PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä toimintavaihtoehtoja säätiöllä on muutostilanteissa?

Järjestimme 17.2.2021 säätiöiden ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille suunnatun webinaarin säätiön erilaisista muutostilanteista. Webinaari herätti suurta kiinnostusta ja mukana oli yli 250 aiheesta kiinnostunutta. Säätiöiden muutostilanteissa huomioon otettavat seikat sekä muutostilanteisiin valmistautuminen näyttivät olevan ajankohtainen teema monelle säätiön vastuuhenkilölle. Tätä näkemystä tukevat myös käytännön kokemuksemme ja useiden säätiöiden yhteydenotot meihin. 

Webinaarissa toimme esiin, että säätiölle voi tulla tarve miettiä erilaisia toimintavaihtoehtoja toimintaympäristönsä muuttumisen tai toimintaedellytystensä vähentymisen johdosta.

Muutostilanteissa on huomioitava, että säätiön johdon velvollisuuksiin kuuluu huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta jatkuvasti eli myös toiminnan muutosten yhteydessä. 

Säätiön on myös raportoitava tarkoituksensa toteuttamisesta vuosittain toimintakertomuksessaan. Jos säätiön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä esimerkiksi säätiön varojen vähäisyyden vuoksi, säätiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin säätiön tarkoituksen muuttamiseksi tai jopa säätiön purkamiseksi. Säätiö voidaan purkaa hallituksen toimesta joko vapaaehtoisen selvitystilan kautta tai sulauttamalla säätiö toiseen säätiöön. 

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa tai säätiö voidaan purkaa vain tiettyjen säätiölaissa määriteltyjen melko tiukkojen edellytysten täyttyessä. Säätiörekisteri arvioi edellytysten täyttymisen säätiön esittämien perustelujen pohjalta. 

Säätiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen

Säätiölain mukaan säätiön johdon velvollisuus on muuttaa säätiön tarkoitusta, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai osittain hyödytöntä tai lainvastaista. Säätiölaki tarjoaa myös mahdollisuuden säätiön tarkoituksen muuttamiseen, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varojen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edellytys. Säätiön uusi tarkoitus ei saa kuitenkaan olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. Säätiön tulisi arvioida tarkoituksensa sekä laajemminkin sääntöjensä muutostarvetta erilaisissa toimintansa muutostilanteissa tai uusien hankkeidensa yhteydessä ja pitää mielessä, että säätiö voi harjoittaa vain tarkoituksensa mukaista toimintaa.  

Säätiön purkaminen

Säätiö on mahdollista purkaa, jos säätiön toimintaedellytykset ovat lakanneet tai jos säätiön varojen käyttö säätiön tarkoitukseen on mm. varojen vähäisyyden vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista eikä säätiön tarkoitusta voida muuttaa. 

Säätiön purkautuessa säätiön toiminta lakkaa kokonaan ja säätiön jäljellä olevat varat luovutetaan säännöissä määrätylle taholle tai sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen. Säätiön purkamisen veroseuraamukset riippuvat mm. siitä, onko säätiö määritelty verotuksessa yleishyödylliseksi. 

Säätiön sulautuminen ja sen edut

Säätiöiden sulautuminen edellyttää, että sulautuvan säätiön tarkoitus ja tarkoituksen muuttamisen edellytykset ovat olennaisesti samankaltaiset vastaanottavan säätiön kanssa. Sulautumisen keskeinen etu verrattuna säätiön purkamiseen on, että säätiön varoja voidaan edelleen käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sulautuvan säätiön hallinnolliset ja muut ylläpitokulut jäävät pois. Sulautuminen on mahdollista myös toteuttaa tietyin edellytyksin ilman veroseuraamuksia. 

 

Koska muutostilanteita ei tule säätiöissä kovin usein eteen, on ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen suositeltavaa, jotta muutokset hoituvat mutkattomasti ja säätiölain mukaisesti sekä myös verotusasiat tulee huomioitua kattavasti.