PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten toimia työsuhteen päättämissopimusneuvotteluissa?

Työsuhdetta sopimusteitse päätettäessä on tärkeää varata työntekijälle riittävä aika arvioida työsuhteen päättämissopimuksen merkitystä omalta kannaltaan ennen kuin häntä pyydetään tekemään päätös sopimukseen sitoutumisesta. Työnantajan tulee toimia neuvottelutilanteessa hyväksyttävästi, ettei päättämissopimusta katsota pätemättömäksi, kuten tuoreessa korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisussa 2019:76 tapahtui.

KKO:n käsittelemässä tapauksessa työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta sopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen. Samalla oli sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä muista seikoista. Työntekijälle ei ollut kuitenkaan varattu riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen päättämissopimukseen sitoutumista.

KKO:n tapauksessa työntekijä oli kutsuttu tapaamiseen sähköpostiviestillä. Tapaamisen aihe tai osallistujat eivät ilmenneet sähköpostiviestistä, eikä työntekijälle ollut kerrottu tapaamisen syystä etukäteen. 

KKO:n mukaan työnantaja olisi voinut antaa työntekijälle riittävät harkintamahdollisuudet etukäteen ilmoittamalla tapaamisen aiheen ja toimittamalla sopimusluonnoksen työntekijälle hyvissä ajoin ennen tapaamista. Vaihtoehtoisesti yhtiö olisi voinut varata työntekijälle riittävän harkinta-ajan järjestetyn tapaamisen jälkeen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

KKO:n ratkaisussa työntekijä oli joutunut ilman valmistautumista ja avustajaa neuvottelemaan työnantajansa kanssa kuusitoista vuotta kestäneen työsuhteensa päättämisestä kahden tunnin pituisessa neuvottelussa. 

KKO totesi, että tämänkaltaisten kysymysten arviointi edellyttää riittävää harkinta-aikaa, kun taas työnantajalla on esittäessään työntekijälle työsopimuksen päättämistä sopimuksella tiedossaan omat tavoitteensa ja toimintavaihtoehtonsa.

Työnantaja on myös tätä ennen voinut harkita sopimuksen ehtoja, joita työnantajalle tarjotaan. KKO:n tapauksessa työntekijällä ei ollut ollut vastaavaa mahdollisuutta. Työntekijä joutui harkitsemaan sopimuksen hyväksymistä sen varalta, että työsuhde muutoin irtisanottaisiin joko heti tai varoituksin alkavan menettelyn jälkeen työnantajan toimesta. KKO:n ratkaisun perusteluissa todettiin, että tällaisten kysymysten arviointi on huomattavan vaativaa ja edellyttää vertailua eri vaihtoehtojen oikeudellisesta ja taloudellisesta merkityksestä. 

Näin ollen KKO totesi, että päättämissopimus oli tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen ja sopimus oli oikeustoimilain perusteella pätemätön. Työntekijä sai irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 

Työnantajan muistilista päättämissopimuksien tekemiseen

Sopimusperusteisiin päättämissopimuksiin liittyy usein työnantajan maksama suoritus työsuhteen päättymisestä eli niin sanottu ”kultainen kädenpuristus”. Jotta sopimus saadaan pätevästi laadittua ja kustannukset työsuhteen päättämisestä eivät nouse ennalta-arvioitua korkeammiksi, KKO:n tapauksen tiimoilta voi nostaa esille asioita, joita työsuhdetta sopimusteitse päättävien tulee muistaa ottaa huomioon: 

  1. Laadi kirjallinen ja kattava sopimusehdotus työsuhteen päättymisestä
  2. Pyydä työoikeuteen erikoistunutta lakimiestä tarkistamaan sopimusluonnos
  3. Kerro työntekijälle tapaamisen aiheesta ja anna hänelle päättämissopimusluonnos tutustuttavaksi etukäteen
  4. Varaa työntekijälle mahdollisuus käyttää avustajaa
  5. Anna työntekijälle riittävästi harkinta-aikaa sopimuksen arvioimiseen
  6. Järjestä sopimuksenteko-olosuhteet sellaisiksi, että osapuolilla on riittävät edellytykset harkita sopimuksen merkitystä ja sen ehtoja ennen sopimukseen sitoutumista vapaasta tahdosta.