PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoitusrahastoja koskevat muutokset verolakeihin vahvistettu

Säädökset tuloverolain ja lähdeverolain muuttamisesta on vahvistettu 12.4.2019. Uudistusten tarkoitus on selkiyttää sijoitusrahaston määritelmää ja varmistaa kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen yhtenevä verokohtelu. Uudistukset ovat merkittäviä ulkomaisten rahastojen kannalta.

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston määritelmät sisällytetään uudistuksen myötä ensimmäisen kerran tuloverolakiin. Sijoitusrahastoja pidetään edelleen verovapaina yhteisöinä, mutta tuloverolakiin lisätyssä uudessa 20 a §:ssä säädetään verovapauden edellytyksistä. Uudistukset liittyvät sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka myötä on muun muassa säädetty uusi sijoitusrahastolaki ja muutettu vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia (vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevista uudistuksista voit lukea lisää täältä). Verovapauden edellytyksinä on samoja kriteerejä, joita sijoitusrahastolainsäädännössä asetetaan kotimaiselle sijoitusrahastolle.

Uudistuksen myötä verovapauden edellytyksenä on, että

a) sijoitusrahasto on sopimusperusteinen
b) sijoitusrahastolla on vähintään 30 osuudenomistajaa
c) sijoitusrahasto on avoin.

Näitä edellytyksiä sovelletaan myös erikoissijoitusrahastoon. Jos erikoissijoitusrahastolla on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa tai sitä ei voida pitää avoimena, verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että

  1. erikoissijoitusrahasto jakaa osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut
  2. erikoissijoitusrahaston pääoma on vähintään kaksi miljoonaa euroa
  3. erikoissijoitusrahaston osuudenomistajat ovat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla ammattimaisia sijoittajia tai niihin rinnastettavia varakkaita yksityishenkilöitä.

Edellä esitettyjä verovapauden kriteerejä sovelletaan myös ulkomaiseen sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon, joka on verrattavissa kotimaiseen (erikois)sijoitusrahastoon. Lisäksi edellytetään, että

d) ulkomaisen sijoitusrahaston tulee olla perustettu rekisteröintivaltionsa yhteissijoitusyrityksiä koskevan lainsäädännön mukaan ja ulkomaisen erikoissijoitusrahaston rekisteröintivaltionsa vaihtoehtorahaston hoitajista annettua lakia vastaavien säännösten mukaisesti
e) Suomella on muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn ulkomaisen rahaston rekisteröintivaltion kanssa sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja että rahaston rekisteröintivaltiolta saadaan riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi ja verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin (lähdeverolaki) puolestaan otettiin uusi säännös, jonka mukaan tuloverolain 20 a §:ssä säädetyt verovapauden edellytykset täyttävälle kotimaista sijoitusrahastoa tai erikoissijoitusrahastoa vastaavalle sopimusperusteiselle ulkomaiselle rahastolle maksetuista osingoista ei ole suoritettava lähdeveroa.

Molempien verolakien uudistukset tulevat voimaan 1.1.2020 ja uudistuneita säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.