PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.09.2021|

Missä menee terveen työn raja? Työnantaja, toimi näin ylityötilanteissa

Työajan käyttämisestä pohditaan usein sitä, onko työntekijän oma-aloitteisesti yli säännöllisen työajan tekemä työ ylityötä. Jo aiemmin tuomioistuimet ovat arvioineet, että jos työnantaja on tietoinen tällaisesta työntekijän oma-aloitteisesta työskentelystä yli säännöllisen työajan eikä estä sitä, työ katsotaan ylityöksi.

Tämä tulkinta tuli vahvistetuksi jälleen tuoreessa korkeimman oikeuden tuomiossa KKO:2021:52.

Tuomiossa työnantajan katsottiin syyllistyneen työaikasuojelurikokseen, koska se ei ollut seurannut ylitöiden tekemistä ja määriä eikä estänyt huomattavasti työaikalain enimmäismäärät ylittävien ylityömäärien tekemistä. Näin ollen työnantaja ei ollut huolehtinut työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Ylityöt olivat kertyneet pitkälti työntekijöiden omasta aloitteesta eikä työnantajan määräyksestä. Työnantaja oli kuitenkin jättänyt seuraamatta ylitöiden tekemistä ja määriä, vaikka oli ollut tietoinen niistä. 

Tuomioistuin siis katsoi työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vaarantuneen liiallisten ylitöiden vuoksi. 

KKO katsoi työaikojen seurannan laiminlyöneen ja ylitöistä tietoisen työnantajan olevan vastuussa siitäkin huolimatta, että ylityöt olivat työntekijöiden omaehtoisesti tekemiä eivätkä suoranaisesti työnantajan määräämiä.

Olennaista on siis muistaa, että ylityötä muodostuu myös työntekijän oma-aloitteisesti tekemästä työstä. Työnantaja ei vapaudu vastuusta jättämällä pitämättä työaikakirjanpitoa ja seuraamatta työntekijöiden työaikoja käytännön tasolla. Päinvastoin työnantajalla on työaikalain mukaan velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa ylityöt eriteltyinä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus jatkuvasti seurata työskentelyn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä poistaa uhat ja riskit terveydelle ja turvallisuudelle. Näiden asioiden laiminlyönti ei vapauta työnantajaa ylitöiden muodostumisesta. Tilanne saattaa johtaa jopa työturvallisuusrikkomuksen syntymiseen.

Seuraa tarkasti ja puutu aktiivisesti

Useat eri seikat vaikuttavat siihen, milloin ylityön määrä ja sen teettäminen muodostuu työturvallisuuslain vastaiseksi. Asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti kokonaisvaltaista kuormittavuutta arvioiden. 

Yhtenä mittarina arvioinnissa voidaan käyttää työaikalain mukaisia ylitöiden enimmäismääriä, vaikka työaikalain säännösten rikkomisesta ei voidakaan suoraan päätellä myös työturvallisuuslakia rikotun.

Työaikalain mukaan työntekijän työajan enimmäismäärä on keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana ja vuosittainen enimmäistyöaika on 2 304 tuntia.

Ohjeiksi työnantajille voidaan siis edellä esitetyn perusteella todeta seuraavia seikkoja:

  • Pidä työaikakirjanpitoa, jossa ylityöt on eritelty. Tästä vastuusta ei vapaudu, vaikka työntekijän kanssa olisi pätevästi sovittu työaikalaissa tarkoitetusta ylitöiden korvaamisesta osana kuukausipalkkaa.
  • Seuraa ja kartoita jatkuvasti töiden ja työaikojen määrää ja kokonaiskuormittavuutta käytännön tasolla.
  • Puutu ylitöiden tekemiseen ja ryhdy aktiivisiin toimiin sen varmistamiseksi, ettei omaehtoisia ylitöitä tehdä.

PwC:n työoikeustiimi avustaa mielellään niin näissä kuin muissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!