PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ulkomaisten pääomasijoittajien neutraalia verotuskohtelua laajennetaan koskemaan rahastojen rahasto -rakenteita

Hallitus on 13.12.2018 antanut esityksen tuloverolain 9 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan ulkomaisten pääomasijoittajien kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston kautta tapahtuvien sijoitusten verotuskohtelua laajennetaan koskemaan myös välillisiä, kotimaisten ja ulkomaisten yhtymien kautta tehtyjä sijoituksia. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2019 ja sitä sovellettaisiin olennaisilta osin jo verovuonna 2019.

Nykyisin tietyt laissa eritellyt edellytykset täyttävän ulkomaisen pääomasijoittajan suomalaisen kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston kautta tekemä sijoitus kotimaiseen kohdeyritykseen asetetaan verotuksellisesti samaan asemaan kuin suoraan kotimaiseen kohdeyritykseen tehty sijoitus. Kyse on sijoitusmuotojen neutraalista kohtelusta verotuksessa. Nykyinen säännös ei kuitenkaan oikeuskäytännön valossa koske tilanteita, joissa sijoitus tapahtuu välillisesti rahastojen rahaston kautta.

Ulkomaisen pääomasijoittajan suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon tekemän sijoituksen verokohtelua ehdotetaan laajennettavaksi siten, että jatkossa vastaavan sijoituksen voisi tehdä myös rahastojen rahaston kautta.

Sijoitus asetettaisiin tällöinkin verotuksellisesti käytännössä samaan asemaan kuin suoraan suomalaiseen kohdeyritykseen tehty sijoitus. Lisäksi lakiin lisättäisiin vaatimus, että pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön olisi oltava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Edellytyksenä tulisi myös olemaan se, että rahastojen rahaston sijaintivaltion ja Suomen välillä olisi voimassa veroasioita koskeva tietojenvaihtosopimus.

Ehdotetun muutoksen arvioidaan parantavan kotimaisten pääomarahastojen kilpailukykyä.