PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyksen tai säätiön veroilmoitus

Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tulee antaa veroilmoitus esimerkiksi tilanteessa, jossa se on saanut veronalaista tuloa, myynyt tai ostanut kiinteistön, saanut myönteisen päätöksen veronhuojennuksesta tai yleishyödyllisen yhteisön toiminta tai varainhankinta on muuttunut merkittävästi. Veroilmoitus tulee toimittaa Verohallintoon sähköisesti esim. OmaVero-asiointipalvelussa.

Accountant working with tax filling

Veroilmoitus tulee antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhdistyksillä tai säätiöillä, joiden tilikausi on kalenterivuosi, veroilmoitusten viimeinen jättöpäivä on tänä vuonna tiistaina 2.5.2023. On myös hyvä huomioida, että yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C uudistuu rakenteen osalta verovuodesta 2023 alkaen.

Alla on käyty lyhyesti läpi joitakin yhdistyksen tai säätiön veroilmoituksen kannalta keskeisiä asioita.

Kiinteistötulon ilmoittaminen

Kiinteistön tuottaman tulon, eli esimerkiksi vuokratulon tai puun myyntitulon verotus määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saama tulo voi olla:

  • verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, mikäli kiinteistö on yleishyödyllisessä tai yleisessä käytössä
  • kokonaan veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa (verokanta 20 %), mikäli kiinteistö on elinkeinotoiminnan käytössä
  • kokonaan veronalaista kiinteistötuloa (verokanta 6,75 % verovuonna 2022), mikäli kiinteistö on muussa kuin yleishyödyllisessä tai yleisessä käytössä.

Yhdistyksen tai säätiön on siis oltava tarkkana siitä, miten kiinteistön tuottama tulo ilmoitetaan veroilmoituksella.

Verovapaat tulot

Yleishyödyllisen yhteisön verovapaita tuloja ovat mm. jäsenmaksut, osingot, korot, lahjoitukset ja yleishyödylliseen toimintaan saadut avustukset. Myös osakehuoneistosta saatava vuokratulo ja kiinteistön luovutuksesta saatava luovutusvoitto voivat tietyin edellytyksin olla verovapaita yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle. Lähtökohtaisesti laajaakaan sijoitustoiminta ei ole pidetty verotuksessa yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana. On kuitenkin hyvä huomata, että sijoitustoiminta voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen, jos varsinainen yleishyödyllinen toiminta jää taka-alalle tai on hyvin vähäistä.

Elinkeinotulon ilmoittaminen

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on velvollinen ilmoittamaan veroilmoituksella elinkeinotoiminnan tulot (veroprosentti 20%). Se, onko yhdistyksen tai säätiön tietty toiminta elinkeinotoimintaa, arvioidaan tyypillisesti tapauskohtaisesti yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella (esim. kilpailutilanne, voiton tavoittelu ja toimintaan liittyvä riski). Toiminnan verotuksellisessa arvioinnissa huomioidaan myös yhdistyksen tai säätiön toiminnan tarkoitus ja tosiasiallisen toiminnan luonne.

Riskien hallinta

Huolellinen yleishyödyllisen säätiön tai yhdistyksen veroilmoituksen laatiminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Virheellinen tai puutteellinen veroilmoitus voi johtaa veronkorotuksiin ja viivästysseuraamuksiin. Verohallinto määrää lähtökohtaisesti veronkorotuksen kaavamaisesti tiettyä prosenttikorotusta käyttäen. Prosenttikorotus riippuu virheen laadusta, joka arvioidaan tapauskohtaisesti, ja on tyypillisesti 0–10 % lisätyn tulon määrästä laskettuna. Esimerkiksi veroilmoituksella perusteettoman vähennyksen tekemisestä voidaan määrätä 2 %:n veronkorotus. Puutteellinen tai virheellinen veroilmoitus voi johtaa myös esimerkiksi siihen, että Verohallinto käynnistää verotarkastuksen yhdistyksessä tai säätiössä.

Autamme mielellämme yhdistystäsi tai säätiötäsi veroilmoituksen laatimisessa, tarkastamisessa tai veroilmoituslomakkeiden ongelmakohtien selvityksessä. Säästä omaa aikaasi ja varmista, että veroilmoitus tulee kerralla kuntoon!