujen tosiseikkojen valossa asiassa olisi ollut mahdollista päätyä myös toisenlaiseen lopputulokseen. Lahjaverotus on lahjansaajan verotusta ja edellä mainittu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä oleva 10 prosentin omistusosuus koskee siten lahjansaajaa. Tuloverotus sen sijaan on luovuttajan verotusta ja tuloverolain edellytys 10 % omistusoikeuteen oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta koskee säännöksen sanamuodon mukaan nimenomaan osakkeiden luovuttajaa, ei luovutuksensaajaa. Hallinto-oikeuden tuoreessa luovutusvoittoverotusta koskevassa ratkaisussa huojennuksen soveltumista on kuitenkin arvioitu luovutuksensaajien omistusosuuksien perusteella, vaikka tuloverolain sovellettava säännös ei sanamuotonsa mukaan aseta verovapaudelle mitään luovutuksensaajan omistusosuuteen liittyviä edellytyksiä. Nyt käsitellyssä tapauksessa on selvää, että osakkeita oli tarkoitus luovuttaa yli 10 prosenttia riippumatta siitä, millaiseksi luovutuksensaajien suhteellinen omistusosuus yhtiössä muodostui. Lisäksi 10 prosentin edellytyksen on verotus- ja oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu viittaavan osakkeiden kappalemäärään, eikä esim. osakkeiden tuottamilla erilaisilla oikeuksilla äänivaltaan tai osingonjakoon ole katsottu olevan merkitystä. Näin ollen huojennuksen soveltamiselle nyt ratkaistussa tapauksessa olisi ollut selkeitä perusteita.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Seuraamme tulevaisuudessa mahdollista valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)