PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rahastojen markkinointiin rajan yli uusia säännöksiä

Sääntelyn tavoitteena on edelleen helpottaa rahastojen markkinointia rajan yli ja tuoda eri ETA-maiden käytännöt ja kustannukset rajan yli markkinointiin paremmin tietoon. Lisäksi sääntelyllä pyritään parantamaan läpinäkyvyyttä sekä koordinoida paremmin edellytyksiä, joiden mukaisesti rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat toimivat ETA-valtioissa. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1156 ja direktiivi (EU) 2019/1160  (“sääntely”) on saatettava kansallisesti voimaan 2.8.2021 mennessä, mutta näillä näkymin kansallinen implementointi saattaa tämän osalta myöhästyä. Valtiovarainministeriö on antanut luonnoksen hallituksen esityksestä

Esitysluonnoksen mukaan mm. AIFM-lakiin lisättäisiin uudet säännökset vaihtoehtorahaston ennakkomarkkinoinnista. Säännökset laajentuvat kansallisesti koskemaan myös rekisteröitymisvelvollisia vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä kolmansiin maihin sijoittautuneita vaihtoehtorahaston hoitajia. AIFM-lakiin lisättäisiin myös uudet säännökset ei-ammattimaisten asiakkaiden käytettävissä olevista järjestelyistä sekä edellytyksistä ja menettelyistä vaihtoehtorahaston markkinoinnin lopettamiseksi toisessa ETA-valtiossa. Lisäksi vaihtoehtorahastojen hoitajan rajat ylittävään toimintaan liittyvistä ilmoitusmenettelyistä ehdotetaan täsmennettäviksi. 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi toukokuun lopulla sääntelyä tarkentavia ohjeita rahastojen markkinointiin ja kommunikointiin. Ohjeet käsittelevät niin perinteistä markkinointia kuin verkossa, sosiaalisessa mediassa tai muissa digitaalisissa viestintävälineissä tapahtuvaa markkinointia. Ohjeissa tarkennetaan mm. sitä, että rahastoista pitää antaa oikea kuva riskien suhteesta tuottopotentiaaliin, rahastojen kustannuksista, historiallisesta tuotosta ja odotetusta tuottopotentiaalista sekä kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. 

Ohjeissa ilmoitettu keskeinen tavoite on antaa riittävän selkeä, totuudenmukainen ja tasapuolinen tieto rahastosta sijoittajille. Taustalla on valvojan huoli siitä, että erityisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa annetaan liian yksipuolinen ja optimistinen kuva rahastosta, ja tämä korostuu entisestään, kun rahastoja markkinoidaan rajan yli. 

Ohjeiden arvioidaan tulevan voimaan syksyllä 2021, kun ESMA julkaisee niistä kansalliset kieliversiot. Finanssivalvonta on jo ilmoittanut noudattavansa ohjeita. 

Sääntely lisääntyy ja tarkentuu, mutta toisaalta tavoitteena on yhtenäistää rahastojen markkinoinnin pelikenttää. 

 

Avustamme mielellämme uuteen sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Onnistuneita lyöntejä pelikentillä ja hyvää kesän alkua!

Tilaa PwC:n uutiskirje