PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19-tilanteen vaikutukset urakkasuoritukseen sekä tilaajan ja urakoitsijan sopimussuhteeseen

Elämme tällä hetkellä koronaviruksen (COVID-19) seurauksena poikkeusoloissa. Koronaviruksella ja sen torjunnan edellyttämillä toimenpiteillä on pitkäaikaisia ja merkittäviä vaikutuksia monen yrityksen toimintaan. Yksi merkittävistä toimialoista, joihin poikkeusolot voivat vaikuttaa, on rakennusala. Monimutkaiset ja suuret rakentamishankkeet edellyttävät laajoja sopimuskokonaisuuksia, ja taloudelliset intressit ovat näissä merkittäviä. Koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa onkin syytä pohtia, voiko se muodostaa sellaisen ylivoimaisen esteen, jolla on vaikutusta urakkasuoritukseen ja urakkasopimuksen voimassaoloon. 

Ylivoimaista estettä koskevat lausekkeet yse 1998 -ehdoissa

YSE 1998 -ehdoissa on ylivoimaista estettä koskevia lausekkeita, joista vallitsevan poikkeustilan näkökulmasta seuraavat ovat merkittävimmät:

Urakoitsijan oikeus urakka-ajan pidennykseen

YSE 1998 -ehtojen 20.1 §:n a-kohdan mukaan urakoitsijalla on oikeus saada urakka-aika kohtuullisesti pidennetyksi, jos urakan sopimuksen mukaisen valmistumisen esteenä on puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. 

Tilaajan ja urakoitsijan oikeus purkaa urakkasopimus

YSE 1998 -ehtojen 80 §:n mukaan tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikäli rakennustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeuksellisten olojen tai vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi on pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi.  Vastaava oikeus on varattu urakoitsijalle YSE 1998 -ehtojen 85 §:ssä.

Ylivoimaisen esteen vaikutukset

Urakkasopimuksia ja niiden tulkintaa sääntelevää erityislakia ei ole, vaan mahdolliset tulkintatilanteet ratkaistaan urakkasopimuksen, siihen yleensä liitettyjen YSE 1998 -ehtojen ja yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella. Myös se, miten ylivoimaisen esteen olemassaoloa pitäisi tulkita, ratkeaa edellä mainittujen lähteiden perusteella. 

Koronavirus ei itsessään suoraan automaattisesti muodosta ylivoimaista estettä, vaan ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on osoitettava, miten koronavirus estää sopimuksen mukaisen suorituksen. Sekä YSE 1998 -ehtojen 20 §:ssä että 80 §:ssä mainitaan valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde ylivoimaisena esteenä. Suomessa on julistettu koronaviruksen takia poikkeusolot ja otettu käyttöön valmiuslaki.

Vaikka ylivoimaisen esteen synnyttävät olosuhteet sinällään voivat koronaviruksen myötä olla olemassa, tulee koronaviruksella olla myös todellisia vaikutuksia urakkasuoritukseen ja sopimussuhteeseen, jotta sopimusosapuoli voisi vedota ylivoimaiseen esteeseen edellä mainittujen ehtojen perusteella. 

Urakoitsijan näkökulmasta näitä todellisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamat saatavuusongelmat työntekijöiden ja rakennustavaroiden osalta. Rakennusalan asiakkaamme ovatkin huolissaan, että koronavirus vaikuttaa nimenomaan työntekijöiden saatavuuteen ja tavarahankintoihin. Ylivoimaisen esteen syntyminen edellyttää, että saatavuusongelmat ovat huomattavia. Se mitä voidaan pitää huomattavana vaikeutena, on ratkaistava tapauskohtaisesti.

Tilaajan näkökulmasta on hyvä huomioida, että mikäli urakkasuoritus osittain tai kokonaan keskeytyy sopijapuolista riippumattomasta YSE 1998 -ehtojen 20 §:ssä mainituista syystä ja siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaajan tulee korvata YSE 1998 -ehtojen 50 §:n perusteella  urakoitsijalle keskeytyksestä aiheutuneita kustannuksia.

Tilaajan YSE 1998 -ehtojen 80§:ään perustuva tai urakoitsijan 85 §:ään perustuva purkuoikeus tulee puolestaan kysymykseen, jos urakkasopimuksen täyttämistä ei voida pitää kohtuullisena olemassa olevat poikkeukselliset olosuhteet huomioiden.  Ylivoimainen este edellyttää sitä, että rakennustyö on pakko keskeyttää ja että keskeytys on kestoltaan pitkä eikä sen päättymistä pystytä arvioimaan. 

Tällaisen pakottavan tilanteen voinee aiheuttaa esimerkiksi viranomaisen määräys sulkea rakennustyömaat koronaviruksen leviämisen estämiseksi edellyttäen, että sulkemispäätös on voimassa pitkään eikä sen päättymisestä ole tietoa .

Se, vallitseeko ylivoimainen este, ja jos vallitsee, onko tilaajalla tai urakoitsijalla oikeus purkaa urakkasopimus vai tuleeko ensisijaisesti arvioitavaksi urakoitsijan oikeus pidentää urakka-aikaa, on arvioitava kokonaisarvioinnin perusteella ja aina tapauskohtaisesti. 

 

Lisätietoja:

Elisa Panula
elisa.panula@pwc.com
020 787 7096

Joni Painilainen
joni.painilainen@pwc.com
020 787 8803