PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiöiden valvonta tuo luottamusta säätiötoimintaan

Säätiöiden toimintaa valvotaan. Säätiöiden valvonnasta huolehtii Patentti- ja rekisterihallituksen alainen säätiörekisteri. Rekisteriviranomaisen tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Voimassaoleva säätiölaki, joka tuli voimaan 1.12.2015, tehosti säätiövalvonnan toimintamahdollisuuksia esimerkiksi laajentamalla valvojan tiedonsaantioikeuksia ja parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä.

Säätiöiden toiminnan tehokas valvonta on tärkeää säätiötoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen säilyttämiseksi. Säätiöiden toiminnalla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja säätiöiden toimintaa rahoitetaan ulkopuolisilla varoilla, ja osa säätiöistä on itsekin merkittävä rahoittaja yhteiskunnassamme. Koska säätiöiden peruspiirteen mukaisesti säätiöistä puuttuu omistajan tai jäsenten kontrolli, on valvonta ollut tarpeen järjestää lakiin perustuvana.

Raportoinnilla kerrottava tarkoituksen toteuttamisesta

Säätiövalvonta on lähinnä säätiöihin kohdistuvaa jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Valvonta perustuu ensisijaisesti säätiöiden rekisteriviranomaiselle vuosittain toimittamaan vuosiselvitykseen. Valvontaviranomainen voi ryhtyä säätiöön kohdistuviin valvontatoimiin, jos se havaitsee tai saa muutoin tietoonsa, että säätiön toiminnassa on sääntöjen tai lain vastaisuutta. Valvontaviranomaisella on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa apunaan valvonnan suorittamisessa.

Säätiövalvonnan toimenpiteillä varmistetaan mm. se, että säätiö toimii tarkoituksensa mukaisesti ja säätiön johto noudattaa sille säätiölaissa asetettua huolellisuusvelvollisuutta.

Havaitessaan, että säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, valvontaviranomainen voi määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon. Ääritapauksissa valvontaviranomaisella on myös mahdollisuus hakea tuomioistuimelta määräystä säätiön johdon erottamisesta tai jopa säätiön lakkauttamisesta. Säätiövalvonta puuttuu aktiivisesti säätiölain vastaiseen toimintaan ja pyrkii myös ennaltaehkäisemään säätiöiden lainvastaista toimintaa.

Säätiövalvonnan painopisteenä vuonna 2017 oli säätiölain uudistuneiden raportointivelvoitteiden noudattaminen. PRH:n internet-sivuilla olevan tiedon mukaan valvonta keskittyi toimintakertomuksen tietojen tarkastamiseen ja erityisesti siihen, miten säätiö raportoi tarkoituksensa toteuttamisesta. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että säätiössä noudatetaan säätiölain määräyksiä lähipiiritoimista ja niiden raportoinnista.

Huolellisuusvelvoite esillä valvontapäätöksissä

Vuoden 2017 valvontatoimissa säätiövalvonta on puuttunut mm. toimimattomiin säätiöihin ja painottanut kyseisille säätiöille, ettei säätiö voi vapaasti päättää siitä, toteuttaako säätiö tarkoitustaan vai ei. Säätiön johdon huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu päättää säätiön purkamisesta, jos toimintaedellytyksiä ei enää ole ja säätiölain edellytykset purkamiselle täyttyvät tai ryhtyä toimiin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Johdon huolellisuusvelvollisuuden noudattaminen onkin ollut arvioitavana useimmissa valvontapäätöksissä. Lisäksi valvonnassa on jouduttu puuttumaan säätiön lähipiiritoimiin lähinnä hallituksen jäsenten palkkioiden osalta. Säätiövalvonta ei ole hyväksynyt hallituksen jäsenille maksettuja takautuvia palkkioita, jos päätöstä palkkion maksamisesta ei ole tehty saman tilikauden aikana, jolta palkkio maksetaan eikä palkkiovelkaa ole kirjattu säätiön kirjanpitoon.

Säätiövalvonnan valvonta-asioihin ja -ratkaisuihin voi tutustua täällä.