PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

5G: Luottamusta, sopimuksia sekä arvoketjua koskevat epävarmuudet

Kuinka markkinoilla vallitsevat epävarmuudet muuttavat maailman asetelmaa digitalisaatiossa, ja kuinka se mahdollisesti muuttaa asenteita digitalisaatioon tai uuden 5G-teknologian hyödyntämiseen? Euroopassa on kaikkeen liiketoimintaan suhtauduttu luottamusperusteisesti. Asiat on määritelty sopimuksin, joissa toimijat itse arvioivat omat kyvykkyytensä vakuuttaakseen sopimusvaatimuksien täyttymisen. Toimittajien ja asiakkaiden väliset suhteet ovat perustuneet yleiseen luottamukseen, jota ei ole erikseen tarvinnut ansaita tai erikseen perustella.

Group of business people or lawyers  work together at meeting, hands using tablet close-up. Negotiation and communication concept.

Luottamusta horjuttaa jatkuvasti kasvavat kyberuhat, jotka ovat levinneet virtuaalisessa maailmassa nopeasti, ja niiden vaikutukset ovat muuttuneet yhä vakavammiksi vuosittain. Kybermaailmassa luottamus on kyseenalaistettu jo vuosia ja varautuminen on tullut osaksi arkipäivää. Digitaalisissa ympäristöissä on ollut rikollisia, suurvaltapolitiikkaa, yritysvakoilua sekä uusimpana ilmiönä syntyy uusia täysin rikollisuuteen panostavia yrityksiä ”startup as crime”, joita johtavat järjestäytyneet rikollisammattilaisset. Näiden yritysten toiminta on ollut systemaattista, ja ansainta perustunut hyvin innovatiiviseen kyberrikollisuuteen, jossa tulot kirjataan laillisten yritysten kautta kiertoon markkinoille. Samalla hoituu rikollisen rahan laillistaminen sivutuotteena. Toiminta jatkuu kunnes viranomaiset alkavat tutkia yritystä, ja silloin yritys voidaan ajaa konkurssiin ja poistaa laillisesti markkinoilta. Samalla katoaa mahdolliset yhteydet taustalla toimiviin rikollisjärjestöihin.

Virtuaaliset uhat ovat hyvin harvoin välittyneet suoraan fyysiseen maailmaan aiheuttaen merkittäviä laajoja konflikteja. Rajattuihin kohteisiin ne ovat kuitenkin onnistuneet aiheuttamaan taloudellista vahinkoa. Virtuaalisessa maailmassa käydään loputonta kuurupiiloa, jossa hyökkääjät peittävät jälkensä, ja syyllisiä on vaikea löytää. Jos syylliset havaitaan, niiden tunnistamista ei kuitenkaan haluta paljastaa, jottei puolustajan kyvykkyydet paljastu hyökkääjille. Naamiot hyökätessä, naamiot puolustettaessa, ja vain harva joutuu oikeasti tuomiolle. Vahingot virtuaalisessa maailmassa ovat kuitenkin kasvaneet yhä suuremmiksi ja toiminta aggressiivisemmaksi. Nykyinen maailmantilanne on entistä hallitsemattomampi.

Kyvykkyydet digitalisaatioon ovat kehittyneet nopeasti lukuisilla eri toimialoilla. Digitalisaatioon sisältyy, myyntiä, markkinointia, tutkimusta, tiedustelua, testausta ja samalla monta askelta myöhemmin, vaatimuksia, lainsäädäntöä ja standardeja. Viimeisen kahden vuoden aikana maailmaan laajuisen viruskriisin ja yhä nopeutuvan maailman jakautumisen myötä maailman epärehellisyys ja sopimuksen noudattamattomuus erilaisilla tarkoitus perillä joissa ei ole edes tarkoitus noudattaa sovittuja sääntöjä kasvaa. Se että, on aiemmin tehty sopimuksia, on toteutettu sertifiointeja, testattu tuotteita ajautuu uuteen valoon, niihin pystyi luottamaan. Uudessa valossa näiden olemassaolon luottamusta kyseenalaistetaan. Sopimukset ja sertifioinnit voivat olla muodollisuuksia joiden noudattamiselle ei ole edes ollut tarkoitusta. Samalla hintakilpailu markkinoilla on kiihtynyt ja valintakriteerit ovat vahvasti painottuvat yhä edullisempaan hintaan. Turvallisuus ja laatu ovat jääneet toissijaisiksi valintakriteereiksi.

Sopimusmallit ovat muokkautuneet vastuiden optimoimiseen molemmin puolin tilaajan sekä toimittajan näkökulmasta. Samalla mahdolliset vahingonkorvaukset ovat rajoittuneet ollen yhä selvemmin sidoksissa vain palveluntarjoajan laskutukseen. Toimintatavassa ei huomioida juurikaan mahdollisia vaikutuksia palvelun hyödyntäjän omaan liiketoimintaan. Sopimusketjut ovat usein hyvin pitkiä ja monimutkaisia. Niissä sopimukset kytkeytyvät ketjuissa toisiinsa ja asiakkaan kanssa sopimuksen tehnyt taho vastaa lopulta asiakkaalle koko toimitusketjusta. Vastuu kuitenkin rajoittuu vain tuotettuun palveluun, siinä ei ole huomioitu mahdollisen vahingon todellista arvoa palvelua hyödyntävälle taholle.

Ukrainan sota ja COVID19 ovat kuitenkin paljastaneet käytännössä, kuinka toimitusketjut ja alihankintarakenteet ovat ajan saatossa muuttuneet valtaviksi kokonaisuuksiksi, jossa riippuvuussuhteet saattavat verkottua helposti maapallon toiselle puolelle. Tämä on yllättänyt lukuisat yritykset, kun palvelun tuottaja ei kykene toiselta puolelta maailmaa toimittamaan komponentteja tai raaka-aineiden alkuperä tuleekin pitkien arvoketjujen kautta sanktioiden alla olevilta yrityksiltä. Se että loppukäyttäjä ei pitkien arvoketjujen johdosta edes tiennyt näiden asioiden alkuperää. Lopulta palasia toimituksista saattaa perustua täysin sanktioiden alaisiin toimittajiin, tai mukana pitkissä ketjuissa on lukuisia piileviä turvallisuus- tai laaturiskejä. Luottamus ja läpinäkyvyys eivät ole enää itsestään selviä asioita. Jos aina haetaan halvinta ratkaisua, mahdolliset vaatimuskriteerit täytetään laadullisesti minimirajoilla, johtaa tämä lopulta kasvaviin riskeihin, joista maksettava loppulasku lankeaa arvoketjussa viimeisinä oleville tilaajille sekä käyttäjille.

Nyt muuttuneessa maailmassa tarvitaan arvoketjujen tarkkaa arvioimista sekä niiden hyödyntämisen suunnittelua, joka perustuu kokonaisvaltaisuuteen. 5G tarjoaa digitalisaatioon täysin uuden kasvuräjähdyksen. Nyt ollaan suunnittelemassa uuden teknologian mahdollisuuksia lukuisilla eri toimialoilla. Moni investointi perustuu vielä kymmenen vuotta vanhaan ”oikeaan kokeilevan etenemiselle mallille”, jossa perinteisesti keskeinen tie menestykseen on avoin mieli. Uuden teknologian hyödyntämisessä aloitetaan kokeilemalla ja rakentamalla paloissa, askel askeleelta edeten. Avoin mieli, kokeilu tai askel askeleelta eteneminen, ei ole huono lähestymistapa, mutta siihen on nyt lisättävä kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuus on muutos, joka on otettava huomioon heti ensi askeleella ennen kuin otetaan yhtään askelta uuteen. Suunnittelussa on otettava heti mukaan kontrollit sekä kokonaisuuden hallitsemiseen liittyvät koko elinkaarta huomioivat prosessit.

Jos heti alussa jätetään toimitusketjut, elinkaariajattelu, turvallisuus, mahdolliset loppuasiakkaan liiketoimintariskit sekä jatkuvuus huomioimatta, on näiden huomioiminen myöhemmillä askeleilla mahdotonta. 5G-infrastruktuuri on osa kriittistä infrastruktuuria. Se on jatkuvasti altis erityyppisille haavoittuvuuksille, nyt ja aina tulevaisuudessa. 5G yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman toisiinsa. Toteamus siitä, että voit luottaa meihin on toiminut ennen, mutta se ei ole riittävää tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa on otettava vastuut vahvemmin tarkasteluun ja osoitettava läpinäkyvästi todentaen, että kaikki mitä tehdään koko arvoketjun laajuudessa, noudattaa suunniteltuja prosesseja, ja niiden seuraamiseen on suunniteltu elinkaarta kestävät kontrollit. Tällainen on läpinäkyvä arvoketju, jossa myös lopussa nähdään koko arvoketjun toimivuus, turvallisuus, laadullisuus sekä kokonaisvaltaisuus ja pienennetään liiketoimintariskejä.

Luottamus on nyt ansaittava, eikä se ole automaattista. Kontrollit mahdollistavat luottamuksen rakentamisen ja kun kontrollit ovat hyvin suunniteltuja ja niiden toiminta on tarkastettu sekä myös seurannassa, voidaan menestyä.

Nykyiset digitaaliset rakenteet ovat monimutkaisia, ja kokonaisuuksien hahmottaminen hämärtyy helposti, kun eri tahoilla ja toimittajaketjuissa tehdään hyvin syventävää ja tehokasta vertikaalista erikoistumista. Tämä johtaa pitkien palveluketjujen rajapinnoissa epäjatkuvuuteen, jossa vastuut, osaaminen ja prosessi eivät siirry kitkattomasti ja läpinäkyvästi rajapintojen yli toimittajalta toiselle. Lopulta tämä voi johtaa rajapintojen eriytymiseen teknologisesti, hallinnollisesti, taloudellisesti sekä niihin liittyvät turvallisuusvaatimukset saattavat vaihdella hyvin paljon rajapintojen eri puolilla arvoketjujen osissa. Kehityksen mukana syntyy kapeikkoja, jotka eivät takaa enää loppuasiakaan liiketoiminallista jatkuvuutta ja mahdollisissa riskien realisoitumisissa vahingot voivat muodostua kohtuuttomiksi vailla vastuunkantajaa tai riittävää korvausta ja riskit kasvavat suuriksi.

Jatkossa ainoa ratkaisu on läpinäkyvyyden lisääminen ja kokonaisvaltaisten kontrollien käyttö, missä valaistaan koko arvoketju päästä päähän riittävällä varmuudella. PwC tarjoaa läpinäkyvyyden, turvallisuuden, laadun koko arvoketjun varmistamiselle mahdollistaen 5G-teknologian kattavan ja menetyksellisen hyödyntämisen laajasti digitalisaatiossa kaikilla toimialoilla, oli toiminta luokiteltu yhteiskunnallisesti kriittiseksi tai innovatiiviseksi.