PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisön tosiasialliset edunsaajat tunnistettava 1.1.2019 alkaen

Rahanpesusääntely on kokenut lukuisia muutoksia viime vuosien aikana. Vuoden 2019 alusta tulee jälleen voimaan uusia säännöksiä koskien yhteisöjen velvollisuutta ylläpitää ja rekisteröidä tosiasiallisia edunsaajiaan koskevat tiedot. Uudet määräykset asettavat velvoitteita kaikille yhteisöille ja säätiöille.

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain (28.6.2017/444, RapeL) mukaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa suuremman kuin 25 %:n osuuden osakeyhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden muusta yhteisöstä. Omistus voi olla suoraa tai toisen yhteisön kautta tapahtuvaa eli välillistä.

Tosiasiallisina edunsaajina pidetään myös luonnollista henkilöä, joka käyttää yhtiössä yli 25 %:n suuruista äänivaltaa.

Tosiasiallisen edunsaajan rooli voi myös perustua määräysvaltaan esim. osakassopimuksen perusteella, vaikka henkilön omistusosuus ei ylittäisikään 25 %.

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö, johon omistus- tai määräysvalta on viime kädessä johdettavissa. Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei ole tai sitä ei ole tunnistettavissa, pidetään tosiasiallisena edunsaajana toimitusjohtajaa, yhtiön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Säätiöiden ja yhdistysten tosialliset edunsaajat määritelty suoraan laissa

Sääntelyssä määritellään tiettyjen yhteisöjen osalta tosiasialliset edunsaajat suoraan. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä. Yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina. Uskonnollisen yhdyskuntien, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään hallitusta.

Yhteisön hallituksen jäsenet tai vastuunalainen yhtiömies ovat vastuussa tosiasiallisten edunsaajien selvittämisestä ja tosiasiallisia edunsaajia koskevan luettelon ylläpitämisestä.

Vuoden 2019 alusta alkaen kaikkien oikeushenkilöiden on hankittava ja pidettävä yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja oikeushenkilön tosiasiallisista edunsaajista. Luetteloon merkittäviä tietoja ovat mm. omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tiedot on myös pyynnöstä annettava RapeL:ssa määritellylle ilmoitusvelvolliselle, esimerkiksi luottolaitoksille ja tilintarkastajille.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen PRH:lle

Heinäkuun alusta 2019 lukien yhteisön on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämiin rekistereihin, esim. kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin, tehtävässä perusilmoituksessa ilmoitettava tosiasialliset edunsaajat. Aiemmin perustettujen yhteisöjen on rekisteröitävä ne vuoden siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.7.2020. Velvollisuus ei kuitenkaan koske yhtiötä, jonka arvopaperi on säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena.

Säätiöiden tai rekisteröityjen yhdistysten ei tarvitse erikseen ilmoittaa tosiasiallisia edunsaajia rekisteriin, koska yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä.

 

Mikäli rahanpesusääntely herättää kysymyksiä, tosiasiallisten edunsaajien tietojen selvittämisvelvollisuus aiheuttaa pulmia tai pohdit rakenteellisia järjestelyjä, käänny puoleemme!