PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Toimenpidepaketti pääomamarkkinaunionia koskien – vaihtoehtorahaston hoitajista annettuun direktiiviin tarkennuksia

Euroopan komissio hyväksyi 25.11.2021 toimenpidepaketin liittyen komission toimintasuunnitelmaan EU:n pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi. Pääomamarkkinaunionin tarkoitus on luoda yhtenäiset pääomamarkkinat ja helpottaa rajat ylittäviä investointeja koko EU:n tasolla. Pääomamarkkinaunionin toteutuminen nähdään erityisen tärkeänä Covid-19-kriisin jälkeisen taloudellisen jälleenrakentamisen sekä kestävän kasvun ja käynnissä olevan digitaalisen siirtymän vuoksi.

Nyt julkaistuun kokonaisuuteen kuuluu neljä säädösehdotusta. Euroopan komission mukaan säädösehdotuksien mukaiset toimenpiteet tulevat yhdistämään toimijoita ja sijoittajia paremmin, parantamaan rahoitusmahdollisuuksia, lisäämään rajat ylittäviä sijoitusvaihtoehtoja ei‑ammattimaisille sijoittajille sekä integroimaan EU:n rahoitusmarkkinoita entisestään.

Keskeiset muutokset vaihtoehtorahastonhoitajista annettuun direktiiviin (AIFMD)

Yksi neljästä säädösehdotuksesta on ehdotus vaihtoehtorahaston hoitajista annetun direktiivin (Direktiivi 2011/61/EU) tarkistamiseksi. Komission arvion mukaan direktiivin sääntelykehys toimii hyvin, mutta tietyt tarkennukset ovat tarpeen.

Nyt annetun ehdotuksen tarkoitus on tehostaa ja integroida vaihtoehtorahastomarkkinoita entisestään. Toimenpiteillä pyritään helpottamaan lainanantoa sekä varmistamaan riittävä tiedonvaihto valvojien välillä suojaten samalla paremmin sijoittajia ja talouden vakautta.

Komissio mainitsee ehdotuksen tärkeimmäksi sisällöksi seuraavat teemat:

  • Yhteiset säännöt suoralle lainanannolle vaihtoehtorahastolta yhtiöille
  • Valvontaviranomaisille tehtävän raportoinnin tehostaminen
  • Harmonisoidut likviditeetinhallintatyökalut
  • Säilytysyhteisöjen lisääntyvä saatavuus pienillä markkinoilla
  • Hallinnointiketjujen sujuva toiminta
  • Sijoittajien etujen turvaaminen toimintoja ulkoistettaessa

Ehdotus sisältää muun muassa yhteiset minimitason säännökset suoralle lainanannolle vaihtoehtorahastolta yhtiöille varmistaen, että tällaiset vaihtoehtorahastot voivat olla yrityksille toinen rahoitusvaihtoehto pankkilainan sijaan. Ehdotus mahdollistaa lisäksi muun muassa väliaikaisen poikkeamisen säilytysyhteisöjen kotimaisuusvaatimuksesta sekä velvoittaa rahastoa valitsemaan ainakin yhden direktiivimuutoksessa esitetyistä likviditeetinhallintakeinoista.

Rahastolla on myös oltava vähintään kaksi EU:ssa asuvaa ylempää johtajaa.

Tämän lisäksi säädösehdotus laajentaa delegointisäännöksiä niin, että myös vertailuarvojen hallinta ja luotonhallinnointi voidaan ulkoistaa vaihtoehtorahastonhoitajalle. Vaihtoehtorahaston hoitajan tehtävien siirtämistä koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös laajennuksia.

Johtopäätökset

AIFMD:n muutokset jäävät jo pitkään tiedossa olleiden luonnosten perusteella kohtuullisen vähäisiksi. Likviditeetinhallinnan merkitys on korostunut viimeisten vuosien aikana jo Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ohjeissa ja valvojien tulkinnoissa merkittävästi. Säilytysyhteisömarkkina on Suomessa hyvin keskittynyttä, ja jääkin nähtäväksi, miten direktiivi implementoidaan aikanaan ja millainen vaikutus markkinoihin tosiallisesti direktiivin muutoksilla on.

Seuraavaksi säädösehdotuksesta keskustellaan Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin neuvostossa, joten lopullista versiota säädösehdotuksesta voidaan odottaa aikaisintaan vuoden 2022 loppupuolella. Direktiivin muutokset tulee tämän jälkeen implementoida kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen muutosten arvioidaan tulevan sovellettaviksi aikaisintaan vuoden 2024 lopussa.

Mikäli toimenpidepakettiin ja säädösehdotuksiin liittyen herää kysymyksiä, tiimimme keskustelee mielellään lisää aiheesta kanssanne.