PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL antoi kaksi elinkeinotulon verotuksen kirjanpitosidonnaisuutta koskevaa ennakkoratkaisua

Keskusverolautakunta on julkaissut kaksi ennakkoratkaisua koskien kulujen vähentämistä verotuksessa, kun tilinpäätös laaditaan IFRS:n mukaan. Ensimmäinen ratkaisu koskee konserniavustusta ja toinen poistoja.

Keskusverolautakunta antoi 20.12.2018 ratkaisun (KVL 2018/54), jossa oli kyse emoyhtiön tytäryhtiöltä saaman konserniavustuksen kirjanpitosidonnaisuudesta ja siitä, voitiinko tapauksen tilinpäätöskirjauksia pitää toisiaan vastaavina meno- ja tulokirjauksina. Tytäryhtiön oli tarkoitus jatkossakin laatia tilinpäätöksensä kirjanpitolain mukaisesti poiketen emoyhtiöstä, jonka olisi jatkossa tarkoitus laatia erillistilinpäätöksensä IFRS:n mukaisesti.

Tytäryhtiö oli antamassa emoyhtiölle konserniavustusta ja konserniavustus oltiin kirjaamassa tytäryhtiön tilinpäätöksessä tilinpäätössiirtona tuloslaskelmalle. Emoyhtiössä sen sijaan saatu konserniavustus kirjattaisiin tulosvaikutteisesti voitonjakona (rahoitustuottona) tilinpäätöksen tuloslaskelmalle.

Tapauksessa keskusverolautakunta katsoi perusteluissaan, että emo- ja tytäryhtiön kirjauksia voitiin pitää vastaavina meno- ja tulokirjauksina, joten tytäryhtiöllä olisi oikeus vähentää antamansa konserniavustus kuluna verotuksessa.

Keskusverolautakunnan toisessa ratkaisussa (KVL 2018/55) oli kyse siitä, voiko A Oy tehdä verotuksessa kirjanpitoa suurempaa poistoa, kun sitä vastaava kulukirjaus eli poistoeron muutos kirjattaisiin pääkirjanpidossa, mutta ei virallisessa IFRS:n mukaisesti laaditussa tilinpäätöksessä.

A Oy laatii erillistilinpäätöksensä kirjanpitolain mukaisesti, mutta jatkossa sen olisi tarkoitus laatia erillistilinpäätöksensä IFRS:n mukaisesti.

Verotuksessa vähennettäväksi aiottujen poistojen erotus kirjanpidon pienempien poistojen välillä olisi tarkoitus kirjata poistoeron muutoksena kuluksi pääkirjanpidossa, mutta poistoeron muutosta ei kirjattaisi IFRS:n mukaisesti laadittuun viralliseen tilinpäätökseen. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun perustelujen mukaan poistojen vähentäminen verotuksessa on rajattu kirjanpidossa vähennettyjen poistojen määrään. Tällä tarkoitetaan sitä, että kirjanpidon poiston ylittävän osuuden vähentäminen verotuksessa edellyttää vastaavan suuruisen kulukirjauksen eli poistoeron muutoksen kirjaamista tulosvaikutteisesti myös virallisen tilinpäätöksen tuloslaskelmalle.

Keskusverolautakunta katsoi päätöksessään, että verotuspoistoja ei esillä olevassa tilanteessa kokonaisuudessaan vähennettäisi tulosvaikutteisesti kulukirjauksena kirjapidossa, joten virallisen IFRS-tilinpäätöksen mukaisten kirjanpidon poistojen ylittävä osuus ei olisi vähennyskelpoinen.

Kumpikaan päätöksistä ei ole lainvoimainen (31.1.2019).