PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys riidanratkaisudirektiivin voimaansaattamisesta julkaistu

Valtioneuvosto on 13.12.2018 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä (HE 308/2018 vp). Lain on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2019. Lailla saatettaisiin voimaan ns. riidanratkaisudirektiivi (2017/1852).

Lakiesitys sisältää direktiivin mukaisesti kaksiportaisen menettelyn: jäsenvaltioiden viranomaisten väliset neuvottelut ja välimiesmenettelyn. Jäsenvaltioiden viranomaisten väliset neuvottelut ovat ensisijainen keino verosopimukseen perustuvan riita-asian ratkaisemiseksi. Välimiesmenettely on vasta toissijaisesti käytettävissä oleva keino silloin, jos kiistaa ei ole saatu ratkaistua viranomaisten välisissä neuvotteluissa määräajan puitteissa.

Olemme kirjoittaneet asiasta laajemmin lokakuussa 2017 ja syyskuussa 2018 julkaistuissa artikkeleissa.