PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi ostotarjouskoodi tullut voimaan 1.10.2022

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymä uusi ostotarjouskoodi tuli voimaan 1.10.2022. Ostotarjouskoodi on arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettu suositus, jolla pyritään edistämään hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä sekä ohjaamaan julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa noudatettavia menettelytapoja. Vuonna 2014 voimaan tulleen aiemman ostotarjouskoodin uudistaminen koettiin tarpeelliseksi relevantin lainsäädännön muuttumisen (mm. markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi) ja markkinakäytännön kehittymisen johdosta. 

Businessman's hands holding report with charts and laptop on a table

Ostotarjouskoodin soveltamisala ja rakenne 

Uudistustyötä edeltäneen ostotarjouskoodin suositukset koskivat julkisissa ostotarjouksissa esiin tulleita kysymyksiä ja ongelmia. Uuden ostotarjouskoodin soveltamisala on laajennettu kattamaan myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtävät julkiset ostotarjoukset sekä sulautumiset, joissa sulautuvana yhtiönä on suomalainen osakeyhtiö, jonka osakkeet on otettu Suomessa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kohdeyhtiön hakemuksesta tai suostumuksella monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Ostotarjouskoodi ei suoranaisesti sovellu muihin yritysjärjestelyihin, mutta siinä käsitellään kysymyksiä, jotka voivat tulla niissä esille. Noudata tai selitä -periaatteen nojalla ostotarjouskoodia on lähtökohtaisesti sovellettava, mutta poikkeukset ovat sallittuja antamalla selkeä ja yksityiskohtainen perustelu poikkeamalle. Sulautumisten ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtävien julkisten ostotarjousten osalta ostotarjouskoodi perustuu aitoon itsesääntelyyn, sillä AML 11 luvun säännösten mukainen lakiin perustuva noudata tai selitä -menettely soveltuu vain pörssiyhtiöihin kohdistuviin julkisiin ostotarjouksiin.

Muutoksen myötä ostotarjouskoodin rakenne on muutettu vastaamaan listayhtiöiden hallinnointikoodin rakennetta. Ostotarjouskoodi jakaantuukin kolmeen jaksoon i) johdanto, ii) suositukset ja iii) huomioita sääntelyn soveltamisesta. Suosituskohtaiset johdannot on korvattu osiokohtaisilla johdannoilla. Johdantojaksossa kuvataan ostotarjouskoodin tavoitteet, rakenne ja soveltaminen sekä suosituksiin sovellettava noudata tai selitä -periaate. Lisäksi esitetään yleiskuvaus suomalaisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa noudatettavista käytännöistä. Suositusjakso koostuu yksittäisistä suosituksista. Jokaista suositusta seuraa perusteluosa, joka sisältää suosituksen perustelut, suositusta selostavia ja täsmentäviä näkökohtia sekä mahdolliset viittaukset huomioita sääntelyn soveltamisesta -jaksoon. Edeltäneessä ostotarjouskoodissa suositusten perusteluihin sisältyneet sisäpiirisääntelyä käsitelleet osiot on siirretty koodin loppuun huomioita sääntelyn soveltamisesta -jaksoon, jossa käydään läpi sääntelyn soveltamiseen liittyviä käytännön tulkinta- ja menettelytapakysymyksiä, joita voi esiintyä ostotarjous- ja sulautumistilanteissa.

Suositukset

Myös suositusten sisältöihin on tehty muutoksia. Sopimusjärjestelyitä tarjouksen tekijän kanssa koskeva suositus on muutettu vastaamaan vallitsevaa markkinakäytäntöä (Suositus 3). Tietovuotoihin varautumista koskevaan suositukseen on lisätty hankelistan ylläpitämistä koskeva suositus. Suosituksen mukaan tarjouksen tekijän on silloin, kun tarjouksen tekijällä ei ole MAR:iin perustuvaa velvollisuutta laatia sisäpiiriluetteloa, ylläpidettävä hankelistaa henkilöistä, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon (Suositus 10). Tarjouksen julkistamista koskevaa suositusta on täydennetty lisäämällä vaatimus julkistaa osakkeenomistajien antamien ehdollisten sitoumusten olennaiset ehdot sekä yhdistymis- tai transaktiosopimuksen olennaiset ehdot (Suositus 11). Lisättiin uusi suositus, joka käsittelee tarjouksen tekijän julkistamien tarjousmenettelyä koskevien aikomusten ja suunnitelmien sitovuutta (Suositus 12). Lisättiin suositus koskien sulautumisia. Sulautumiseen sovelletaan ostotarjouskoodin suosituksia 1–4 ja 6–13. Vastaanottavaan yhtiöön sovelletaan tällöin tarjouksen tekijää koskevia suosituksia ja sulautuvaan yhtiöön kohdeyhtiötä koskevia suosituksia (Suositus 16). Myös muihin suosituksiin on tehty teknisluonteisia täsmennyksiä sekä kaikkien suositusten perusteluihin on tehty muutoksia ja täsmennyksiä lainsäädännön muutosten ja markkinakäytännön johdosta.