PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vaihtoehtoja säätiön hallitukselle säätiön toimintaedellytysten puuttuessa

Säätiö määritellään usein tiettyyn tarkoitukseen määrätyksi varallisuusmassaksi, jolla on oma hallinto. Kun säätiö rekisteröidään säätiörekisteriin, siitä tulee erillinen oikeushenkilö, jolla ei ole omistajia eikä esimerkiksi säätiön perustaja vastaa rekisteröidyn säätiön velvoitteista. 

Säätiöille tunnusomaista on myös pysyvyys; säätiölle luovutettujen varojen katsotaan tulleen pysyvästi perustajan määräämään käyttötarkoitukseen (säätiö voidaan perustaa myös määräajaksi tai määrättyjen edellytysten varaan, mikä kuitenkin on harvinaista). Niin nykyisessä säätiölaissa (487/2015) kun sitä edeltävässäkin lainsäädännössä on säätiön toiminnan tarkoituksen muuttamista ja säätiön purkamista säädelty tarkoilla edellytyksillä.

Säätiölain mukaan säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus. Säätiön harjoittaman toiminnan tai säätiön antaman tuen tulee aina edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista. Säätiön hallituksen tulee huolehtia siitä, että säätiö toimii säätiön tarkoituksen ja edun mukaisesti.

Säätiön tulee tilikausittain raportoida toimintakertomuksessa siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Säätiövalvojana toimivan säätiörekisterin valvontapäätökset osoittavat, että säätiön tulee harjoittaa tarkoituksensa mukaista toimintaa jatkuvasti eikä esimerkiksi säätiön varojen vähäisyys riitä perusteeksi olla edistämättä säätiön tarkoituksen toteutumista.

Säätiön purkaminen

Säätiövalvonnan valvontaratkaisujen mukaan säätiön johdon huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu tehdä päätös säätiön purkamisesta, jos säätiöllä ei ole enää toimintaedellytyksiä ja säätiölain edellytykset purkamiselle täyttyvät.

Säätiölain mukaan säätiö voidaan purkaa kuitenkin ainoastaan, mikäli

  1. se on perustettu määrätyksi ajaksi ja määräaika on kulunut
  2. se on perustettu määrättyjen edellytysten varaan ja tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole
  3. sen varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista eikä säätiön tarkoitusta voida muuttaa.

Säätiö voidaan purkaa säätiölaissa säädetyn selvitystilan kautta. 

Säätiön sulautuminen

Toinen mahdollisuus säätiön purkamiseen on säätiön sulautuminen toiseen säätiöön. Sulautumisessa sulautuvan säätiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle säätiölle ja sulautuva säätiö purkautuu. Sulautuminen edellyttää, että sulautuvan säätiön tarkoitus ja tarkoituksen muuttamisen edellytykset ovat olennaisesti samankaltaiset vastaanottavan säätiön kanssa. 

Sulautumisen kautta sulautuneen säätiön varat käytetään edelleen sulautuvan säätiön tarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen vastaanottavassa säätiössä, mutta sulautuvan säätiön hallinnolliset ja muut ylläpitämisen kustannukset säästetään. Sulautuminen voikin olla yksi vaihtoehto tehostaa pienen säätiön tarkoituksen toteutumista.