PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
04.07.2023|

Euroopan parlamentti omaksuu monitasoisen lähestymistavan tekoälyasetukseen generatiivisen tekoälyn sääntelemiseksi

Euroopan parlamentti vahvisti kantansa tekoälyasetukseen 14. kesäkuuta 2023. Asetukseen toukokuussa tehtyjen viimeisimpien muutosten tavoitteena on vastata generatiivisen tekoälyn tuomiin haasteisiin. Uudistukset tuovat perusmallit ja niiden tarjoajat sääntelyn piiriin vahvistaen sääntelyn ja valvonnan monitasoisuutta.   

Euroopan parlamentti hyväksyi 14. kesäkuuta vuosia työn alla olleen tekoälyasetuksen ottaen tärkeän askeleen kohti ensimmäistä sitovaa tekoälylainsäädäntöä. Lopullinen asetusteksti määräytyy komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa, jotka alkoivat välittömästi parlamentin hyväksyttyä kantansa. Tekoälyasetuksen tavoitteena on varmistaa tekoälyn kehittämisen ja käytön turvallisuus, vastuullisuus sekä luotettavuus. Asetuksen keskiössä on EU:n riskiperusteisen lähestymistavan mukainen neliportainen riskiluokitus. Tekoälyn käyttötavan riskiluokitus määrää siihen kohdistuvan sääntelyn laajuuden. 

Euroopan parlamentin hyväksymän uusimman luonnoksen tavoitteena on vastata myös generatiivisen tekoälyn, kuten OpenAI:n GPT-perusmallien läpimurron myötä ilmenneisiin haasteisiin. Generatiivisten tekoälyjärjestelmien käyttöönoton myötä ilmenee riskejä muun muassa syrjintään, yksityisyyteen, läpinäkymättömyyteen ja tekijänoikeuksiin liittyen. Parlamentti ehdottaa monitasoista sääntelyä ja valvontaa, jotka kattavat koko arvoketjun taatakseen tehokkaan riskinhallinnan. Tämän vuoksi kaavaillussa lainsäädännössä on limittäisiä säännöksiä liittyen sekä generatiivisiin tekoälyjärjestelmiin että uudistuksena myös perusmalleihin ja niiden tarjoajiin. Perusmallit ovat generatiivisen tekoälyn oppimiskyvyn taustalla olevia suurella datamäärällä koulutettuja monikäyttöisiä tekoälymalleja. 

Tekoälyn arvoketju koostuu useista tahoista, jotka tarjoavat työkalujen ja palvelujen lisäksi myös komponentteja tai prosesseja, jotka jatkotoimittaja sisällyttää tekoälyjärjestelmään. Arvoketjun monimutkaisuuden vuoksi ehdotettu asetus velvoittaa myös kolmansia osapuolia, kuten tekoälyjärjestelmään sisällytettyjen komponenttien kehittämiseen, myyntiin ja toimittamiseen osallistuvia tahoja. Kolmansien osapuolien olisi asetettava saataville vaaditut tiedot, koulutus ja asiantuntemus sekä tarvittaessa tehtävä yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa, jotta kaikkia asiaankuuluvia tekoälyjärjestelmän osa-alueita voidaan valvoa. 

Perusmalleihin ja niiden tarjoajiin kohdistuvat velvoitteet vastaavat korkeaan riskiluokkaan kategorisoitujen tekoälyjärjestelmien sääntelykehikkoa. Asetus velvoittaisi perusmallien tarjoajia muun muassa ottamaan käyttöön perusmallien kehitystä, suorituskykyä, kyberturvallisuutta sekä datan- ja riskienhallintaa koskevia suojatoimia. Lisäksi tarjoajien on ehdotuksen mukaan rekisteröitävä perusmallinsa EU:n hallinnoimaan tietokantaan ja laadittava tarpeelliset asiakirjat ja ohjeet, jotta perusmalleja hyödyntävät jatkotoimittajat voivat täyttää asetuksesta johtuvat velvoitteensa.  

Tekoälyasetuksessa tunnistetaan erillinen perusmallien kategoria, johon luetut mallit on kehitetty käytettäväksi erityisesti monimutkaista tekstiä, kuvia, ääntä tai videota tuottavissa generatiivisissa tekoälyjärjestelmissä. Tällaisten generatiivisten perusmallien tarjoajien olisi yllä mainittujen velvoitteiden lisäksi tuotava ilmi sisällön olevan tekoälyn luomaa, noudatettava asetuksen läpinäkyvyyttä koskevia säännöksiä, huomioitava vaadittavat suojatoimet jo mallin koulutuksessa ja suunnittelussa sekä julkaistava yhteenveto perusmallin koulutuksessa käytetystä tekijänoikeuslailla suojatusta tiedosta. Ehdotettu sääntely kohdistuu erityisesti perusmallien tarjoajiin. Jotta koko arvoketju voidaan turvata, valvontaa varten perustettavan EU:n tekoälytoimiston olisi kuitenkin perusmallien säännöstenmukaisuuden lisäksi tarkkailtava myös näitä malleja hyödyntävien tekoälyjärjestelmien kehittäjien ja tarjoajien toimintaa sekä omavalvontaa. 

Forrester on luokitellut PwC:n johtavaksi tekoälykonsultointitaloksi viimeisten neljän vuoden ajan. PwC on solminut tekoälykumppanuuksia ja investoi jatkuvasti laajentaakseen ja skaalatakseen kyvykkyyksiään tarjota tekoälypalveluita. Voimme auttaa sinua generatiivisen tekoälyn vastuullisessa käyttöönotossa kaikissa prosessin vaiheissa aina alustavista arvioista ja implementoinnista hallintamallin ja tekoälystrategian luomiseen huomioiden uuden lainsäädännön vaikutukset juuri omalle liiketoiminnallenne.