PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon syventävä DAC7-ohje alustaoperaattoreiden velvollisuuksista on julkaistu

Uusi digitaalisia alustaoperaattoreita koskeva DAC7-direktiivi on astunut voimaan 1.1.2023, ja ensimmäiset direktiivin mukaiset raportit on annettava 31.1.2024. Direktiivin kansallisten implementaatioiden myötä digitaalisia alustoja EU:n sisällä tarjoavien toimijoiden on raportoitava alustalla tapahtuvista transaktioista direktiivin mukaiset tiedot sanktioiden uhalla.

Suomessa direktiivi on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön hyvin tarkasti direktiivin sisältöä mukaillen. Direktiiviin on jätetty hyvin vähän tulkinnanvaraa, mutta esimerkiksi sanktioiden suuruuden osalta jäsenmaiden välillä on suuriakin eroja. Suomessa sanktio raportointivelvollisuuden tai huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä on korkeintaan 15.000 euroa, kun taas esimerkiksi Puolassa sanktio voi nousta jopa noin miljoonaa euroa vastaavaan määrään.

Verohallinto on antanut syventävän ohjeen raportointivelvollisuuden täyttämisestä 21.4.2023. Ohje selkeyttää velvoitteita niiltä osin, miltä ne ovat jääneet tulkinnanvaraisiksi lainsäädäntöön. Lisäksi Verohallinto on julkaissut kaavion, joka auttaa selvittämään, kuuluuko alusta tiedonantovelvollisuuden piiriin. Ohje muun muassa tarkentaa esimerkein, mitä sisältyy olennaisiin toimiin, jotka tulee lainsäädännön perusteella raportoida. Olennaisten toimien määritelmä on laaja, ja niihin kuuluvat henkilökohtaiset palvelut, tavaroiden myynti ja liikennevälineiden sekä kiinteän omaisuuden vuokraaminen. Ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi irtaimen omaisuuden vuokraaminen, ellei irtain omaisuus ole liikenneväline.

Ohjeessa on tarkennettu, että raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvat myös tilanteet, joissa alusta ostaa palvelun tai tuotteen myyjältä, ja myy sen eteenpäin käyttäjälle. Raportointivelvollisuuden piiriin kuuluminen ei siis edellytä sitä, että maksu suoritetaan alustan välityksellä.

Ohje myös tiivistää alustaoperaattoreiden velvollisuudet. Ensinnäkin alustaoperaattorin tulee selvittää, onko se lainsäädännössä tarkoitettu alustaoperaattori. Toiseksi, mikäli lainsäädäntö soveltuu, alustaoperaattorin tulee kerätä tiedot olennaisista toimista ja tunnistaa alustalla toimivat myyjät sekä heidän asuinvaltionsa. Kolmanneksi alustaoperaattorin tulee antaa sähköinen vuosi-ilmoitus Verohallinnolle. Lisäksi alustaoperaattorin tulee säilyttää kerätyt tiedot myyjistä ja olennaisista toimista.

PwC tarjoaa palveluita lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi auttamalla:

  • Tunnistamaan, soveltuuko lainsäädäntö alustaasi
  • Täyttämään velvollisuudet oikeiden tietojen keräämisestä ja niiden varmentamisesta
  • Luomaan raportin oikeamuotoisena ja toimittamaan sen Verohallinnolle oikea-aikaisesti