PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viisi vinkkiä osakeyhtiön jakautumisen valmisteluun

Onko suunnitelmissasi osakeyhtiön jakautuminen? Kokosimme pohdintojen tueksi viisi käytännön vinkkiä jakautumiseen valmistautumiseen.

Jakautumisessa jakautuva yritys siirtää varojaan, velkojaan ja vastuitaan yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle. Vastaanottavat yhtiöt voivat olla joko olemassa olevia tai jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavia yhtiöitä. Riippuen yritysjärjestelyn tarkoituksesta, voidaan jakautuminen toteuttaa joko kokonais- tai osittaisjakautumisena. 

Kokonaisjakautumisesta on kyse, kun jakautuva yhtiö siirtää kaikki varat, velat ja vastuut kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja purkautuu jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Osittaisjakautumisessa jakautuva yhtiö puolestaan siirtää vain osan varoistaan, veloistaan ja/tai vastuistaan vastaanottavalla yhtiölle. Mikäli jakautuvan yhtiön olemassaolo ja tähän liittyen Y-tunnus halutaan säilyttää, vain osittaisjakautumisessa tämä on mahdollista. 

Kokonais- ja osittaisjakautuminen voidaan verolainsäädännössä mainittujen edellytysten täyttyessä toteuttaa veroneutraalisti. Järjestelyjen verotusta koskevien säännösten soveltuminen suunniteltuun järjestelyyn on aina syytä arvioida huolellisesti ennen järjestelyihin ryhtymistä ja tarvittaessa varmistaa etukäteen Verohallinnosta haettavalla ennakkoratkaisulla. 

Jakautuminen on lähtökohtaisesti yleisseuraanto eli jakautuvan yhtiön varat, velat ja muut velvoitteet siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle yhdelle tai useammalle yhtiölle. Jakautumisen oikeusvaikutukset tulee kuitenkin kartoittaa hyvissä ajoin, jotta yllätyksiltä vältytään ja tarvittavat järjestelyihin liittyvät toimenpiteet ehditään suorittaa ajoissa. Kokosimme alustavien pohdintojen tueksi viisi käytännön vinkkiä jakautumiseen valmistautumiseen:

1. Kartoita vaikutukset sopimussuhteisiin

Kuten yllä jo mainittiin, siirtyvät jakautuvan yhtiön velvoitteet lähtökohtaisesti, mukaan lukien sopimukset, sellaisenaan jakautumissuunnitelman mukaisesti ko. vastaanottavalle yhtiölle. Se vastaanottava yhtiö, jolle jakautuvan yhtiön sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet jakautumissuunnitelman mukaisesti siirretään, tulee useimmissa tapauksissa jakautuvan yhtiön sijaan sopimuskumppaniksi ilman tarvetta laatia uutta sopimusta. 

Sopimuksissa saattaa kuitenkin olla erityisiä ehtoja siitä, ettei sopimusosapuolen ole mahdollista vaihtua yritysjärjestelyidenkään seurauksena ilman toisen sopimusosapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Joissakin sopimuksissa saattaa olla myös ehtoja, joiden nojalla jakautuminen laukaisee toiselle sopimusosapuolelle oikeuden sopimuksen irtisanomiseen.

Jakautuvan yhtiön sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet on suositeltavaa käydä läpi ennen jakautumismenettelyn käynnistämistä ja kartoittaa, millaisia ehtoja jakautumiseen liittyen esimerkiksi sopimukset sisältävät ja millaista etukäteisvalmistelua sopimusten suhteen tulee tehdä.

2. Käy läpi lupien ja sertifikaattien ehdot

Viranomaisluvista tai sertifikaateista johtuvien oikeuksien siirtyminen jakautumisen yhteydessä tulee tarkistaa ennen jakautumista erikseen. Nämä eivät välttämättä siirry sellaisenaan, sillä lupiin tai todistuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet tulevat arvioitavaksi myös muuhun kuin osakeyhtiölakiin perustuen. Toisinaan viranomaislupaa koskee määräys tai ehto, joka estää luvan siirtymisen sellaisenaan jakautumisen nojalla vastaanottavalle yhtiölle. 

Se, miten jakautuvat yhtiön viranomais- ja toimiluvat siirtyvät, riippuu luvasta. Kokemuksemme perusteella luvan siirtyminen ei aina ole itsestäänselvyys ja luvan jatkaminen saattaa vaatia toimenpiteitä vastaanottavalta yhtiöltä. Esimerkiksi rakennusalalla käytetty RALA-sertifikaatti on Y-tunnuskohtainen, mikä tarkoittaa, ettei se automaattisesti siirry jakautumisessa vastaanottavalle yhtiölle. 

Kartoita siis eri lupien ja sertifikaattien määräykset ja selvitä vaadittavat toimenpiteet hyvissä ajoin. Lupien uusimiseen tai muihin niiden siirtämiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin voi mennä hyvinkin pitkä aika.

3. Laadi jakautumistase huolellisesti

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden taseilla on jakautumissuunnitelmassa keskeinen merkitys. Kokonaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat on osoitettava jollekin vastaanottavista yhtiöistä, sillä jakautuva yhtiö purkautuu. Osittaisjakautumisessa on puolestaan osoitettava varat ja velat, jotka siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja jotka toisaalta jäävät jakautuvalle yhtiölle. 

Jakautumissuunnitelmassa esitetään pääsääntöisesti alustava laskelma siitä, millaisilta vastaanottavien yhtiöiden taseet näyttäisivät, jos jakautuvan yhtiön taseeseen sisältyvät erät jaettaisiin vastaanottavien yhtiöiden kesken. Jakautumistasesimulaatio on useimmiten erityisesti jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden rahoittajien intressissä saada tietoonsa.

Jakautumisen yhteydessä siirtyvät varojen, velkojen ja vastuiden lopullinen määrä vahvistuu vasta jakautumisen täytäntöönpanohetkelle laadittavan lopputilityksen tai tilinpäätöksen perusteella, vaikkakin jakautumissuunnitelmassa sovittuja jakoperusteita tulee noudattaa. 

4. Tunnista vaikutukset yritystukiin

Jakautumisen yhteydessä myös mahdollisten saatujen yritystukien ehdot tulee tarkistaa ennen jakautuminen toteuttamista. Joissakin tapauksissa yritysjärjestelyt saattavat laukaista tuen takaisinperinnän. Joka tapauksessa suositeltavaa on keskustella tuen myöntäneen viranomaisen kanssa suunnitellusta järjestelystä ja hakea mahdollisuuksien mukaan etukäteen ko. viranomaisen hyväksyntä suunnitellulle yritysjärjestelylle ja tuen kohteena olevan liiketoiminnan tai varallisuuden siirtymiselle tietylle vastaanottavalle yhtiölle.  

5. Tiedota työntekijöitä ja huomioi muut työntekijöihin liittyvät seikat

Osakeyhtiölaki ei sisällä säännöksiä jakautumisen vaikutuksista jakautuvan yhtiön henkilöstöön, mutta työlainsäädännössä tällaisia säännöksiä on. Työsopimuslain perusteella jakautumisessa siirtyvien työntekijöiden työsopimukset siirtyvät entisin ehdoin vastaanottavalle yhtiölle tai yhtiöille. 

Mikäli jakautuvaa yhtiötä koskevat ns. yt-lain säännökset (työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20), sekä jakautuvalla että vastaanottavalla yhtiöllä on kuitenkin vähintään velvollisuus tiedottaa jakautumisesta niitä henkilöstöryhmien edustajia, joita luovutus koskee ja vastaanottavan yhtiön tulee varata henkilöstöryhmien edustajille myös tilaisuus yt-lain mukaiseen vuoropuheluun. Mahdollisten jakautumisesta aiheutuvien yt-laissa tarkoitettujen henkilöstövaikutusten osalta tulee noudattaa yt-lain ko. menettelyjä koskevia säännöksiä.