PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset työntekijöihin

Yritysjärjestelyä toteutettaessa on muiden asioiden ohella syytä huomioida myös sen vaikutukset yritysjärjestelyyn osallisena olevien yhtiöiden henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset on suositeltavaa selvittää jo ennen järjestelyn toteuttamista suunnitteluvaiheessa, jottei niiden osalta tulisi mitään yllätyksiä. Lisäksi järjestelyn toteutusaikataulussa kannattaa ottaa huomioon työntekijöitä koskevien asioiden selvittämiseen ja niistä tiedottamiseen vaadittava aika. Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset henkilöstöön vaihtelevat sen mukaan, katsotaanko kyseessä olevan työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus vai ei.

Liikkeen luovutus ja yritystoiminnan muutostilanteet

Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Kyseessä on tässä suhteessa aina kokonaisarvio oikeudellisen yhteyden ja toiminnallisen kokonaisuuden näkökulmasta. Työoikeudellisia vaikutuksia aiheuttavana liikkeen luovutuksena pidetään mm. liiketoimintakauppaa, elinkeinotuloverolain mukaista liiketoimintasiirtoa tai muuta liiketoiminnan apporttiluovutusta luovutuksensaajan antamia uusia osakkeita vastaan.

Koska yhtiön osakekannan kaupassa tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutuksessa yhtiön oikeudellinen asema pysyy muuttumattomana, ei niiden katsota olevan edellä tarkoitettuja liikkeen luovutuksia. Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen ovat puolestaan yleisseuraantoja, joissa yhtiön varat ja velat mukaan lukien työntekijät siirtyvät automaattisesti, eikä niitä sen vuoksi ole pidettävä työoikeudellisesti liikkeen luovutuksina. Yhteistä edellä mainituille yritystoiminnan muutostilanteille on, että kaikissa niissä yhtiön työnantajaidentiteetti säilyy.

Yritysmuodon muutoksen ollessa kyseessä avoimen yhtiön muuttamisen kommandiittiyhtiöksi tai päinvastoin sekä henkilöyhtiön muuttamisen osakeyhtiöksi on katsottu yleensä säilyttävän yhtiön yhtiöoikeudellisen identtisyyden. Sen vuoksi niiden ei ole katsottu olevan varsinaisia liikkeen luovutuksia. Jos yrityksen identtisyys sitä vastoin katkeaa, kuten muutettaessa yksityisliike henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi tai vastaavasti osakeyhtiö henkilöyhtiöksi tai yksityisliikkeeksi, on katsottu yleensä olevan kyse liikkeen luovutuksesta.

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin

Liikkeen luovutukseksi katsottavissa yritystoiminnan muutostilanteissa luovutettavan liiketoiminnan palveluksessa olevat työntekijät siirtyvät työsopimuslain mukaisesti liiketoiminnan uudelle omistajalle ns. vanhoina työntekijöinä ja heidän luovutushetkellä voimassa olevat työsuhteensa siirtyvät entisin ehdoin

Ennen luovutusta erääntyneistä palkka- tai muista työsuhteeseen perustuvista saatavista vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti työntekijään nähden. Yhtiöiden keskinäisessä suhteessa luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Käytännössä tästä kuitenkin sovitaan osapuolten kesken usein toisin.

Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyviin työntekijöihin tulee soveltaa luovuttajan käytössä ollutta työehtosopimusta sopimuskauden päättymiseen asti. Myös siirtyvän henkilöstön eläketurvaan liittyvät asiat, esim. mahdolliset lisäeläkkeet ja niiden vaikutukset, on syytä selvittää ennen luovutuksen toteuttamista.

Mikäli yritysjärjestelyn ei katsota olevan työsopimuslain tarkoittama liikkeen luovutus, ei luovutuksella ole työoikeudellisia vaikutuksia työntekijöiden työsuhteisiin, vaan kaikki jatkuu liiketoimintaa luovuttavan yhtiön työntekijöiden osalta ennallaan.

Liikkeen luovutuksesta tiedottaminen

Liikkeen luovutuksesta tulee tiedottaa yritysjärjestelyn osapuolena olevien yhtiöiden työntekijöitä yhteistoimintalain (YT-laki) mukaisesti, mikäli luovutuksen osapuolena olevan yhtiön palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Luovuttavan yhtiön osalta ratkaisevaa on työntekijämäärä ennen luovutusta ja vastaanottavan yhtiön osalta työntekijämäärä luovutuksen jälkeen. Sulautuminen ja jakautuminen rinnastetaan edellä mainittua tiedottamisvelvollisuutta sovellettaessa liikkeen luovutukseen. Niiden osalta liikkeen luovutushetkenä pidetään järjestelyn täytäntöönpanohetkeä.

Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee, luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset, sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Selvitettyään edellä mainitut tiedot henkilöstölle työnantajan on YT-lain mukaan lisäksi varattava henkilöstölle tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja annettava vastaukset mahdollisiin esitettyihin kysymyksiin. Mikäli liikkeen luovutuksella tulee olemaan henkilöstövaikutuksia, on tämän osalta käytävä erilliset YT-lain mukaiset YT-neuvottelut henkilöstön kanssa.

Luovuttajan on annettava edellä mainitut tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Liiketoimintaa vastaanottavan yhtiön on puolestaan annettava edellä mainittu selvitys viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteuttamisesta.

Vaikka liikkeen luovutuksen osapuolena olevien yhtiöiden työntekijämäärä jäisi alle YT-lain soveltamisrajan, yritys voi silti halutessaan vapaamuotoisesti tiedottaa työntekijöitä liiketoiminnan luovutuksen toteuttamisesta, ajankohdasta ja vaikutuksista henkilöstöön.