PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden torjunta etenee EU:ssa

Euroopan unionin ihmisoikeuksien suoja on vahvistumassa. Asetus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden torjumiseksi EU:n sisämarkkinoilla sai lokakuussa hyväksynnän Euroopan parlamentissa asiaa käsitelleiltä valiokunnilta. Ehdotettu asetus kieltää pakkotyöllä ja lapsityövoimalla valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Pakkotyöllä tarkoitetaan kaikkea työtä ja palvelua, joka on vaadittu suorittamaan rangaistuksen uhalla, ja johon henkilö ei ole tarjoutunut vapaaehtoisesti.  

Pakkotyöllä tuotettu tuote jää EU:n rajalle 

Komission syyskuussa 2022 julkaisema ehdotus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla luo yrityksille velvollisuuden tutkia pakkotyön käyttöä yrityksen tuotantoketjuissa. Ehdotus odottaa enää parlamentin täysistunnon ja neuvoston hyväksyntää, minkä jälkeen asetus viilataan lopulliseen muotoonsa.  

Ehdotuksen tavoite on tunnistaa kaikki yritysten tuotantoketjuihin sisältyvä pakkotyö ja pysäyttää pakkotyöllä tuotetut tuotteet jo EU:n rajoilla. Pakkotyön käytöstä paljastuneelta yritykseltä edellytettäisiin tuonnin ja viennin keskeyttämisen lisäksi jo EU:n markkinoille saapuneiden tuotteiden pois vetämistä. Takaisinvedetyt tuotteet on tarkoitus lahjoittaa, tuhota tai kierrättää.  

Kielletyt tuotteet sallittaisiin takaisin EU:n markkinoille vasta, kun yritys on osoittanut lopettaneensa pakkotyön käytön esimerkiksi tekemällä muutoksia toimintatapoihin ja toimintaketjuihin.    

Riskialueille käännetty todistustaakka  

EU parlamentti on vaatinut komissiolta listausta toimialoista ja maantieteellisistä alueista, joihin kohdistuu merkittävä pakkotyön riski.  

Tunnistetuilla riskialueilla tuotetuissa tuotteissa viranomaisella ei olisi todistustaakkaa pakkotyöstä. Velvollisuus todistaa ihmisoikeuksien toteutuminen olisi ensisijaisesti riskialueella toimivalla yrityksillä.   

Sääntelyn noudattamisen seuranta tulee kansallisen vastuuviranomaisen tehtäväksi. Seuranta toteutetaan perustettavan EU:n yhteisen tietokannan ja viranomaisen vastaanottamien ilmoitusten avulla. Viranomainen voi tietojen pohjalta pyytää yritykseltä selvitystä toiminnastaan ja tarvittaessa aloittaa tutkinnan riskien selvittämiseksi. Asetusta rikkoneen yrityksen tuotteet voivat päätyä markkinoilleasettamiskiellon kohteeksi. Todistustaakka on viranomaisella tai yrityksellä riippuen toimialasta ja toimialueesta.   

Toimintavelvollisuus yrityksille 

Säädösehdotus ei sisällä uusia sääntöjä yrityksille, vaan edellyttää, että yritykset ryhtyvät toimiin tunnistaakseen olemassa oleviin arvoketjuihin sisältyvät pakkotyön riskit. Asetus soveltuu kaikkiin yrityksiin sekä EU:ssa valmistettuihin tuotteisiin ja tuontituotteisiin. 

Pakkotyöasetus tulee täydentämään EU:n vastuullisuussääntelyä yhdessä kesäkuussa hyväksytyn yritysvastuudirektiivin kanssa. Vaikka molemmat säädökset ovat vielä vailla lopullisia versioita, yritysten kannattaa jo valmistautua siihen, että kestävän yritystoiminnan käsite kattaa ympäristövelvoitteiden ohella lisääntyvästi ihmisoikeustekijöitä. Yrityksen pitkän aikavälin menestys edellyttää kaikkien ESG-tekijöiden huomioon ottamista yrityksen liiketoiminnoissa.