PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos uudesta hybridijärjestelyiden verotusta koskevasta laista

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta sekä siihen liittyviä muutoksia olemassa olevaan sääntelyyn. Uuden sääntelyn taustalla on veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi (ATAD).

Suomessa ei tällä hetkellä ole kansallista lainsäädäntöä hybridijärjestelyiden verotuksesta, lukuun ottamatta elinkeinoverolain emo-tytäryhtiödirektiiviin liittyviä säännöksiä. Niissä rajoitetaan yhteisön saamien osinkojen verovapautta osinkojen ollessa maksajansa verotuksessa vähennyskelpoisia tai kun järjestelyllä tavoitellaan lain tarkoituksen tai tavoitteen vastaista veroetua.

Säännöksiä sovellettaisiin verovelvollisen ja siihen etuyhteyssuhteessa olevan yksikön välillä tapahtuviin suorituksiin sekä niin kutsuttuihin strukturoituihin järjestelyihin.

Ehdotetut säännökset soveltuisivat sellaisiin suorituksiin, joiden verokohtelu ei ole yhdenmukaista rajat ylittävissä tilanteissa niiden hybridijärjestelyluonteen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa suorituksen perusteena olevaa rahoitusinstrumenttia, siihen perustuvaa suoritusta, suorituksen maksajaa tai suorituksen saajaa kohdellaan eri tavalla eri alueiden verotuksessa. Lain tarkoituksena olisi siis ehkäistä verojärjestelmien eroista johtuvia kaksinkertaisia vähennyksiä, joiden vuoksi tuloa jää verottamatta.

Ehdotetun lain mukaan meno, joka perustuu hybridijärjestelyyn, ei olisi vähennyskelpoinen siltä osin kuin myöskään vastaavaa tuloa ei sisällytetä veropohjaan tai kun menon vähennys olisi kaksinkertainen. Vastavuoroisesti hybridijärjestelyyn perustuva tulo olisi veronalaista siltä osin kuin maksaja on vähentänyt suorituksen eikä tätä vähennystä ole maksajan verotuksessa evätty.

Uutta lakia sovellettaisiin yhteisön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa.

Lisäksi muutettaisiin elinkeinoverolain, tuloverolain, maatilatalouden tuloverolain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain säännöksiä vastaamaan uuden lain säännöksiä. Esitysluonnoksen lausuntokierros päättyy 15.8.2019.