PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitkä ovat avainkysymykset toimivan osakepohjaisen palkitsemismallin suunnitteluun?

Toimivan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnitteluun liittyy erilaista asiantuntemusta vaativia näkökohtia, jotka on hyvä huomioida onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Suunnittelussa tarvitaan palkitsemisen asiantuntijoiden lisäksi niin juridiikan kuin verotuksenkin osaajia. Vaikka tehtävää on paljon, on kannustinjärjestelmän rakentaminen äärimmäisen mielenkiintoinen prosessi, jossa ollaan yrityksen strategian kannalta keskeisten kysymysten äärellä. Lopputulos myös palkitsee, sillä toimiva osakepohjainen kannustinjärjestelmä on tutkimustenkin valossa tehokas keino sitouttaa avainhenkilöitä ja tukea yhtiön pitkän aikavälin menestystä.

Close up african american businessman shaking hands with caucasian client. Handshake is symbol of starting finishing negotiations, successful teamwork signing contract, hiring human resource concept

Sitouttaminen, kannustaminen, pitkän aikavälin tavoitteissa onnistumisen tukeminen, omistajuuden jakaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen – nämä kaikki ovat kokemuksemme mukaan tyypillisiä osakepohjaiselle palkitsemiselle asetettuja tavoitteita. Se, mitä näistä halutaan painottaa, riippuu yrityksen tilanteesta, strategisista tavoitteista ja toimintaympäristöstä, sekä vaikuttaa sopivan palkitsemismallin valintaan. 

Myös monet yrityksen ulkopuoliset tekijät usein ohjaavat palkitsemisen suunnittelua.  Verolainsäädäntöön implementoidut muutokset, jotka mahdollistavat verotehokkaiden palkitsemismallien käyttöönoton, saattavat antaa ensimmäisen sysäyksen palkitsemisen kehittämiselle. Kiinnostusta herättää myös kilpailijoiden yleisesti suosimat palkitsemisratkaisut, joihin me PwC:llä tarjoamme kattavaa vertailutietoa.  Verotuksellinen tehokkuus ja relevantti vertailutieto on hyvä huomioida, mutta mikäli näistä tulee suunnittelua ohjaavia periaatteita, ei lopputulos välttämättä palvele yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Suosittelisimmekin pohtimaan huolellisesti heti suunnittelutyön alkaessa:

  1. Miten palkitsemismalli tukee strategiamme toteutumista ja millainen malli sopii kulttuuriimme?
  2. Mitä haluamme palkitsemismallilla saavuttaa ja millä aikavälillä? Mitkä ovat mallin ensisijaiset tavoitteet?
  3. Haluammeko jakaa omistajuutta, kenelle ja kuinka paljon? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Näihin avainkysymyksiin vastaaminen auttaa valitsemaan kyseiselle yritykselle parhaiten soveltuvan palkitsemismallin eri vaihtoehtojen joukosta. Lisäksi huolellinen taustoitus antaa varsinaiselle suunnittelutyölle selkeät raamit, joiden puitteissa palkitsemisen yksityiskohdista voidaan myöhemmin päättää. 

Tärkeintä on pitää palkitsemiselle asetetut tavoitteet koko suunnitteluprosessin ajan kirkkaana mielessä. 

Mikäli palkitsemisen ensisijaisena tavoitteena on esimerkiksi tukea vahvasti yhtiön exit-strategian onnistumista, sidotaan palkitseminen usein nimenomaan yrityskauppa- ja/tai listautumistavoitteeseen. Jos listaamaton yhtiö haluaa sen sijaan jakaa omistajuutta ilman yhtä selkeää exit-tavoitetta, nousevat osakkeiden omistamiseen liittyvät ehdot eri tavalla keskiöön. Tällöin on erityisen tärkeää pohtia, mistä ohjelman kannustavuus syntyy: osakkaille jaettavista osingoista vai mahdollisesti osakkeiden myöhemmästä myynnistä odotettavissa olevasta voitosta? Missä tilanteessa ja millaisin ehdoin työntekijä voi ohjelmasta saamistaan osakkeista myöhemmin luopua?

Kannustavuus- ja sitouttamisvaikutusten tarkastelun lisäksi tulee kiinnittää huomiota kannustinjärjestelmään liittyvän juridisen toteutusdokumentaation huolelliseen laatimiseen. Lisäksi on tärkeää arvioida jo suunnitteluvaiheessa, millainen on ohjelman vero- ja sivukulukohtelu. Näin voidaan varmistua siitä, että kannustinjärjestelmästä ei aiheudu odottamattomia seuraamuksia. 

Lopuksi haluamme muistuttaa, että jotta paperilla toimiva kannustinjärjestelmä on sitä myös todellisuudessa, tulee kannustinjärjestelmästä viestiä kohdejoukolle onnistuneesti. Kohdejoukolla tulee olla riittävä ymmärrys siitä, miten järjestelmä toimii, mikä on arvioitu palkkion suuruus erilaisissa tilanteissa ja millaisia ehtoja järjestelmään liittyy. 

Jos palkitsemisen kehittäminen on yrityksellesi ajankohtaista, on eri alojen asiantuntijoista muodostuva palkitsemisen tiimimme mielellään apunasi. Kartoitetaan yhdessä, millaisia osakepohjaisen palkitsemisen vaihtoehtoja on olemassa ja rakennetaan sinun yrityksellesi sopiva, toiveidenne mukaan räätälöity malli.

Enni Nyström