PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Väliyhteisötulon verottamisen edellytyksiä arvioitiin ulkomaisen väliyhteisön tilikauden päättymisajankohdan perusteella

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 14.1.2020 ratkaisun 20/0027/3 väliyhteisötulon verottamisen edellytyksistä. Ratkaisun perusteella edellytysten täyttymistä tuli arvioida ulkomaisen väliyhteisön tilikauden päättymisajankohdan perusteella.

Tapauksessa belizeläinen holding-yhtiö oli myynyt suomalaisen osakeyhtiön osakkeita. Osakkeiden myyntihetkellä oli selvää, että belizeläinen holding-yhtiö oli Suomessa asuvan henkilön määräysvallassa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (väliyhteisölaki) tarkoittamalla tavalla. Kyseistä henkilöä pidettiin osakkeiden myyntihetkellä Suomessa yleisesti verovelvollisena. Osakekaupan jälkeen Suomessa asunut henkilö oli muuttanut saman vuoden aikana Maltalle, minkä myötä hänet katsottiin verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla Maltalla asuvaksi.

Hallinto-oikeus totesi, että väliyhteisölaissa ei ole tulon jaksottamista koskevaa säännöstä tai muutakaan säännöstä väliyhteisötulon realisoitumishetkestä.

Väliyhteisölaissa väliyhteisön saamia yksittäisiä tuloeriä ei lueta osakkaan saamaksi tuloksi, vaan osakkaan tulona verotetaan osuus väliyhteisön tulosta, minkä vuoksi tulon määrä on laskettavissa vasta tilikauden päätyttyä.

Hallinto-oikeus totesi, että väliyhteisölaissa tarkoitettua määräysvallan kriteeriä arvioidaan vasta tilikauden päättymisen ajankohdan mukaan. Edellä mainittujen seikkojen perusteella hallinto-oikeus katsoi, että väliyhteisötulo realisoitui osakkaalle väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä. Suomella ei ollut verosopimuksen mukaan oikeutta verottaa kyseistä tuloa, koska henkilö katsottiin holding-yhtiön tilikauden päättyessä verosopimuksen mukaan Maltalla asuvaksi.

Päätös ei ole lainvoimainen.