PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakekauppoihin liittyvät Corporate Finance -palvelut

KHO vahvisti 27.9.2016 antamassaan vuosikirjapäätöksessä KHO:2016:137, että yksinomaan osakekauppaan tähtäävät tai osakekauppaan johtavat Corporate Finance -palvelut ovat verottomia rahoituspalveluja.

Päätöksessä oli kyse A Oy:n asiakkailleen myymien yritysjärjestelyihin liittyvien palvelujen arvonlisäverokäsittelystä. A Oy avusti asiakkaitaan muun ohella osakkeiden tai liiketoiminnan myynnissä tai ostossa. A Oy toimi asiakkaan taloudellisena edustajana ja neuvonantajana järjestelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. A Oy:n saama toimeksianto saattoi tähdätä myös pelkästään osakkeiden myyntiin tai ostoon.

Myyntitoimeksiannoissa A Oy:n tehtäviin kuuluivat muun muassa

 • potentiaalisten ostajatahojen etsiminen ja yhteydenotot heihin
 • tarjousten arviointi
 • due diligence -prosessin suunnittelu ja koordinointi
 • avustaminen neuvotteluissa ja esitysten ja esitysmateriaalin teossa.

Ostotoimeksiannoissa A Oy:n tehtäviin kuuluivat muun muassa

 • asiantuntijoiden työn koordinointi
 • ostokohteen arviointi ja analysointi
 • tarjousten laatiminen
 • dokumenttien kommentointi ja korjaus
 • prosessin suunnittelu
 • due diligence -prosessin koordinointi
 • avustaminen materiaalien valmistelussa.

A Oy:n tehtäviin myynti- tai ostotoimeksiannoissa ei sisältynyt neuvonantoa verotuksellisissa eikä juridisissa kysymyksissä. A Oy sai vastikkeena toimeksiannon hoitamisesta onnistumispalkkion (success fee), jos kauppa toteutui. Onnistumispalkkio määräytyi joko osuutena kauppahinnasta tai kiinteämääräisesti.

KHO vahvisti, että osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantoon liittyvä palvelukokonaisuus on veroton rahoituspalvelun myynti, josta A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa, mikäli sopimuksella on mainittu kaupan toteuttamisvaihtoehtona ainoastaan osakekauppa tai, mikäli kauppa on mahdollista toteuttaa myös liiketoimintakauppana, kauppa kuitenkin todellisuudessa toteutuu osakekauppana.

KHO:n nyt antaman vuosikirjapäätöksen perusteella Corporate Finance -palvelut ovat arvonlisäverollisia, jos toimeksiannon lopputuloksena on liiketoimintakauppa. Corporate Finance -palveluista veloitettava kuukausipohjainen kiinteä palkkio (retainer fee) tulee veloittaa juoksevasti arvonlisäverollisena, mikäli sopimuksella on mainittu yhtenä kaupan toteuttamisvaihtoehtona liiketoimintakauppa. Mikäli kauppa toteutuu tällaisessa tilanteessa osakekauppana, verollisena veloitetut retainer feet tulee jälkikäteen oikaista verottomiksi. Siihen, miten oikaisu pitää ajallisesti tehdä, ei ole otettu kantaa. Toivottavasti Verohallinto ohjeistaa oikaisun tekemistä siten, että vähennyksen ensi vaiheessa tehnyt päämies ei joudu maksamaan seuraamusmaksuja.

Mikäli kauppaa ei lopulta toteuteta missään muodossa, palvelut katsotaan verollisiksi, jos toteutusvaihtoehtona on ollut liiketoimintakauppa ja verottomiksi, mikäli toteutusvaihtoehtona on ollut ainoastaan osakekauppa.

Päätös vahvisti KHO:n aikaisemmassa, julkaisemattomassa päätöksessä KHO 21.8.2013 T 2586 otetun kannan palvelujen verottomuudesta. Päätöksen perusteella on mahdollista hakea palautusta Corporate Finance -palveluista (success fee ja kuluveloitukset) liikaa maksetuista arvonlisäveroista. Mikäli yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, palautushakemus on mahdollinen vuosilta 2013–2016. Verottomuutta ei sovelleta keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja kiinteistöjen mandaatteihin.

Yrityksen, joka on saanut palveluista verollisen laskun, tulee pyytää palautusta palvelujen myyjältä. Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa arvonlisävero on jäänyt ostajalle kustannukseksi.

Veroton myynti rajoittaa Corporate Finance -palveluja myyvien yhtiöiden vähennysoikeutta. Jos osa palvelusta hankitaan alihankintana, näihin kululaskuihin sisältyvä arvonlisävero jää kustannukseksi.  Tämän vuoksi olisi hyvä, että alihankkijat veloittaisivat asiakasta suoraan. Tietyillä edellytyksillä alihankkijana toimivan toisen corporate finance -yhtiön alihankinta voi myös täyttää verottomuuden edellytykset. Etenkin osakkeiden hankintaan liittyvissä Corporate Finance -palveluissa tämä on tärkeää, koska osakkeiden ostajalla on vähennysoikeus osakehankintaan liittyvistä kuluista, jos osakkeet hankitaan sen verollista toimintaa varten.