PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta – Normet Groupin Helander: ”ESG on asia, johon pitää oikeasti tarttua”

Sekä asiakkaat, rahoittajat että työntekijät toivovat yrityksiltä aiempaa enemmän vastuullisuutta. PwC:n marraskuisessa webinaarissa keskusteltiin siitä, miksi ESG on lähivuosina yhä kiinteämpi osa monien suomalaisyhtiöiden liiketoimintaa.

Environmental, Social, Governance. Kattotermi ESG kuvaa komponentteja, joita yrityksen tulee huomioida kestävää kasvua tavoitellessaan. Niihin kuuluvat ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa.

Vastuullisuuskysymykset ovat esillä yhä enemmän, kun yritystä arvioidaan sijoituskohteena, työnantajana tai yhteistyökumppanina.

Vastuullisuus nousemassa yhä tärkeämmäksi kilpailuedun lähteeksi

Palataan hetkeksi webinaaritunnelmiin.

PwC:n strategiakonsultti Antti Pirttimäki ja ESG-konsultti Maija Tenhunen muistuttavat tilaisuuden alussa, että vastuullisuus on paitsi tärkeä kilpailuedun lähde ja erottautumiskeino, myös edellytys onnistuneelle liiketoiminnalle.

”Rahoittajien ja asiakkaiden lisäksi esimerkiksi työntekijät toivovat yrityksiltä yhä laajempia vastuullisuustoimia”, Pirttimäki toteaa.

 ”83 prosenttia kuluttajista ajattelee, että yritysten tulisi aktiivisesti kehittää parhaita ESG-käytäntöjä”, hän jatkaa.

Koronapandemia on nostanut pitkään esillä olleiden ympäristövastuuasioiden rinnalle myös hallinnolliset ja sosiaaliset asiat. Tenhunen antaa esimerkiksi suomalaisten työntekijäkokemuksen.

”Henkilöstön työntekijäkokemukseen voi työhyvinvointiasioiden lisäksi sisältyä esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys sekä se, onko yrityksellä riittävästi osaavaa työvoimaa vuosien varrella muuttuvassa toimintaympäristössä”, hän muistuttaa.

Henkilöstön hyvinvointi on ajankohtainen esimerkki sosiaalisesta vastuusta.

Myös yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus työyhteisössä ovat osa työhyvinvointia.

”Jokaisen yrityksen tulisi määritellä, mitä monimuotoisuus niille tarkoittaa. Parhaimmillaan monimuotoiset tiimit pystyvät identifioimaan enemmän liiketoimintahaasteita ja -mahdollisuuksia, kuin homogeeniset tiimit”, Tenhunen kiteyttää.

Onko ESG-asioista pk-yritysten liiketoiminnalle konkreettista hyötyä?

Pirttimäki kannustaa näkemään vastuullisuuden bisnestä kasvattavana kilpailuetuna. ESG:n huomioiva liiketoiminta voi hyödyttää ympäristöä ja yhteiskuntaa, mutta myös madaltaa yrityksen kustannuksia ja lisätä kasvumahdollisuuksia.

 “Kun yritys ei täytä ainoastaan vastuullisuuden minimivaatimuksia, vaan erottuu vastuullisuudella aidosti kilpailijoistaan, saadaan kilpailuetu myös asiakkaan silmissä.”

ESG-raportointivelvollisuus tulee kirjanpitolain muutoksen myötä koskemaan yhä useampaa suomalaisyhtiötä.

ESG on muuttuvien raportointivelvollisuuksien kautta tulossa pakolliseksi osaksi yhä useampien suomalaisyhtiöiden liiketoimintaa. Jopa 600–800 suomalaisyritystä tullee olemaan velvollisia raportoimaan ESG-tietoja osana hallituksen toimintakertomusta raportointivuodesta 2023 alkaen.

Perheyritysten näkökulmasta keskeisin meneillään oleva EU-tason kestävään liiketoimintaan liittyvä hanke on CSRD-kestävyysraportointidirektiivi, jonka odotetaan tulevan sovellettavaksi ensimmäisen kerran raportointivuonna 2023. Tenhunen kertoo CSRD-kestävyysraportointidirektiivin lisäksi Euroopan komission yritysten kestävää hallintotapaa koskevasta aloitteesta, jota odotetaan julkaistavaksi lähiaikoina.

 ”Sen tavoitteena on ehkäistä ja lieventää haitallisia ympäristö-, ihmisoikeus- ja hallintovaikutuksia yrityksen arvoketjussa lisäämällä ketjun toimijoiden vastuullisuutta näistä vaikutuksista”.

Miten ESG linkittyy yritysstrategiaan ja kuinka perheyritykset voivat edistää vastuullisuutta?

Pirttimäki painottaa, että vastuullinen liiketoiminta edellyttää tavoitteellista johtamista ja uusien mahdollisuuksien huomioimista jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa. Hän kannustaa avoimeen keskusteluun asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hänen mukaansa vastuullisuus tuo strategiaan muutamia erityiskysymyksiä.

 •       Mitä liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuus avaa meille?
 •       Mitkä ovat ESG-riskejä liiketoiminnallemme?
 •       Mitä perusperiaatteita haluamme noudattaa vastuullisuuden osalta?
 •       Mitä ulkoisia toiveita ja vaatimuksia sidosryhmät meille asettavat?

Tenhunen puolestaan nostaa esiin neljä konkreettista esimerkkiä, joiden kautta perheyritykset voivat edistää ESG:tä.

 •       Sidosryhmien ESG-asioihin liittyvien odotusten tunnistaminen.
 •       Vastuullisuuden tuominen osaksi yritysstrategiaa.
 •       ESG-arvonluontia edistävien tavoitteiden asettaminen.
 •       ESG-asioiden edistymisestä raportoiminen julkisesti.

Yksi esimerkki käytännön toimenpiteistä on myös johdon ESG-palkitseminen. Sitä kautta toiminta systematisoituu, ja muutos kulkee läpi organisaation myös työntekijöille.

”Yksi esimerkki käytännön toimenpiteistä on johdon ESG-palkitseminen.”

“ESG on asia, jota ihmiset odottavat yritykseltä”

Normet Groupin palveluliiketoiminnasta vastaava Riku Helander kertoo webinaarissa, mitä toimenpiteitä yritys on kuluneen vuoden aikana tehnyt ESG:n eteen.

Maanalaisia kaivos- ja tunnelitoiminnan ratkaisuja tarjoavalla Normet Groupilla ESG-asioiden nykytilanne kartoitettiin aluksi johtoryhmälle tehdyllä aluksi johtoryhmälle tehdyllä haastattelulla. Näin haluttiin tunnistaa lähtökohdat ja määritellä tarvittavat toimenpiteet.

”Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka paljon hyviä asioita teimme jo ennen varsinaisen ESG-suunnitelman tekemistä”, Helander sanoo.

Kun saatiin selville, millaisia vastuullisuusasioita Normet Groupin on käytännössä mahdollista mitata, tehtiin suunnitelma myös tulevien ESG-mittareiden käyttöönottoa varten. Kävi ilmi, että tarvittavat vastuullisuustoimenpiteet sopivat organisaation olemassa olevaan arvolupaukseen.

”ESG-asioiden tärkeyden perustelu työntekijöillemme ei ole ollut vaikeaa. Päinvastoin, ihmiset ovat olleet motivoituneita pohtimaan vastuullisuusasioita.”

Normet Groupilla huomattiin, että esimerkiksi monet laiteosatoimittajat huomioivat ESG:n toiminnassaan jo kiitettävästi. ”Informaatio siis on monesta paikasta jo saatavilla, kunhan sitä vain älyää pyytää”, Helander sanoo.

Lisäksi Normet Group päätti sisällyttää ESG:tä käsittelevän osion jo ensi vuoden vuosikertomukseensa. Helander sanoo, että ESG-suunnitelma on käyty läpi kaikkien rahoittajien kanssa, ja palaute on ollut myönteistä.

“ESG on asia, johon pitää oikeasti tarttua, sillä ihmiset odottavat sitä yritykseltä. Vaikka sitten lähtisi liikkeelle ihan pienestä.”

Yhteenveto webinaarin tärkeimmistä asioista:

 •       Vastuullisuus on noussut erottautumistekijäksi ja kilpailuedun lähteeksi. ESG-asioiden tulisi olla keskeisempi osa yrityksen strategiaa.
 •       Myös sidosryhmät ovat kiinnostuneita ESG:stä ja odottavat toimenpiteitä vastuullisuusasioiden edistämiseksi.
 •       ESG-strategiatyössä tulisi huomioida mahdollisuuksien ja riskien lisäksi asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien toiveet.
 •       Lähtökohtien tunnistaminen ja toimenpiteiden priorisoiminen auttaa pääsemään alkuun.
 •       Vastuullisuuden haasteet ja mahdollisuudet selviävät parhaiten keskustelemalla avoimesti sidosryhmien kanssa

Normet Groupin tärkeimmät ESG-opit: 

 • Vastuullisuus ohjaa yhä enemmän sekä kuluttajien että rahoittajien käyttäytymistä.
 • Yrityksessä voidaan tehdä yllättävän paljon ESG:n eteen, vaikka käytännön mittareita ei vielä olisi määritelty.
 • ESG-asioihin liittyvää informaatiota kannattaa pyytää myös toimittajilta.
 • Erityisesti rahoittajat ovat kiinnostuneita siitä, miten vastuullisuusasiat huomioidaan yritystoiminnan tulevaisuudessa.

Katso tallenteelta koko webinaari, jossa pureudutaan siihen, miksi ESG on tärkeä strateginen kysymys myös suomalaisyhtiöissä ja millaisia regulaatiovaatimuksia siihen liittyy. Tallenteelta voit poimia talteen lisää konkreettisia vinkkejä siitä, miten suomalainen pk-yritys voi edistää ESG:tä ja saada niistä hyötyä liiketoimintaansa.

Tallenteen löydät täältä.