PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Toivottu linjaus henkilöstöannissa merkittäville osakkeille

Verotuskäytännössä on katsottu aiemmin vakiintuneesti, että TVL 66.1 §:n mukaisessa henkilöstöannissa merkittävien osakkeiden tulisi olla uusia. Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen vuosikirjapäätöksen KHO 2021:25 perusteella em. lainkohdan tarkoittamassa henkilöstöannissa voidaan jatkossa merkitä myös yhtiön hallussa olevia, vanhoja osakkeita. Kyseessä on toivottu linjanveto, joka selkeyttää henkilöstöantia koskevan säännöksen soveltamista.

KHO:n päätöksen tuomat muutokset

Henkilöstöannilla tarkoitetaan TVL 66.1 §:ssä suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilöstölleen merkittäväksi työnantajayhtiön tai työnantajakonserniin kuuluvan yhtiön osakkeita alennettuun hintaan. Jos kyseinen työsuhteeseen perustuva etu tarjotaan henkilöstön enemmistölle (yli 50 %:lle henkilöstöstä), on enintään 10 %:n suuruinen alennus osakkeiden käyvästä hinnasta verovapaa. Nykyisin voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaan yhtiö voi antaa osakeannissa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan (OYL 9 luku 1.1 §).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemassa tapauksessa (KHO 2021:25) X oli merkinnyt työnantajakonserniin kuuluvan, Norjassa listatun emoyhtiön osakkeita osana järjestelyä, jossa kaikille konsernin työntekijöille tarjottiin emoyhtiön osakkeita alennettuun hintaan. Keskeistä tapauksessa oli se, että emoyhtiö oli hankkinut osakeannissa tarjottavat osakkeet pörssistä. Kyseinen järjestely rinnastui osakeyhtiölain mukaiseen osakeantiin (OYL 9 luku 1.1 §) ja KHO katsoi, että 10 %:n verovapaata alennusta voitiin soveltaa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvistaa sen, että tuloverolain 66.1 §:ssä tarkoitettua henkilöstöantia tulee tulkita yhdenmukaisesti osakeyhtiölain säännösten kanssa. Näin ollen TVL 66.1 §:n mukainen henkilöstöanti voi soveltua myös silloin, jos annissa merkittävät osakkeet ovat yhtiön olemassa olevia osakkeita.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä koskevan ratkaisuselosteen perusteella sillä, miten osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun, ei ole henkilöstöantisäännöksen soveltuvuuden kannalta merkitystä. Henkilöstöannissa merkittävät osakkeet ovat siten voineet tulla yhtiön haltuun hankkimalla, lunastamalla tai yhtiön itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa. 

Oikeustila ennen KHO:n päätöstä

Tulkinnanvaraisuus TVL 66.1 §:n soveltamisessa on aikaisemmin liittynyt usein nimenomaan siihen, voidaanko henkilöstöannissa merkitä uusien osakkeiden lisäksi myös yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tuloverolaissa asiasta ei erikseen säädetä, mutta verotuskäytännössä on ennen KHO:n päätöstä katsottu vakiintuneesti, että osakkeiden tulisi olla uusia, jotta TVL 66.1 §:n henkilöstöantisäännös soveltuisi. Myös Verohallinnon henkilöstöantia koskevassa ohjeessa tuotiin aiemmin selkeästi esiin vaatimus uusien osakkeiden merkinnästä TVL 66.1 §:n soveltamisen edellytyksenä*. 

Tulkinta TVL 66.1 §:n soveltumattomuudesta olemassa olevia osakkeita merkittäessä on perustunut verrattain vanhaan oikeuskäytäntöön sekä vanhan, vuoden 1978 osakeyhtiölain osakeantisäännökseen. Kyseinen näkemys on näin ollen ollut kyseenalainen ja muutos soveltamiskäytäntöön KHO:n tuoreen ratkaisun myötä on tervetullut.

Lisäksi on hyvä huomata, että tuloverolakiin hiljattain lisätyn listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevan TVL 66 a §:n lainvalmistelutöissä on tuotu esiin, että ko. säännöksen soveltuvuuden kannalta sillä ei ole merkitystä, ovatko osakeannissa merkittävät osakkeet uusia vai vanhoja.

Myös tämä seikka osoitti osaltaan tarpeen yhdenmukaistaa tuloverolain kahden henkilöstöantisäännöksen (kaikkia yhtiöitä koskevan TVL 66.1 § ja ainoastaan listaamattomia yhtiöitä koskevan TVL 66 a §) soveltamisen periaatteita annissa merkittävien osakkeiden osalta.

Huomioitavaa verotuksen näkökulmasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen valossa haluaisimme lopuksi vielä nostaa esiin muutamia näkökohtia, jotka on edellä mainitun lisäksi hyvä huomioida henkilöstöannista mahdollisesti aiheutuvia veroseuraamuksia kartoitettaessa: 

  1. Vaikka 10 %:n verovapaa alennus osakkeen käyvästä arvosta on TVL 66.1 §:n edellytysten täyttyessä mahdollinen riippumatta siitä, ovatko annissa merkittävät osakkeet uusia vai vanhoja, tulee kuitenkin pitää mielessä, että tällä on merkitystä varainsiirtoveron (1,6 %) maksuvelvollisuuden kannalta. Lähtökohtaisesti varainsiirtovero tulee maksettavaksi ainoastaan vanhoja osakkeita työsuhteeseen perustuvassa osakeannissa merkittäessä.
  2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessään (KHO 2021:25) vahvistamaa tulkintaa voidaan soveltaa verotuksessa takautuvasti muutoksenhakua koskevien aikarajojen puitteissa. Tuloverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen määräajat riippuvat siitä, minkä vuoden verotukseen muutosta haetaan.

 

Mikäli pohdit henkilöstöannin toteuttamista tai sinulla on aiheeseen liittyen kysyttävää, olethan yhteydessä palkitsemisen ja henkilöverotuksen asiantuntijoihimme. Keskustelemme kanssasi mielellämme siitä, voisiko henkilöstöanti sopia palkitsemisen kokonaisuuteenne. Oikein toteutettuna se on toimiva tapa palkita ja sitouttaa henkilöstöä omistajuuden kautta.

 

* Verohallinto on äskettäin päivittänyt ohjetta työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotuksesta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2021:25 johdosta.  Päivitetyssä Verohallinnon 4.3.2021 julkaisemassa ohjeessa (Dnro: VH/8719/00.01.00/2020) todetaan uuden soveltamiskäytännön mukaisesti, että 10 %:n verovapaata alennusta voidaan soveltaa, kun kyseessä on osakeyhtiölaissa tarkoitettu osakeanti.