PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valmistavan teollisuuden toimitusjohtajat panostavat operatiiviseen tehokkuuteen

Valmistavan teollisuuden sektorilla on edessään useita merkittäviä haasteita: talouskasvun hidastuminen, poliittinen epävakaus ja mahdolliset kauppasodat. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä valmistavan teollisuuden liiketoiminta-aktiivisuus putosi alimmilleen yli neljään vuoteen, ja monet ekonomistit ennustavat kasvun hidastuvan entisestään. Samalla toimitusjohtajien luottamus talouden kasvuun ja oman yrityksen näkymiin on heikentynyt historiallisen voimakkaasti.

Nämä ulkoisen ympäristön haasteet näkyvät selkeästi myös PwC:n globaalissa toimitusjohtajakyselyssä. Yritykset ovat alkaneet panostaa enemmän operatiivisen toiminnan parantamiseen kompensoidakseen kohonneita materiaalikustannuksia, parantaakseen katteitaan sekä suojautuakseen alenevilta volyymeilta. Peräti 81 prosenttia kyselyymme vastanneista valmistavan teollisuuden toimitusjohtajista sanoi keskittyvänsä parempaan operatiiviseen tehokkuuteen ja edistävänsä kasvua paremman kilpailukyvyn avulla. Operatiivinen tehokkuus nähdään myös merkittävänä orgaanisen kasvun lähteenä.

Digitalisoinnilla operatiivista tehokkuutta

Korkeamman operatiivisen tehokkuuden saavuttamisessa digitalisoinnilla on keskeinen rooli ja tehokkuutta haetaan tyypillisesti kolmelta keskeiseltä alueelta:

  1. asiakkaisiin suuntautuvat toiminnot, kuten myynti, markkinointi ja niihin liittyvät tuotteet ja palvelut
  2. ydintoiminnot, kuten tuotekehitys, älykkäät tehtaat ja integroidut toimitusketjut
  3. tukitoiminnot, kuten myynnin jälkeiset palvelut, henkilöstö- ja taloushallinto.

Viime vuosina valmistava teollisuus on keskittynyt pääasiallisesti asiakkaisiin suuntautuvien toimintojen digitalisointiin lisäämällä tuotteisiin ja palveluihin digitaalisia komponentteja. Merkittävät alan johtajat ovat kuitenkin hiljattain alkaneet keskittyä enemmän operatiiviseen tehostamiseen digitalisoinnin avulla. Esimerkiksi Outokumpu aikoo sijoittaa kymmeniä miljoonia tehtaidensa digitalisointiin ja edistyneen data-analytiikan hyödyntämiseen tavoitteenaan nostaa kapasiteettia 100 000 tonnia seuraavan viiden vuoden aikana. Eräs johtava kone- ja laitevalmistaja on digitalisoinut sisäiset toimintonsa siten, että robotisoidut prosessiautomaatiotyökalut (RPA) tukevat työntekijöitä kaikissa tuotannon ja tilauksen täyttämisprosessin vaiheissa. Kyseinen yritys odottaa digitalisoinnin tuovan sille miljoonien kustannussäästöt vuoteen 2020 mennessä.

Kohdentamisella säästöjä

Olemme havainneet, että valmistavassa teollisuudessa kohdennetut digitalisointiohjelmat tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä esimerkiksi katkoissa, kunnossapidon kustannuksissa, raaka-aineiden käytössä ja energiankulutuksessa. Monet visioivat myös “pimeästä tehtaasta”, jossa automaatioaste on viety äärimmilleen.

Eräälle prosessiteollisuuden yritykselle hiljattain tekemässämme analyysissä arvioimme, että keinoälyn soveltamisella yksittäisessä tuotannollisen prosessivaiheen optimoinnissa saavutetaan miljoonien materiaali- ja energiakustannusten säästöt. Eräälle metsä- ja paperialan yritykselle olimme rakentamassa analytiikan toimintamallia, jossa erityisesti prosessianalytiikalla saadaan läpinäkyvyys tukifunktioihin, kuten henkilöstö- ja taloushallintoon, ja tuetaan näiden toimintojen automatisointia. Tukifunktiot ovat tyypillisesti helpoimmin digitalisoitavissa ja auttavat yritystä yhä kiristyvillä työmarkkinoilla luomalla lisäkapasiteettia.

Nykyisellä haavoittuvaisten toimitusketjujen aikakaudella digitalisaatio voi myös tuoda valmistajille tehokkuuden parantamiseen vaadittavaa tietoa.

Luomalla toimitusketjustaan virtuaalisen kopion yritykset pystyvät analysoimaan ja seuraamaan toimitusketjun suorituskykyä. Tämä parantunut läpinäkyvyys antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä reaaliaikaisia arvioita kustannustehokkaimmista ja luotettavimmista toimittajista ja optimoida globaalin toimitusketjun.

Tämä voi tarkoittaa toimitusketjun lyhentämistä, mikä helpottaa sen hallitsemista ja tuotannon suunnittelua. Tuloksena on vähemmän investointeja ja enemmän ketterää päätöksentekoa.

Emme tarkoita, että yritysten välttämättä kannattaa tehdä kokonaisvaltaisia muutoksia toimitusketjuunsa näissä epävarmoissa olosuhteissa, mutta mielestämme yritysten tulisi hyödyntää teknologiaa ja data-analytiikkaa päästäkseen vaikuttamaan tehokkaammin operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuteen. Valmistava teollisuus ei voi enää luottaa saavansa kilpailu- ja kustannusetua luottamalla vain halvassa kustannustason maassa tapahtuvaan valmistukseen tai tekemällä hankintoja tietyiltä toimittajilta.

Suosittelemme, että yritysjohtajat selvittävät liiketoimintalähtöisesti uusien teknologioiden ja datan hyödyntämisen mahdollisuudet sekä arvopotentiaalin ja laativat priorisoidun suunnitelman toimintojen digitalisoinnille. Kannattavuushyötyjen lisäksi investoimalla tulevaisuuden teknologiaan yritykset pystyvät helpommin selviämään nykypäivän muuttuvista globaaleista realiteeteista.