PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitusohjelman perusteella ehdotetut muutokset tulo- ja perintöverotukseen vuodelle 2024

Perjantaina 16.6.2023 julkaistiin hallitusohjelma “Vahva ja välittävä Suomi”. Valtionvarainministeriö antoi elokuussa luonnoksen hallituksen esityksestä vuoden 2024 veromuutoksia koskien. Luonnos oli lausuntokierroksella 31.8.-15.9.2023. Alla käsittelemme vuodelle 2024 ehdotettuja veromuutoksia erityisesti omistajien ja yksityishenkilöiden näkökulmasta. 

People

Perintöveron pidennetty maksuaika 

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan perintöveron maksuaikaa pidennettäisiin kahdesta (2) vuodesta 10 vuoteen. Muutosta koskeva hallituksen esitysluonnos on juuri ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 15.9.2023. 

Perintöveron maksuajan pidennys on sinällään tervetullut uudistus esimerkiksi laajaomisteisille perheyrityksille ja alaikäisille perinnönsaajille, jotka eivät voi saada perintö- ja lahjaverolain mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta. Tilanteissa, joissa huojennusta ei ole voitu soveltaa, on perintövero tullut suorittaa käytännössä kahdessa erässä noin 1–2 vuoden kuluessa siitä, kun perunkirjoitus on jätetty verottajalle. Uudistus mahdollistaisi siten perintöveron rahoittamisen esimerkiksi huomattavasti pidemmän aikavälin osinkovirroilla. Uudistus helpottaisi perintöveron rahoittamista myös muissa perintötilanteissa, joissa omaisuus ei ole helposti likvidoitavissa tai kun sitä ei haluta perintöveron maksamiseksi myydä. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maksamatonta perintöveroa ei perittäisi ulosottoteitse, sen perusteella ei haettaisi verovelvollista konkurssiin, eikä tietoa siitä merkittäisi verovelkarekisteriin ennen kuin 10 vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Maksamatta olevasta perintöverosta perittäisiin kuitenkin hallituksen esitysluonnoksen mukaan viivästyskorkoa, joka olisi EKP:n viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Korko olisi siten erittäin korkea suhteessa markkinakorkoihin. Näissä olosuhteissa säännöksen käytännön merkitys uhkaa jäädä vähäiseksi, ja tähän on kiinnitetty huomiota myös hallituksen esitystä koskevissa lausunnoissa. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevan sääntelyn soveltuessa myönnettävä 10 vuoden maksuaika on koroton. 

Lisäksi hallituksen esitysluonnoksessa maksuajan pidennystä on nyt ehdotettu vain perintöveron osalta. Lahjaveron maksuaikaan ei sen sijaan hallituksen esitysluonnoksessa ole ehdotettu pidennystä. Jos maksuajan pidennys toteutetaan hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti vain perintöverotuksessa, riskinä on tällöin sukupolvenvaihdosten ja muiden omaisuuden elinaikaisten siirtojen lykkääminen omistajan kuolemaan.  

Maksuajan pidennys koskisi esitysluonnoksen mukaan perintöverovelvollisia, joiden perintöveron verovelvollisuus olisi alkanut 1.1.2024 tai sen jälkeen sekä perintöverovelvollisiin, joiden verovelvollisuus on alkanut ennen lain voimaantuloa, jos veron ensimmäinen eräpäivä olisi 1.1.2024 tai sen jälkeen. 

Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarpeelliseksi katsomansa muutokset hallituksen esitykseen. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syysistuntokaudella. 

Muita vuodelle 2024 esitettyjä veromuutoksia 

Lausuntokierroksella olevassa esityksessä ehdotetaan myös kotitalousvähennyksen väliaikaisen korotuksen jatkamista vuoteen 2024. Väliaikaisen korotuksen piiriin kuuluvien kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden kohdalla vähennyksen enimmäismäärä olisi 3 500 euroa. Vähennettävä prosenttiosuus kustannuksista työkorvausten osalta olisi 60 prosenttia ja palkkojen osalta 30 prosenttia. Samalla ehdotetaan kotitalousvähennyksen soveltamisalan ulottamista kotona annettaviin fysioterapia ja toimintaterapiapalveluihin. Tähän sovellettaisiin vastaavia säännöksiä kuin myönnettäessä vähennystä tavanomaisen hoiva- ja hoitotyön perusteella.  

Muita omistajia ja yksityishenkilöitä kiinnostavia veromuutoksia esitysluonnoksessa ovat seuraavat: 

  • Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuu korotetaan esityksen mukaan nykyisestä 750 eurosta 900 euroon 1.1.2024 alkaen.  
  • Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen työskentelyaika pidennetään 7 vuoteen nykyisestä 4 vuodesta 
  • Työtulovähennyksen ikään perustuvan enimmäismäärän korotusta ehdotetaan poistettavaksi alle 65-vuotiailta, ja enimmäismäärän korotus kaksinkertaistetaan 65 vuotta täyttäneillä 600 eurosta 1 200 euroon. 

Lisäksi osakesäästötilin maksimisijoitusrajan korottamista koskeva esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella 4.9.2023-13.9.2023 välisenä aikana. Esityksessä ehdotetaan osakesäästötilin talletusrajan enimmäismäärän korottamista 100 000 euroon nykyisestä 50 000 eurosta 1.1.2024 alkaen. 

Kesäkuussa julkaistussa hallitusohjelmassa on kaavailtu muutoksia myös metsävähennykseen. Metsävähennystä on tarkoitus korottaa nykyisestä 60%:sta 75 %:iin. Asiasta ei ole vielä annettu hallituksen esitystä eikä tässä vaiheessa ole selvää tulisiko muutos voimaan takautuvasti, kuten vuonna 2008, kun metsävähennystä viimeksi korotettiin.  

Seuraamme mielenkiinnolla esitysluonnosten etenemistä.