PWC Uutishuone

Tutkimus: Immateriaalioikeuksia omistavilla yrityksillä korkeampi tuloksentekokyky

Miten immateriaalioikeuksien omistaminen näyttäytyy eurooppalaisten yritysten tuloksentekokyvyssä? Tämä on kysymys, johon helmikuussa julkaistussa Euroopan unionin teollisoikeusviraston ja Euroopan patenttiviraston tutkimuksessa pyritään vastaamaan.

Mainitut virastot julkaisivat yli 127 000 yritystä käsittävän tutkimuksen, joka vahvistaa positiivisen korrelaation yrityksen omistamien immateriaalioikeuksien ja tuloksentekokyvyn välillä. Mukana olivat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Iso-Britannia. Tutkimus on jatkumoa kolmelle aikaisemmalle tutkimukselle, joista tuore tutkimus eroaa poikkeuksellisen suurella otannallaan sekä tutkittavien yritysten määrän että alueellisen laajuuden osalta.

Tutkimuksessa havaittiin sellaisten EU-alueelle sijoittautuneiden yritysten, jotka omistivat vähintään yhden patentin, tavaramerkin tai mallioikeuden, raportoineen korkeamman liiketuloksen työntekijää kohden kuin yritysten, jotka eivät omistaneet immateriaalioikeuksia. Työntekijäkohtaisen tuloksen tarkastelu mittaa erityisesti yrityksen tuottavuutta, mikä tasoittaa koosta johtuvia eroja yritysten välillä. Lisäksi immateriaalioikeuksia omistavien yritysten todettiin maksavan korkeampaa palkkaa.

Tutkimuksen löydökset ovat vaikuttavia: immateriaalioikeuksia omistavat yritykset tuottivat keskimäärin 20 % enemmän voittoa ja maksoivat keskimäärin 19 % korkeampia palkkoja työntekijöilleen.

Erityisen selkeä ero oli immateriaalioikeuksia omistavien ja omistamattomien pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin erityyppisten aineettomien oikeuksien omistavien yritysten raportoivan keskimäärin korkeamman työntekijäkohtaisen tuloksen.

Esimerkiksi niin tavaramerkkejä, patentteja kuin malleja sisältävän immateriaalioikeusportfolion omistavat keskisuuret yritykset raportoivat keskimäärin 98 % suuremman työntekijäkohtaisen tuloksen aineettomia oikeuksien omistamattomaan samaan kokoluokkaan kuuluvaan yritykseen verrattuna. Vain patentteja omistava keskisuuri yritys taas raportoi keskimäärin 50 % korkeamman tuloksen verrattuna sellaiseen keskisuureen yritykseen, joka ei omistanut yhtään aineetonta oikeutta.

Parantaako immateriaalioikeuksien omistaminen todella tuottavuutta?

Tutkimuksesta ei voida suoraan vetää suoraa johtopäätöstä syyn korkeammalle liiketulokselle ja paremmalle tuottavuudelle piilevän juuri immateriaalioikeuksien omistamisessa. Kausaalisuuden tieteellinen toteaminen vaatisi lisätutkimusta, joka pureutuisi laajaan otantaan keskittymisen sijaan niihin syihin, jotka tekevät immateriaalioikeuksia omistavista yrityksistä menestyksekkäitä. Mikäli kausaalinen yhteys on olemassa, saattaisi se tarkoittaa joko taidokkaamman immateriaalioikeuksien hyödyntämisen johtavan korkeampaan liiketulokseen tai korkeamman liiketuloksen luovan yritykselle intressin haalia itselleen enemmän immateriaalioikeuksia. Todennäköistä on, että kausaalisuus toimisi molempiin suuntiin.

Keskustelu kausaliteetin absoluuttisesta todistamisesta näyttäytyy kuitenkin akateemisen abstraktina. Tutkimuksessa todettu yhteys aineettomien oikeuksien omistuksen ja tuloksentekokyvyn välillä on sen sijaan selvä. Syy–seuraussuhteen olemassaolo olisi johdonmukainen immateriaalioikeuksiin liittyvän talousteorian kanssa, jonka mukaan mahdollisuus suojata innovaatioita toimii kannustimena panostaa niiden kehittämiseen.

On myös huomattava, että tutkimuksessa keskityttiin teollisoikeuksiin. Siten kysymys siitä, toimiiko mahdollinen kausaalisuus myös esimerkiksi tekijänoikeudella suojattuun omaisuuteen, olisi myös mielenkiintoinen tutkimuskohde.

Immateriaalioikeuksien yhteys tutkimuksessa työntekijäkohtaisen tuloksen avulla mitattuun tuottavuuteen on uskottava, sillä yrityksen aineeton omaisuus, kuten immateriaalioikeudet, koostuu tiedon paketoimisesta mitattavaan ja hyödynnettävään muotoon. Tutkimustuloksien perusteella vain 9 % pk-yrityksistä hyödyntää aineetonta omaisuuttaan rekisteröimällä sitä, kun taas suuryritysten vastaava luku on 55 %. Ero aineettomia oikeuksia omistavien ja omistamattomien pk-yritysten tuloksentekokyvyn välillä olikin erityisen suuri: 68 %.

Luottamusta herättävä logo, tarkasti hiottu tekninen innovaatio, kattava asiakasrekisteri. Jokaisella yrityksellä on liiketoiminnassa hyödynnettävää omaisuutta, joka on aineetonta. Koska aineeton omaisuus usein muodostaa suuren osan yrityksen arvosta, on tärkeää osata hyödyntää sitä.

Jatkamme keskustelua immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä 28.5. järjestettävässä webinaarissamme. Ilmoittaudu mukaan tästä.

 

Immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa Ilmoittaudu 28.5.2021 pidettävään webinaariin!  

Tilaa PwC:n uutiskirje