PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi rahankeräyslaki voimaan 1.3.2020

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudesta rahankeräyslaista (863/2019). Lakiesitys vahvistettiin 5.7.2019 ja laki tulee voimaan 1.3.2020 alkaen. 

Kirjoitimme 3.12.2018 rahankeräyslakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 214/2018) ja siinä ehdotetuista muutoksista rahankeräyslakiin. Hallituksen esitys on vahvistettu ja uusi laki tulee voimaan 1.3.2020. 

Uusi rahankeräyslaki vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisena. Lain keskeisimpänä muutoksena on rahankeräyksen luvanvaraisuuden osittainen poistuminen. Lain voimaantulon jälkeen rahankeräyksen järjestäminen on tietyillä edellytyksillä mahdollista rahankeräysluvan lisäksi ilman lupaa pienkeräysilmoituksen perusteella. Rahankeräysluvat ovat jatkossa voimassa toistaiseksi.

Uusi laki koskee vain lain voimaantulon jälkeen myönnettyjen keräyslupien nojalla toteutettuja rahankeräyksiä. Lain voimaantuloa koskevan määräyksen mukaan ennen uuden lain voimaantuloa myönnetyn rahankeräysluvan nojalla toimeenpantavaan rahankeräykseen sekä sillä kerättyjen varojen käyttöön ja tilittämiseen sovelletaan rahankeräysluvan myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä rahankeräysluvassa asetettuja ehtoja.

Laissa on määrätty sisäministeriölle mahdollisuus antaa asetuksella tarkempia säännöksiä. Tällaisia asetuksella annettavia tarkempia määräyksiä voidaan antaa

  • vuosi-ilmoituksen sisällöstä ja muodosta
  • vuosi-ilmoitusta koskevasta tilintarkastajan lausunnon sisällöstä 
  • vuosi-ilmoituksen tietojen nähtävänä pitämisestä, nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista ja vuosi-ilmoitusten säilyttämisestä
  • vaalikeräystilitysten sisällöstä ja muodosta
  • vaalikeräystilityksiä koskevasta tilintarkastajan lausunnon sisällöstä
  • vaalikeräystilityksen nähtävänä pitämisestä, tilityksen nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista sekä tilityksen säilyttämisestä.

 

PwC:n asiantuntijat avustavat mielellään rahankeräyslakiin liittyvissä kysymyksissä.