PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
26.06.2023|

”On hyvin vaikeaa auttaa toisia, kun itse on syvällä vajoamassa” – Miltä näyttää maailman riskikartta globaalien ennusteiden valossa?

Juha Remeksen neliosainen blogisarja käsittelee maailman riskikarttoja. Blogisarjan toisessa tekstissään Juha Remes tutustuttaa lukijat globaaleihin riskiennusteisiin.

Maailmanlaajuinen huoli ympäristöstä on kasvanut etenkin viimeisten parin vuosikymmenen aikana, ja ilmastomuutos onkin yksi tärkeimmistä aiheista eri toimijoiden riskikartoilla. Ilmaston lämpenemisuhka on paikoin pyritty kieltämään poliittisilla toimilla, kun taas ympäristöjärjestöt ovat korottaneet ääntään ja panoksiaan vaatien nopeaa muutosta koko maailmalta.

Ilmastonmuutoksen ohella geopoliittinen tilanne sekä digitalisoituminen maalaavat kysymysmerkkejä globaalin tulevaisuuden ylle.

Kokosimme PwC:llä esittelyyn neljä globaalisti merkittävä riskiennustetta. Ne toimivat hyvinä lähteinä, kun haluatte omassa organisaatiossanne luoda katsauksen riskienarvioinnin globaaleihin trendeihin.

World Economic Forum 

Tämän vuoden tammikuussa katseet keskittyivät vuotuiseen World Economic Forumiin, jota pidetään merkittävimpänä toimijana maailmanlaajuisten riskinäkemysten kartoittamisessa. WEF kokoaa näkemyksiä niin maanosien, maiden kuin koko maailmankin tasolla.

Maailmanlaajuisesti seuraavan vuoden suurimmiksi riskeiksi WEF listasi seuraavat kymmenen kohtaa:

 1. Elinkustannusten nousu
 2. Luonnonkatastrofit sekä yllättävät sääilmiöt
 3. Geopoliittiset konfliktit, joiden määrä on kasvussa
 4. Ilmastonmuutos, jonka vaikutukset näkyvät koko ajan voimakkaammin
 5. Maailman kahtiajakautuminen sekä valtioiden sisäiset kahtiajakautumiset
 6. Yksittäiset laajat ympäristökatastrofit 
 7. Epäonnistumiset ympäristön muutoksen torjumisessa
 8. Laajat kyberuhat sekä nopeasti kasvava kyberrikollisuus
 9. Luonnonvarojen loppuminen
 10. Maastamuutto ympäri maailman sekä siitä aiheutuvat pakolaisvirrat

Laajempi yhteenveto löytyy täältä: https://www.weforum.org/agenda/2023/01/these-are-the-biggest-risks-facing-the-world-global-risks-2023/

Talouden kokema shokki oli merkittävin muutos aiempiin vuosiin verrattuna, ja nopeasti levinnyt talouskriisi nousi koko maailman suurimmaksi huoleksi. ”On hyvin vaikeaa auttaa toisia, kun itse on syvällä vajoamassa.” Lentokoneessakin, happinaamari on asetettava ensin omille kasvoille ennen kuin ryhtyy auttamaan happinaamarin asettelussa toisille. Kymmenen listautuvaa riskiä olivatkin lähes täysin talous- ja maailman geopolitiikkaan liittyviä.  

Yksi erityinen huoli on digitalisuuden keskittyminen monopolistiseen suuntaan. Koko raporttia leimaa maailman turvallisuus sekä erityisesti levottomuuden rinnalla terrorismin lisääntyminen.

Eurasia Groupin turvallisuuskeskeinen riskikartta 

Eurasia Groupin arvio riskien painopisteestä on vahvasti turvallisuuspolitiikassa ja uhissa, jotka jakavat maailman kahteen eri leiriin. 

Linkki katsaukseen: https://www.eurasiagroup.net/issues/top-risks-2023

Ryhmä arvioi vuoden 2023 suurimmaksi riskiksi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Sotaa tarkastellaan katsauksessa sekä suorana laajenevan kineettisen sodan uhkana että sodan välillisinä ilmiöinä Euroopassa ja maailmalla. Suurvaltapolitiikka on hyvin vahvasti tarkastelussa. Maxium Xi, Kiinan poliittisen ilmapiiri muutos sisäpoliittisesti nousee sodan jälkeen toiseksi suurimmaksi riskiksi koko maailmassa. Pronssisijalle Eurasia Group nostaa joukkotuhoaseet ja erityisesti kasvavan uhan niiden käytöstä.

Nämä riskit ovat ehkä lopulta yritysten ja organisaatioiden toiminnan ulkokehällä. Niiden vaikutukset ovat suoria ja todella voimakkaita, ja niihin varautuminen poikkeuksellisempaa. Toisaalta mitä suurempi ja globaalimpi organisaatio, sitä enemmän näihin on kiinnitettävä huomiota.

Kokonaisuutena Eurasia Groupin riskikartta maailman tulevaisuudelle on hyvin puhutteleva ja mielenkiintoinen. Jos näkymää vertailee WEF:in riskien painottumiseen, voivat nämä riskit vaikuttaa realisoituessaan hyvin dramaattisesti koko maailman tilanteisiin. 

Visual Capitalist referoi osin muiden kartoittamia tutkimuksia

Visual Capitalist on kattavasti esillä, mutta heidän riskikartoituksensa taustalla on laajasti samoja lähteitä ja tutkimuksia kuin esimerkiksi WEF:lla. 

Visual Capitalistin riskikartta on kuitenkin hyödyllinen, sillä se painottuu merkittävästi taloudellisiin uhkiin, jotka nivoutuvat varsin tiivisti toisiinsa. Maailmassa dominoefektit ovat hyvin tyypillisiä, ja usein toisiinsa liittyvien asioiden riippuvuudet ymmärretään vasta jälkeenpäin. 

Visual Capitalistin arviot voivat olla hyödyllisiä, kun pohditaan riskien välistä suhdetta ja riippuvuuksia. Monet kriisiaihiot ovat saaneet alkunsa pitkällä aikajänteellä, mutta muuttuneet koko maailmaan horjuttaviksi vasta myöhemmin. Ukrainan sota on ollut käynnissä jo yli vuosikymmenen, ja sen vaikutukset ovat hiljalleen eskaloituneet. Kun arvioidaan sotaa ja sen sidosta mahdolliseen energiariippuvuuteen Venäjästä, energiakriisi ei voi olla yllätys! Se, kuinka energiakriisi heijastelee suoraan elinkustannuksiin, kauppapolitiikkaan ja yleiseen hyvinvointiin, listautuu Visual Capitalistin arvioissa suurimmaksi tulevaisuuden uhaksi.

Katsaus priorisoi riskit seuraavaan järjestykseen (joiden keskinäisiä riippuvuuksia kuvattu yllä):

 1. Energiakriisi
 2. Elinkustannusten nouseminen kriisitasolle
 3. Kasvava inflaatio
 4. Ruokakriisi, jossa globaali ruokatuotanto ajautuu laajoihin tuotanto-ongelmiin
 5. Kyberhyökkäykset kriittiseen infrastruktuuriin
 6. Maailmanlaajuinen jakeluketjujen katkeaminen
 7. Ilmastokriisi, jossa epäonnistutaan globaalisti täyttämään tavoitteita
 8. Talouspolitiikan muuntuminen sotilaalliseksi vaikuttamiseksi
 9. Globaali velkakriisi karkaa hallinnasta
 10. Ihmisoikeuksien kaventuminen

Linkki katsaukseen: https://www.visualcapitalist.com/global-risks-2023/

Eurooppalainen kyberriskien arvio

ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) eli EU:n kybervirasto tarkastelee fokusoidusti kyberturvallisuuteen liittyviä uhkakuvia. Riskit ovat tarkastelussa muita kartoituksia pidemmällä aikajänteellä. 

ENISAn listaamat kyberturvallisuusriskit tulevaisuudessa:

 1. Ohjelmistojen toimitusketjujen riippuvuudet ja haavoittuvuudet
 2. Jatkuvasti kehittyneemmät väärän informaation levityskampanjat
 3. Auktoritaariseen tietoliikenneseurannan lisääntyminen ja yksityissuojan murtuminen
 4. Ihmiskeskeiset riskit kyberfyysisessä infrastruktuurissa
 5. Kasvavat kyberhyökkäykset älylaitteisiin
 6. Avaruuden puutteellinen hallita sekä kyky arvioida sen vaikutuksia eri toimille
 7. Kasvavat hybridiuhat
 8. Digitalisuus- ja kyberosaamisvaje
 9. Rajojen ylittävät ”yhteen pisteeseen” keskittyvät järjestelmäriskit ja toimittajariskit (riippuvuuden keskittyminen harvoihin tai vain yhteen toimittajaan tai järjestelmään) ”Globaali datatalouden keskittyminen, monopolisoituminen”
 10. Yhä nopeammin kehittyvän tekoälyn väärinkäytökset

Kyberturvallisuuteen ja digitaalisuuteen liittyy jatkuvasti uusia haasteita, vaikka toisaalta mikään jo 1990-luvun alussakaan ilmaantunut tietoturvariski ei ole myöskään kokonaan kadonnut. Tietokonevirukset muuttavat muotoaan jalostuneemmiksi haittaohjelmiksi, ja niiden vaikutukset ja leviäminen ovat aiempaa suurempaa.

Arviossa korostuvat lisäksi tekoälyn luomat mahdollisuudet – niin hyvässä kuin pahassa. Jo nyt voidaan toteuttaa esimerkiksi lähes virheettömiä videoita luomalla fiktiivinen ihminen videolle, kuvana ja äänenä, sanomaan ja esittämään asioita. Fiktiivinen hahmo voi olla lähes täysin saman näköinen ja kuulostaa samalta, kuin oikea henkilö, fyysisessä maailmassa. 

ENISAn esiin tuomat riskit ovat merkittäviä ja jatkuvasti kasvavia aiheita nyt ja myös vuonna 2030.

Kirjoittaja
Juha Remes toimii senior managerina PwC:n Assurance-liiketoiminnassa. Juhan erityisosaamista ovat ICT, teollisuusautomaatio, kyberturvallisuus, 5G ja uudet teknologiat.