PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

ELTIF 2.0 -sääntelymuutoksen vaikutukset

Olemassa olevaan European Long-Term Investment Fund (”ELTIF”) -sääntelyyn tehtiin ELTIF 2.0 -nimellä kulkeva sääntelymuutos, joka astui voimaan 9.4.2023. ELTIF 2.0 -sääntelyä sovelletaan 10.1.2024 alkaen. Sääntelymuutoksen tarkoituksena on tehdä ELTIF-rahastoista houkuttelevampia sekä vaihtoehtorahaston hoitajille että erityisesti sijoittajille.

Modern footbridge with copyspace

ELTIF-rahastot

Alkuperäinen ELTIF-sääntely tuli sovellettavaksi 9.12.2015 alkaen ja sen tavoitteena oli luoda entistä paremmat mahdollisuudet markkinoida vaihtoehtorahastoja sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille sijoittajille myös rajojen yli kaikkialla EU:ssa. ELTIF-sääntelyn piirissä olevat rahastot ovat vaihtoehtorahastoja ja sääntelyn tarkoituksena on ollut luoda erityinen mahdollisuus sijoittaa niin sanotun sosiaalisen sijoitustavoitteen kohteisiin. ELTIF-sääntelyn piirissä olevat rahastot sijoittavat esimerkiksi infrastruktuurihankkeisiin, reaaliomaisuuteen, aineettomaan omaisuuteen, EU-sääntelyn piirissä oleviin rahastoihin, listaamattomiin yhtiöihin tai listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka laskevat liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja. Sijoituskohteena voi olla esimerkiksi kuljetus- ja energiahankkeita sekä sosiaalisen infrastruktuurin kohteita, kuten esimerkiksi sairaaloita, kouluja tai sosiaalista asuintuotantoa.

ELTIF-rahastot eivät ole kuitenkaan täysin saavuttaneet rahastoalan tai sijoittajien kiinnostusta, sillä ELTIF-rahastoja on tähän mennessä rekisteröity vain 89 kappaletta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) 4.4.2023 päivitetyn rekisterin mukaan ELTIF-rahastoja on rekisteröity vain neljässä EU:n jäsenvaltiossa (Luxemburg, Ranska, Italia ja Espanja). Päivitetyn ELTIF 2.0 -sääntelyn tarkoitus on yhtenäistää ja yksinkertaistaa sääntelyä entisestään. 

Laajennettu soveltamisala omaisuuserissä ja muutoksia sijoitusrajoituksiin

ELTIF 2.0 -sääntelyn myötä hyväksyttyjen omaisuuserien soveltamisalaa on laajennettu esimerkiksi lisäämällä eurooppalaiset vihreät joukkovelkakirjalainat hyväksyttyjen rahoitusvälineiden piiriin ja yksinkertaistamalla reaaliomaisuuden määritelmää poistamalla reaaliomaisuuden yksittäisen arvon vähimmäiskynnys. Lisäksi pörssinoteeratuille yhtiöille asetetut vaatimukset täyttävien salkkuyritysten sallitun markkina-arvon kynnysarvoa on nostettu 500 miljoonasta eurosta 1,5 miljardiin euroon. Sijoitusvaihtoehtoja on laajennettu myös epäsuorien sijoitusten, yhteissijoitusten, kohde-syöttörahastorakenteiden ja rahasto-osuusrahastostrategioiden osalta.

ELTIF 2.0 -sääntelyyn on tehty muutoksia myös esimerkiksi sääntelyn piirissä olevien rahastojen sijoitusrajoituksiin.  Hyväksyttyjen omaisuuserien hajauttamisen vaatimusta on lievennetty 55 prosenttiin aiemmasta 70 prosentista. Keskittymärajaa on sen sijaan nostettu 30 prosenttiin aiemmasta 25 prosentista yksittäisen ELTIF:n, EuVECA:n, EuSEF:n ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista tai osakkeista. Yksinomaan ammattimaisille sijoittajille markkinoitavat ELTIF:t voivat hyödyntää 100 prosenttiin korotettua vivutusrajaa aiemmin hyväksytyn 30 prosentin rajan sijasta.

Koska ELTIF-sääntelyyn tehtyjen muutosten keskeisenä tavoitteena on ollut tehdä sääntelyn piirissä olevista rahastoista houkuttelevampia myös ei-ammattimaisille sijoittajille, on rahastojen jakelua koskevia määräyksiä yhdenmukaistettu rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta annetun direktiivin 2014/65/EU (”MiFID2-direktiivi”) kanssa. Lisäksi ELTIF 2.0 -sääntelyn myötä on poistettu 10 000 euron vähimmäissijoitusvaatimus ja 10 prosentin sijoituskatto yksityissijoittajilta, joiden sijoitussalkun suuruus on enintään 500 000 euroa.

ELTIF 2.0 -sääntelymuutosten myötä sääntelyn piirissä olevat rahastot ovat täysin harmonisoituja eurooppalaisia pitkäaikaissijoituksiin tarkoitettuja sijoitustuotteita, jotka mahdollistavat EU:n laajuisen rajat ylittävän jakelun sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille sijoittajille. Tulevaisuus näyttää, mikäli ELTIF 2.0 herättää laaja-alaisempaa kiinnostusta myös rahastoalalla ja sijoittajissa.