PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
02.05.2023|

Elintarvikemarkkinalain muutokset voimaan 1.5.2023

Elintarvikemarkkinalain (1121/2018, muutettu 116/2021) viimeisimmät muutokset tulivat voimaan 1.5.2023. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.5.2023 jälkeen solmittavissa uusissa lain soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa on noudatettava muutetun elintarvikemarkkinalain säännöksiä. Lakimuutos mm. tiukentaa sallittuja maksuaikoja ja säännöksiä myymättä jääneiden tuotteiden palautuksista. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa.

Elintarvikemarkkinalain soveltuminen toimitussopimuksiin

Elintarvikemarkkinalakia sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaa koskeviin sopimuksiin ja käytäntöihin.

Elintarvikemarkkinalain 2 a–2 g §:n säännöksiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitussopimuksista  sovelletaan, jos tavarantoimittaja on liikevaihdoltaan ostajaa pienempi ja ostajan liikevaihto on vähintään 2 miljoonaa euroa ja ainakin toinen niistä on sijoittautunut Euroopan unioniin. Lainkohtia sovelletaan liikevaihtovaatimusta lukuun ottamatta myös, kun ostaja on Euroopan unionin alueen viranomainen.

Lainkohtia ei kuitenkaan pääsääntöisesti sovelleta, jos tavarantoimittajan vuotuinen liikevaihto on yli 350 miljoonaa euroa ja ostaja on tätä suurempi.

Muutokset toimitussopimuksien maksuaikoihin

Lähtökohtana on, että jatkossa solmittavissa lain soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa ostajan maksuaika kaikilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla voi aiemman 30 päivän sijaan olla enintään 14 päivää toimituspäivästä tai maksettavan määrän vahvistamisesta, jos tämä on toimituspäivää myöhemmin ja määrän vahvistaa tavarantoimittaja.

Jos toimitussopimuksessa on sovittu säännöllisistä toimituksista, ostajan on edellä sanotusta poiketen maksettava maataloustuotteet ja elintarvikkeet 14 päivän kuluessa sovitun toimituskauden päättymisestä tai toimituskaudelle maksettavan määrän vahvistamisesta, jos tämä on toimituskauden päättymistä myöhemmin ja määrän vahvistaa tavarantoimittaja. Jos sovittu toimituskausi on yhtä kuukautta pidempi, maksuaika alkaa kuitenkin kuukauden kuluttua toimituskauden alkamisesta.

Edellä mainitun osalta voidaan kuitenkin tavarantoimittajan aloitteesta sopia, että maksuaika on 30 päivää edellyttäen, että tästä sovitaan toimitussopimuksessa ”selkeästi ja yksiselitteisesti”.

Muiden kuin pilaantuvien tuotteiden osalta sopimuksen osapuolet voivat sopia 14 päivää pidemmästä, kuitenkin enintään 30 päivän pituisesta maksuajasta, edellyttäen, että tästä sovitaan toimitussopimuksessa ”selkeästi ja yksiselitteisesti”. Tässä sanotun osalta voidaan kuitenkin tavarantoimittajan aloitteesta sopia, että maksuaika on 60 päivää edellyttäen, että tästä sovitaan toimitussopimuksessa ”selkeästi ja yksiselitteisesti”.

Näin ollen käytännössä tavarantoimittajan aloitteesta saadaan toimitussopimuksessa ”selkeästi ja yksiselitteisesti” sopia, että maksuaika on pisimmillään pilaantuvilla tuotteilla 30 päivää ja muilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla 60 päivää.

Lähtökohtaisesti maksuaikojen muutoksilla on vaikutusta sektoreilla, joilla sovelletaan 30 päivän maksuaikaa. Edelleen muutoksilla voi olla vaikutusta erityisesti markkinavoimaa omaaville yrityksille, jotka ovat aikaisemmin voineet sopimuksissa määritellä pitkiäkin maksuaikoja itselleen.

Muutokset tuotteiden palauttamisesta tavarantoimittajalle

Elintarvikemarkkinalakia muutettiin myös siten, että ostajalta poistettiin mahdollisuus palauttaa myymättä jääneitä maataloustuotteita tai elintarvikkeita tavarantoimittajalle maksamatta niistä tai niiden hävittämisestä.

Mahdollisuus tuotteiden palautukseen on enää vain tilanteessa, jossa tavarantoimittajan aloitteesta toimitussopimuksessa ”selkeästi ja yksiselitteisesti” sovitaan sellaisten tuotteiden, jotka eivät ole aiemmin olleet tavarantoimittajan valikoimassa, palautuksesta. Tällainen sopimus palautuksesta voi olla voimassa enintään kolme kuukautta.

Lopuksi

Ostajien on otettava elintarvikemarkkinalain muutokset huomioon jatkossa solmittavissa sopimuksissaan. Lisäksi ostajien on suositeltavaa tarkistaa käytössä olevat sopimuspohjat ja -käytännöt sekä muuttaa näitä tarpeellisilta osin.

Me PwC:llä autamme mielellämme sopimusten laadinnassa ja keskustelemme mielellämme asiasta lisää!