PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tilityksiin liittyvä tilintarkastajan raportointi

Yhdistykset ja toiminnalliset säätiöt voivat saada hankerahoitusta julkiselta sektorilta, esimerkiksi ministeriöiltä tai muilta julkisen hallinnon yksiköiltä. Rahoitusta antaneiden ministeriöiden, virastojen ja laitosten antamiin rahoituspäätöksiin ja muuhun rahoittajan ohjeistukseen on syytä tutustua perusteellisesti. Niissä usein edellytetään dokumentoitua työajanseurantaa, kustannuspaikkakohtaista kirjanpitoa sekä hankintalain edellyttämiä menettelyjä. Usein avustusehtoihin sisältyy tilitysvelvollisuus hankkeen päätyttyä. Kollegani Miikka Vinnikainen kirjoitti syyskuussa 2019 hankerahoituksen ehdoista ja tilitysvaatimuksista

Rahoituksen antaja saattaa edellyttää, että rahoituksen saajan on liitettävä tilitykseen tilintarkastajalta erillinen raportti. Tästä on suositeltavaa kommunikoida tilintarkastajalle jo hyvissä ajoin, jotta tilintarkastaja pystyy suunnittelemaan tarkastustoimenpiteet ja niiden ajoittamisen mahdollisimman tehokkaasti. Tavallisesti rahoittaja kuvaa varsin yksityiskohtaisesti, mitä toimenpiteitä tilintarkastajalta odotetaan. Usein jopa mainitaan erikseen ISRS 4400 -standardin mukainen tilintarkastajan raportointi. Vaikka ministeriön tai muun julkisen hallinnon rahoituspäätöksessä ei ole erikseen mainittu ISRS 4400 -standardin mukaista raportointia, tämän standardin mukainen raportointi saattaa olla perusteltua. 

ISRS 4400 ”Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovellettavien toimenpiteiden suorittamisesta” perustuu kansainväliseen liitännäispalvelustandardiin. Standardin mukaan erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevan toimeksiannon tavoitteena on, että tilintarkastaja suorittaa ne toimenpiteet, joista tilintarkastaja ja toimeksiantaja sekä mahdolliset kolmannet osapuolet ovat erikseen sopineet, ja raportoi toimeksiantajalle. 

Tilintarkastaja antaa raportin pelkästään erikseen sovittuja toimenpiteitä suorittaessaan tekemistään havainnoista. Tilintarkastaja ei ilmaise raportoinnissaan varmuutta, eli tilintarkastaja ei esimerkiksi tee johtopäätöksiä tilityksestä.

Tilintarkastaja ei siis lausu, että tilitys on laadittu rahoituspäätöksen mukaisesti, vaan tilintarkastaja raportoi pelkästään virheet ja muut havainnot toimeksiantajalle. Ideana on se, että raportin saaja arvioi tilintarkastajan tarkastustoimenpiteiden perusteella raportoimia havaintoja, ja tekee niiden perusteella itsenäiset johtopäätökset. 

STEA, OKM ja UM edellyttävät tilintarkastajan raporttia hanketilityksiin

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on jo vuosia edellyttänyt tilintarkastajalta ISRS 4400 -raportointia, kun sen myöntämiä avustuksia on käytetty yksittäiseen avustuskohteeseen vähintään 100 000 euroa tilikauden aikana. STEA on laatinut tilintarkastajan raportista kirjallisen ohjeistuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa 2019 julkaissut oppaan valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. OKM:n ohjeistuksen mukaan tilintarkastajalta tulee tilata erillinen raportti harkinnanvaraisten avustusten käytöstä, jos OKM:n yleisavustus yksin tai yhdessä muiden opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien avustusten kanssa on vähintään 500 000 euroa kalenterivuodessa. OKM on julkaissut omilla verkkosivuillaan mallipohjan, joka noudattelee ISRS 4400 -standardin mukaista raporttia.

Ulkoministeriöllä on useita tukimuotoja, joilla se tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoimintaa: 

  • ohjelmatuki kumppanuusjärjestöille, erityissäätiöille ja kattojärjestöille
  • hanketuki, viestintä- ja globaalikasvatustuki
  • EU-rahoituksen kansallisen osuuden tuki kansalaisjärjestöille 
  • monivuotinen ohjelmatuki. 

Ulkoministeriö on ohjeistanut erikseen eri tukimuotojen tilityksistä verkkosivuillaan. Tilintarkastajan raportointia on uudistettu siten, että viimeistään vuonna 2020 annettavat lausunnot ovat ISRS 4400 -muotoisia.      

Rahankeräyslaki edellyttää tilintarkastajan raporttia rahankeräystilityksiin

Jos rahankeräysluvan saaja on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee rahankeräysluvan saajan voimassa oleva rahankeräyslain mukaan liittää tilitykseen tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajan lausunnossa on todettava, onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty rahankeräyslain mukaisesti. 

Maaliskuussa 2020 voimaan astuvan uuden rahankeräyslain mukaan, jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-ilmoitukseen liittää tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajan on siis raportoitava jatkossa vuosittain rahankeräysluvan haltijoiden tilityksistä. 

Tilintarkastajan on lain mukaan selvitettävä vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen rahankeräysten tuottojen ja kulujen vastaavuutta luvan haltijan kirjanpitoon. Lain mukaan sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mm. vuosi-ilmoituksen sisällöstä ja muodosta sekä tilintarkastajan lausunnon sisällöstä. Uudesta rahankeräyslaista ei ole annettu asetusta. 

Tilintarkastajan rahankeräyksiin liittyvään raportointiin ei ole rahankeräysluvan myöntäjän antamaa yksityiskohtaista ohjeistusta. Käytännössä rahankeräystilityksiin liittyvä raportointi on noudattanut ISRS 4400 -standardia ja Suomen Tilintarkastajat ry on julkaissut tästä esimerkin. Koska tilintarkastajan rahankeräyksiin liittyvä raportointi perustuu lakiin, tilintarkastajan raportointia edellyttävillä rahankeräyksillä ei ole euromääräistä alarajaa.