PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sodan ja energiakriisin vaikutus kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön

Tulevana talvena Eurooppa on todennäköisesti ennenäkemättömän tilanteen edessä. Energiaa ei välttämättä tule riittämään teollisuuden tarpeeseen kaikkina ajankohtina, koska EU:n jäsenvaltiot eivät enää suostu ostamaan venäläistä kaasua vastapakotteena Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Miten mahdollinen energiakriisi tulee vaikuttamaan kilpailuoikeuden soveltamiseen?

Furture alternative electricity source:windmill and solar energy-----concept of sustainable resources on a sunny day, Jiangsu,China

Saksan kilpailuviranomaiset ovat antaneet päätöksen, jolla helpotettiin sokeria valmistavien yritysten toimintaa energiakriisin keskellä. Tapauksessa oli kyse sokerijuurikkaiden valmistajien yhteistyösopimuksesta, jossa taataan sokerijuurikkaiden jatkuva tuotanto mahdollisten kaasukatkosten tapahtuessa. Yhteistyöhön osallistuvat yritykset voivat jakaa tehtaiden tuotantotiloja, jos ne joutuvat sulkemaan omien tehtaidensa toiminnan energian puutteen vuoksi.

Kilpailuoikeudellisesti merkillepantavaa on Saksan kilpailuviranomaisen antamat ehdot yhteistyölle:

  • Yhteistyö on sidottu tulevaan satokauteen (syyskuu 2022 – Q1 2023)
  • Ennen yhteistyön aloittamista jokaisen yrityksen tulee käyttää kaikki valmistukseen tarkoitetut energiavarannot loppuun
  • Yhteistyö on mahdollista vain, jos Saksan hallitus kiristää kaasun jakelua tai yksi yhteistyöhön kuuluvan yritysten tehtaista ei pysty toimimaan energiavajeen takia
  • Kaupallinen tietojenvaihto yritysten välillä tulee olla äärimmäisen minimaalista
  • Itsenäiset asiantuntijat määrittelevät sokerijuurikkaiden myyntihinnat sekä valmistuskulut
  • Saksan sokerin valmistajien liitto valvoo yhteiskäyttöön tarkoitettujen tuotantotilojen kapasiteettia ja ettei yhteistyössä olevat yritykset saa yksityiskohtaista tietoa kilpailijoiden kapasiteetista

Saksan kilpailuviranomainen alleviivaa, että päätös on tehty, jotta tärkeiden perushyödykkeiden ja elintarvikkeiden hinnat tullaan pitämään kuluttajille kilpailukykyisinä. Päätös on linjassa Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston tekemään yhteislausumaan myönnytyksistä sotaan ja sen lieveilmiöihin. Yhteislausumassa painotetaan, että kansalliset kilpailuviranomaiset eivät tutki yhteistoimintaa, joka on tarkasti välttämätöntä, väliaikaista ja jos yhteistoiminta on tähdätty vakaviin markkinoiden vääristymiin sodan ja/tai sodasta tulleiden sanktioiden seurauksena.

Saksan kilpailuviranomaisen tekemä päätös on ensimmäisiä, jossa annetaan kilpaileville yrityksille mahdollisuus harjoittaa yhteistoimintaa sodasta kumpuavan energiakriisin seurauksena. Sota saattaa tulevana talvena tuoda ongelmia myös Suomeen. Onko mahdollista, että elintarviketeollisuudessa tai muissa tärkeissä hyödykkeissä myös Suomessa on vastassa tilanne, jossa tuotanto on uhattuna energiapulan seurauksena? Olisiko mahdollista, että myös suomalaiset yritykset voisivat tehdä sellaista tuotantoyhteistyötä, joka normaaliolosuhteissa olisi kilpailijoilta kiellettyä?

Mielestäni vastaus kysymykseen on kyllä. Saksan kilpailuviranomaisen päätöksen perusteella kuitenkin ainakin seuraavien reunaehtojen on toteuduttava:

  • Sopimus on kestoltaan hyvin lyhyt
  • Energiaa tai muuta tuotantopanosta ei sodan vuoksi ole saatavilla
  • Yhteistyö on välttämätöntä toiselle siihen osallistuneen yrityksen toiminnalle
  • Tietojenvaihto on minimoitu, osapuolet eivät saa kapasiteettitietoja ja tuotteiden hinnoittelu tapahtuu edelleen itsenäisesti

Komissio on myös eilen antanut ehdotuksen hätäasetuksesta taistellakseen energiakriisiä vastaan. Ehdotuksen pääkohtia ovat kaasunyhteisostokonsortiot, hinnankorjausmekanismit ja solidaarisuussäännöt jäsenvaltioiden välillä kaasun jakamisesta. Nämä kaikki mekanismit ovat tiedotteen mukaan linjassa EU:n kilpailusääntöjen kanssa.