PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Avainhenkilön sitouttaminen yhtiön osakkaaksi

Kun halutaan lisätä yhtiön toimitusjohtajan tai muiden yhtiölle tärkeiden avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön, yhtenä keinona on ottaa heidät yhtiön osakkaiksi. Yhtiön osakkaina olevia avainhenkilöitä voidaan palkita hyvästä suorituksesta osakkeen arvonnousulla ja osingoilla. Osakkaaksi ottamisella pystytään myös jakamaan yhtiön omistajuutta ja omistajariskiä yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Avainhenkilön ottaminen yhtiön osakkaaksi voidaan toteuttaa lähtökohtaisesti joko siten, että yhtiön nykyiset omistajat myyvät osakkeitaan avainhenkilölle tai siten, että avainhenkilölle annetaan yhtiön osakkeita osakeannilla. Lisäksi yhtiö voi antaa avainhenkilölleen optioita eli oikeuksia merkitä yhtiön osakkeita myöhemmin.

Avainhenkilön tullessa yhtiön osakkaaksi on yhtiön muiden osakkaiden suositeltavaa tehdä hänen kanssaan myös osakassopimus. Osakassopimuksessa voidaan sopia muun muassa osakkeiden luovutusrajoituksista, yhtiön osakkuuden sitomisesta työskentelyyn yhtiössä sekä osakkeiden lunastamisesta avainhenkilön työsuhteen päättyessä. Joskus avainhenkilöt otetaan osapuoliksi muiden osakkaiden mahdolliseen aiempaan osakassopimukseen, mutta usein tehdään myös erillinen osakassopimus kattamaan avainhenkilöiden osalta olennaiset seikat.

Osakkeiden hankinta osakekaupalla

Yhtiön nykyiset osakkaat voivat myydä omistamiaan osakkeita avainhenkilölle. Tässä vaihtoehdossa osakkeensa myyvät osakkaat saavat avainhenkilön osakkeista maksaman kauppahinnan itselleen. Mikäli osakkeensa myyville osakkaille syntyy osakekaupassa myyntivoittoa, se verotetaan pääomatulona. Liiketoimintaa harjoittavan yhtiön (muu kuin asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö) osakkeita ostava avainhenkilö on puolestaan velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa 1,6 % kauppahinnasta. Jos yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita, voi sekin myydä osakkeita, jolloin kauppahinta tulee yhtiölle. Yhtiöoikeudellisesti tätäkin kutsutaan osakeanniksi, mutta verotuksen kannalta kyseessä on varainsiirtoverolain soveltamisalaan kuuluva luovutus, joten vaihtoehto on jäänyt harvinaiseksi.

Suunnattu osakeanti avainhenkilölle

Yhtiö voi myös antaa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisella suunnatulla osakeannilla yhtiön uusia osakkeita avainhenkilön merkittäväksi. Päätös suunnatusta annista tulee tehdä yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöpäätöksellä ja päätöksessä on perusteltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeannille. Yhtiökokous voi vastaavalla enemmistöllä valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista.

Yhtiön avainhenkilölle suunnattuun osakeantiin on mahdollista kytkeä tarvittaessa erilaiset osakeoikeudet niin, että avainhenkilön merkittäväksi annettava osake tuottaa erilaiset ääni- tai osinko-oikeudet yhtiössä kuin enemmistöosakkaan osakkeet (esim. suuremman osinko-oikeuden ja pienemmän äänioikeuden). Eri lajiin kuuluvia osakkeita voidaan antaa vain, jos osakelajeista viimeistään tässä vaiheessa otetaan määräykset yhtiöjärjestykseen.

Suunnatussa osakeannissa yhtiön nykyisten osakkaiden omistusosuus muuttuu aina, mutta joskus joitakin osakkaita saatetaan suojata tältä vaikutukselta antamalla heille suunnatun osakeannin yhteydessä lisää osakkeita siten, että heidän omistusosuutensa pysyy ennallaan.

Hankitun osakkeen arvostus

Sekä yhtiön nykyisten osakkaiden ja avainhenkilön välisessä kaupassa että suunnatun osakeannin yhteydessä osakkeen hinnan tulee lähtökohtaisesti vastata osakkeen käypää arvoa. Muuten järjestelystä aiheutuu tuloveroseuraamuksia avainhenkilölle ja mahdollisesti sivukuluvelvoitteita yhtiölle. Suunnatussa osakeannissa myös osakeyhtiölain 9 luvun 4 § edellyttää, että osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Osakkeen käypä arvo määritetään kuhunkin yhtiöön ja tilanteeseen soveltuvan arvonmääritysmenetelmän mukaisesti. Verohallinto soveltaa yhtiöiden käypää arvoa arvioidessaan käytännössä 4.12.2012 antamaansa ohjetta Varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa, jonka mukaan aiempien vertailukelpoisten luovutustoimien puuttuessa yhtiön käyvän arvon määrittäminen tapahtuu yhtiön substanssiarvon ja tuottoarvon laskentaan perustuvan arvonmäärityksen kautta.

Tarjottavan omistusosuuden suuruus

Harkittaessa, kuinka suurta omistusosuutta yhtiöstä avainhenkilölle tarjotaan, on liiketaloudellisten seikkojen lisäksi syytä ottaa huomioon osakeyhtiölain vähemmistönsuojasäännökset. Suurin osa niistä suojaa pääsääntöisesti vähemmistöosakkaita, jotka omistavat yhteensä vähintään 10 prosentin suuruisen omistusosuuden yhtiössä. Yhtiön ollessa osa konsernia, annettavaa omistusosuutta suunniteltaessa tulee huomioida myös konserniavustuksen käyttömahdollisuus. Konserniavustusta ei voi käyttää konserniyhtiöiden välillä, mikäli emoyhtiö yksin tai yhdessä muiden tytäryhtiöidensä kanssa omistaa alle 90 prosenttia tytäryhtiöstä.

Edellä mainituista syistä johtuen päädytäänkin usein siihen, että avainhenkilöiden yhteenlasketun omistusosuuden yhtiöstä halutaan jäävän alle 10 prosenttiin. Toisaalta on muistettava, että jos enemmistöosakas omistaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yli 9o prosenttia, on hänellä oikeus ja vähemmistöosakkaan vaatimuksesta myös velvollisuus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiä noudattaen.

Osakkeiden merkintä- tai kauppahinnan rahoittaminen

Mikäli yhtiön uudeksi osakkaaksi tulevalla avainhenkilöllä ei ole itsellä käytössään hankintaan tarvittavia rahavaroja, voi yhtiö halutessaan rahoittaa avainhenkilön osakkeiden hankinnan joko kokonaan tai osittain. Osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan yhtiö voi antaa jakokelpoisten varojen rajoissa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että yhtiön työntekijä hankkii yhtiön osakkeita. Tämä on poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan yhtiön on kiellettyä rahoittaa omien osakkeidensa hankintaa.

Yhtiön avainhenkilölle osakkeiden hankintaa varten antamasta lainasta on suositeltavaa tehdä osapuolten välille kirjallinen velkakirja, jossa sovitaan mm. velalle maksettavasta korosta ja velan takaisinmaksuaikataulusta. Yhtiön hallituksen on huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti syytä myös harkita, onko yhtiön kannalta tarpeen pantata avainhenkilön hankkimat yhtiön osakkeet yhtiölle velan vakuudeksi tai edellyttää velalle muu vakuus.