PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
24.10.2022|

Toimitusketjun resilienssin merkitys kasvaa epävarmuuden pitkittyessä

Hintojen nousu, tuotteiden saatavuusongelmat ja pitkät tai lupauksen ylittävät toimitusajat vaikuttavat tällä hetkellä eniten kuluttajien ostopäätöksiin sekä verkkokaupassa että kivijalkakaupoissa. Tämä selviää PwC:n tekemästä PwC Global Consumer Insights Survey -tutkimuksesta.

Logistics and transportation of Container Cargo ship and Cargo with working crane bridge in shipyard at sunrise, logistic import export and transport industry background

Pandemian alkaessa yritykset karsivat valikoimiaan ja suoraviivaistivat toimintojaan selviytyäkseen poikkeustilanteessa. Pandemiakriisin alkupuolella kuluttajilta löytyi joustoa ja ymmärrystä aiempaa alhaisempaan palvelun tasoon. PwC:n tutkimuksen perusteella näyttäisi, että kuluttajat eivät ole kuitenkaan luopuneet – ainakaan pysyvästi – odotuksistaan palveluiden saatavuuteen, valinnanvaraan ja palvelun tasoon liittyen. Poikkeuksellisen markkinatilanteen jatkuessa jo kolmatta vuotta on kuluttajien kärsivällisyys koetuksella. Vallitseva tilanne luo mahdollisuuksia niille yrityksille, joilla on kykyä sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen sekä edellytyksiä tarjota oikeaa valikoimaa, asiakkaiden odottamaa palvelutasoa ja kilpailukykyistä hintaa huolimatta toimitusketjuun liittyvistä epävarmuuksista.

Yritysten valmiudet vastata vastuullisuusvaatimuksiin vaikuttavat kuluttajien hankintapäätöksiin

Toimitusketjujen hallinnan monimutkaisuutta lisäävät perinteisten hinta-, valikoima- ja toimitusaikavaatimusten ohella kasvaneet vastuullisuusvaatimukset sekä kuluttajien että lainsäätäjien taholta. Esimerkiksi Euroopan Unionin valmistelussa oleva yritysvastuudirektiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) tuo toteutuessaan kaikkien toimialojen suuryrityksille lisää vastuuta ihmisoikeus- ja ympäristöasioista koskien koko toimitusketjua. Lisäksi välillinen vaikutus ulottuu myös pienempiin yrityksiin siltä osin, kun ne ovat osa suurempien yritysten toimitusketjuja.

Kuluttajatuoteteollisuuden ja vähittäiskaupan näkökulmasta positiivinen uutinen on, että niiden asiakkaat eli kuluttajat myös arvostavat yritysten vastuullisuutta. PwC:n tutkimuksen mukaan 50–53 % kuluttajista kertoo yrityksen ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun hyvästä hallintotavasta vaikuttavan heidän luottamukseensa yritystä tai sen tuotteita kohtaan joko kaikissa tapauksissa tai vähintäänkin usein. Suoraan ostopäätökseen vaikuttaa eniten yrityksen hyvä hallintotapa, esimerkiksi läpinäkyvyys ja eettisyys, lakien noudattaminen ja turvallinen asiakasdatan käsittely. Jonkin toimitusketjun osan paljastuminen vastuuttomaksi vaatiikin kykyä nopeaan uudelleenjärjestelyyn ja käsillä olevaan kriisiin vastaamiseen.

Miten säilyttää kustannustehokkaasti korkea palvelutaso toimitusketjun haasteiden lisääntyessä ja epävarmuuden jatkuessa?

Globaalisti yritykset ovat jo laajasti heränneet miettimään, miten parantaa toimitusketjujensa reagointikykyä ja joustavuutta. PwC:n globaalin tutkimuksen (v. 2021) mukaan 30 % vastaajista oli jo toteuttanut muutoksia toimitusketjun resilienssin kehittämiseksi ja 39 % suunnitteli vastaavia muutoksia.

PwC:n lähestymistavan mukaan yritysten tulisi lisätä kriisinkestävyyttään ennen kaikkea ennakoimalla, mutta myös reagoimalla nopeasti muutoksiin ja ylläpitämällä ja kehittämällä reagointikykyä. Ennakoiminen toimitusketjussa edellyttää hyvää näkyvyyttä sekä varastojen ja toimitusten tilanteeseen että koko toimitusverkostoon liittyviin vaihtoehtoihin resursseineen. Mahdollisuudet ennakoida ja reagoida edellyttävät toimivia prosesseja ja kykyä orkestroida ketjun eri toimijoita sekä tapahtumia. Todellinen läpinäkyvyys saavutetaan, kun koko ketju, toimittajat, tuotekehitys, toimitusketjun suunnittelu, tuotanto, logistiikka ja asiakkaat saadaan sitoutumaan keskinäiseen tiedonjakoon. Avainroolissa on kattava ja laadukas informaatio toimitusketjun eri osista. Suuri rooli on myös teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen, hyödyntämisen ja orkestroinnin tehokkaasti yli toimintojen ja toimijoiden.

Kun toimitusverkoston ja toimituskanavien nykytila sekä monimutkaisuus ovat hyvin tiedossa, on helpompi arvioida ja simuloida eri skenaarioita ja mahdollisia toimenpiteiden vaikutuksia, liittyvät ne sitten tuotteiden saatavuuden parantamiseen, toimitusaikoihin, kustannuksiin tai laadun varmistamiseen (myös vastuullisuuskysymysten näkökulmasta). Kriisivalmiuden ylläpitämisessä pidemmällä aikavälillä korostuu myös toimitusketjuun liittyvien asiakas- ja kumppanisopimusten mahdollisimman suuri joustavuus, koko toimitusketjuun liittyvien tietojärjestelmien turvallisuus, henkilöstön osaaminen ja – ennen kaikkea – opit aiemmista poikkeustilanteista.

Lähteet:
PwC Global Consumer Insights Survey (6/2022)
PwC Global Crisis Survey (2021)