PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Omistajastrategialla selkeyttä perheyhtiön hallintoon ja päätöksentekoon

Perheyritysten omistajien tietoisuus omistajastrategiasta ja sen merkityksestä sekä samalla mielenkiinto prosessia kohtaan ovat kokemukseni mukaan kasvaneet viime vuosina. 

Prosessin hyödyt ja sisältö 

Omistajastrategiaprosessin tavoitteena on auttaa perheyrityksen omistajaperhettä löytämään yhteinen näkemys yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmista ja omistajuuden suunnasta sekä turvata omistajuuden jatkuvuutta luomalla selkeät pelisäännöt omistajien kesken.  

Omistajastrategia tuo järjestelmällisyyttä ja selkeyttä perheyrityksen hallintomalliin, johtamiseen ja toimintatapoihin. Lisäksi omistajastrategia antaa merkittävää lisäarvoa yrityksen muutostilanteissa, kuten yrityksen kasvuun liittyvissä kysymyksissä, sukupolvenvaihdoksissa, yritysjärjestelyiden yhteydessä sekä erilaisissa omistajaperhettä kohtaavissa odottamattomissa tilanteissa. Yrityksen liiketoiminnan menestymisen ja omistuksen siirtämisenkin kannalta on tärkeää, että omistajilla on yhteinen visio yrityksen tulevaisuudesta ja yhteiset pitkän tähtäimen tavoitteet. 

Omistajastrategiaprosessi tarjoaa omistajille ohjatun ja turvallisen keskustelu- ja työskentelyfoorumin. Perheyrittäjiltä saatujen kommenttien perusteella he ovat kokeneet omistajien yhteiset keskustelut työpajoissa strukturoidun prosessin kautta hyödyllisiksi. Yrittäjät ovat kokeneet saavuttaneensa työpajojen avulla aikaisempaa paremman keskusteluyhteyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen omistajien kesken. Omistajastrategian tekeminen on tuonut myös prosessiin osallistuneille selkeämmän yhteisen näkymän, mihin suuntaan yritystä ollaan viemässä ja millä keinoin. Lisäksi prosessin on nähty vahvistaneen etenkin nuorempien omistajien ymmärrystä, mitä kaikkea yrityksen omistajuus tarkoittaa ja mihin kaikkiin asioihin voi omalla panoksellaan vaikuttaa, vaikka ei olisikaan yrityksessä operatiivisessa roolissa.  

Käytämme PwC:n ohjauksessa toteutettavissa omistajastrategiaprosesseissa pohjana INTES-mallia, jonka keskeisiä käsiteltäviä pääteemoja yrityksen hallintomallin ja päätöksenteon kannalta ovat corporate governance, perheen governance eli mm. erilaiset perheenjäsenten foorumit sekä omistajan businessmalli eli liiketoimintastrategiaa ohjaavat periaatteet. Muita käsiteltäviä yläteemoja ovat omistajuus ja sen siirtäminen, yrityksen tavoitteet ja arvot sekä perheenjäsenten erilaiset roolit yrityksen virallisissa toimielimissä, operatiivisessa toiminnassa ja perheen foorumeissa. 

Lähde: Prof. Dr. Peter May, INTES Family Business Academy, PwC. 

Tukea hallintomallin kehittämiseen 

Omistajastrategian ja omistajien yhteisten linjausten sekä corporate governancen merkitys korostuu etenkin silloin, kun yrityksen hallituksessa tai ylimmässä johdossa on perheen ulkopuolisia henkilöitä. Omistajastrategiaprosessin aikana voidaan pohtia, minkälainen hallintomalli parhaiten toimisi omassa yrityksessä palvellen samalla sekä omistajien että yrityksen tarpeita, ja miten hallitustyöskentelyä voisi kehittää ja selkiyttää. Omistajastrategiaa tehdessä on hyvä käydä myös läpi, minkälainen yritysrakenne olisi omalla kohdalla optimaalinen ja ottaisi huomioon kaikki perheen tarpeet, mukaan lukien mahdollisen erillisen sijoitustoiminnan harjoittamisen. Nykyään alkaa olla perheyrityksissäkin melko yleistä, että päädytään muodostamaan holdingyhtiörakenne, jossa emoyhtiönä toimii perheenjäsenten omistama yhtiö ja operatiivinen toiminta tapahtuu yhdessä tai useammassa tytäryhtiössä. Jos yhtiössä on ennestään ulkopuolisia hallituksen jäseniä, holdingyhtiörakenteen avulla voidaan eriyttää operatiivisen toiminnan hallitustyöskentely omistajatason päätöksenteosta ja kaikki omistajat voivat toimia hallituksen jäseninä emoyhtiössä, jolloin myös sukupolvenvaihdoshuojennuksen yritystoiminnan jatkamiskriteeri täyttyy. Holdingyhtiörakenteen muodostamisen jälkeen yrityksen hallintomalli ja eri hallitusten käytännön työskentely tulee suunnitella uudella tavalla.  

Myös perheen omien foorumeiden merkitys yrityksessä kasvaa sitä myötä, kun sen hallitustyöskentely kehittyy. Osakkeenomistajien lukumäärän kasvaessa yrityksen hallinnointirakenne vaihtuu omistaja- tai perhejohtoisesta yrityksestä perheen hallinnoimaksi tai omistamaksi yritykseksi. Tällöin perheyrityksessä tulee usein tarve muodostaa erillinen osakkeenomistajista muodostuva omistajaneuvosto, joka toimii omistajien keskinäisenä foorumina ja edesauttaa yrityksen omistajien tahtotilan määrittämisessä. Joissakin perheyrityksissä on myös perheneuvosto, joka koostuu omistajien lisäksi myös niistä suvun jäsenistä, jotka eivät omista osakkeita. Kevyimmillään omistajien keskustelufoorumina voi toimia myös epämuodollinen, tarpeen mukaan kokoontuva omistajakokous. Osana omistajastrategiaa pohditaan ja linjataan usein yhtiön ja konsernin eri toimielinten ja foorumeiden roolia ja tehtäviä, jotta yrityksen hallintomalli olisi mahdollisimman selkeä ja tarkoituksenmukainen. Omistajastrategian työpajojen aikana usein kartoitetaan myös omistajien motivaatiota ja mielenkiinnon kohteita ja sitä kautta pyritään löytämään kullekin mielekäs rooli yrityksessä ja sen eri foorumeissa, jossa kukin pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.  

Omistajien linjaukset johdon käyttöön 

Omistajastrategiassa luodaan myös usein strategisia linjauksia yrityksen businessmallista, kuten omistajien riskinottohalusta, tavoiteltavasta kasvutahdista, investointipanostusten määrästä ja mahdollisista strategisista yritysostoista. Nämä yhteiset linjaukset voidaan sitten helpommin viestiä yrityksen hallitukselle ja johdolle. Omistajastrategia antaa myös vahvan pohjan yrityksen hallituksen vastuulla olevan liiketoimintastrategian laadinnalle, jossa tehdään konkreettisemmin suunnitelmia yrityksen operatiiviselle toiminnalle seuraavalle strategiakaudelle. Omistajastrategia helpottaa toisaalta yrityksen operatiivisen johdon toimintaa antamalla suuntaviivat ja raamit johdon tehdessä yrityksen liiketoimintaa koskevia keskeisiä päätöksiä. Jos perheyrityksen hallitus koostuu suurelta osin ulkopuolisista hallitusammattilaista ja ylin johtokin on perheen ulkopuolelta, he usein itsekin toivovat saavansa toiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelua varten tietoa omistajien tahtotilasta.   

Omistajastrategian dokumentointi 

Omistajastrategiaprosessissa perheenjäsenten kesken sovitut yrityksen ja omistajien kannalta keskeisimmät asiat on suositeltavaa dokumentoida osakassopimukseen joko laatimalla kokonaan uusi osakassopimus tai päivittämällä olemassaolevaa sopimusta. Näin sovitut asiat saavat omistajien kesken myös juridisen sitovuuden. Tärkeintä ovat kuitenkin prosessin kuluessa käydyt omistajien keskinäiset keskustelut, jotka lujittavat perheen yhteenkuuluvuutta ja joiden avulla luodaan omistajien yhteisiä periaatteita, jotka sitten implementoidaan yrityksen käytäntöön ja turvataan näin yrityksen ja omistajuuden jatkuvuutta. 

Kirjoittaja Minna Oksa toimii PwC:n Vero- ja lakipalveluiden Private Business -kompetenssiryhmän vetäjänä.