PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Lainasaatavan menetys yrityssaneerauksessa – onko se verovähennyskelpoinen?

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreiden ratkaisujen mukaan lainasaatavan menetys voi olla helpommin vähennyskelpoinen yrityksen kuin yksityissijoittajan verotuksessa.

Lainasaatavan menetys voi olla vähennyskelpoinen sekä osakeyhtiön verotuksessa että yksityishenkilön verotuksessa. Vähennyskelpoisuuden edellytykset kuitenkin eroavat toisistaan.  Osakeyhtiön osalta elinkeinoverolaki toteaa, että vähennyskelpoisia ovat mm. rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut arvonalenemiset. Yksityishenkilön kohdalla tuloverolaki puolestaan toteaa vähennyskelpoiseksi arvopaperin arvonmenetyksen, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena. Tämä sääntelyn ero konkretisoituu korkeimman hallinto-oikeuden tuoreissa päätöksissä. 

KHO antoi hiljattain kaksi ratkaisua, jotka koskevat lainasaatavan vähennyskelpoisuutta samassa yrityssaneeraustilanteessa. Toisessa tapauksessa sittemmin saneeraukseen päätyneen yhtiön velkakirjaan oli sijoittanut osakeyhtiö ja toisessa tapauksessa yksityishenkilö. Vahvistetussa saneerausohjelmassa kummankin velkojan saatavaa oli leikattu 30 prosentilla. Saneerausohjelman ehtojen mukaan velkojille on kuitenkin mahdollista maksaa lisäjako-osuutta velallisen tulevien tilikausien tuloksen perusteella. Velallisella on saneerausohjelman mukaan myös oikeus saada saneerausohjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla velkojille saneerausohjelmassa määritelty lisäsuoritus.

Velkakirjaan sijoittaneen osakeyhtiön (KHO:2022:108) osalta KHO katsoi yksimielisesti, että vähennyskelpoisuuden edellytykset täyttyivät; lainasaatavan leikkaus vahvistetussa saneerausohjelmassa tarkoitti siis saatavan lopulliseksi todettua arvonalentumista.

Yksityishenkilösijoittajan (KHO:2022:107)  asia ratkaistiin äänestämällä. KHO:n enemmistö katsoi äänin 4-1, että edellytykset menetyksen vähennyskelpoisuudelle eivät täyttyneet yksityishenkilön verotuksessa vielä saneerausohjelman vahvistamisen perusteella.

Toisin kuin elinkeinoverolaissa, yksityishenkilön verotuksessa sovellettavassa tuloverolaissa saatavan menetyksen vähennyskelpoisuus on rajattu koskemaan ainoastaan arvopapereita. Asiassa oli kuitenkin selvää, että kyseessä ollut velkakirja täytti tämän edellytyksen. Näin ollen ratkaisevaa oli, onko kyseessä ollut nimenomaan sellainen arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena. Asian tulkinnanvaraisuutta kuvaa, että ennen KHO:a asiaa käsitellyt keskusverolautakunta ja vielä KHO:ssa asian esittelijä ja yksi ratkaisuun osallistuneista oikeusneuvoksista katsoivat myös tämän edellytyksen täyttyvän. KHO:n enemmistö kuitenkin arvioi asiaa toisin.

KHO:n enemmistön ratkaisun perustelut ovat valitettavan suppeat. Ratkaisun perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että menetyksen lopullisuutta arvioidaan tiukemmin tuloverolain mukaisessa kuin elinkeinoverolain mukaisessa verotuksessa. Samoin voidaan todeta, että saneerausohjelman ehtojen yksityiskohtiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota vähennyskelpoisuutta arvioitaessa. Jos ehdot mahdollistavat jonkin epätodennäköisenkin myöhemmän lisäsuorituksen saneerauksessa leikatun velan osalta, menetyksen vähennyskelpoisuus voi estyä tuloverolain mukaisessa verotuksessa.