PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteistoimintalaki uudistumassa

Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa ja uudistusta koskevan hallituksen esityksen lausuntokierros päättyi 15.1.2021. Tarkoituksena on selkiyttää lakia ja kehittää vuoropuhelua yrityksen ja henkilöstön välillä, jota varten lakiin on lisätty säännöksiä jatkuvan vuoropuhelun aikaansaamiseksi työpaikoilla. 

Alla on selostettu lakiehdotuksen sisältöä merkittävimmiltä osin. Lakiesitys sai kritiikkiä lausuntokierroksella. Nähtäväksi jää, vieläkö esitykseen tehdään muutoksia ja tuleeko uudistettu yhteistoimintalaki voimaan esitetyn mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Lain soveltamisala

Lain soveltamisalan alaraja tulee jatkossakin olemaan 20 työntekijää. Nykyisen lain soveltamisalapoikkeuksia 20–29 työntekijän yrityksille ei enää jatkossa pääsääntöisesti ole. Myös hallintoedustusta koskevien säännösten soveltamisen alaraja säilyy nykyisenä 150 työntekijänä.

Jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla

Tämä käsite sisältää muutetussa muodossa nyt voimassa olevan lain kolmannen luvun säännökset henkilöstöryhmien edustajille annettavista tiedoista ja neljännen luvun säännökset yrityksen yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista. Säännöksistä seuraa käytännössä vähintään neljä kertaa vuodessa toteutettavat kokoukset, joissa käsitellään yrityksen kehitysnäkymiä, työpaikalla sovellettavia sääntöjä, käytänteitä, työvoiman käyttötapoja, henkilöstön osaamistarpeita ja osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia sekä muusta lainsäädännöstä johtuvia asioita.

Osana jatkuvaa vuoropuhelua vaaditaan myös työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka korvaa nykyisen lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Laissa luetellaan asiat, jotka kehittämissuunnitelmassa on käsiteltävä.

Muutostilanteita koskevat neuvottelut

Muutostilanteita koskevia neuvotteluja varten on koottu yhteen nykyisen lain kuudennen ja kahdeksannen luvun säännökset muuttaen jonkin verran niiden nykyistä sisältöä. Olennaiset periaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Liikkeen luovutusta, sulautumista ja jakautumista koskeviin säännöksiin ei ole tulossa muutoksia ja ne otetaan uuteen lakiin omana lukunaan.

Hallintoedustus

Hallintoedustusta koskevat säännökset tulevat säilymään lähes muuttumattomina. Merkittävimpänä muutoksena myös sopimalla toteutettu edustus tulee ”toteuttaa toimielimessä, joka tosiasiallisesti käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.” Tämän seurauksena erilaiset johtoryhmää korvaavissa apuelimissä toteutetut ratkaisut eivät jatkossa täytä lain vaatimuksia.

Seuraamusjärjestelmästä

Säännösten rikkomisen seuraamuksena on useimmiten sakko ja hyvitys kuten nykyisinkin. Jatkuvaa vuoropuhelua koskevan säännöskokonaisuuden velvoitteiden rikkomisen seuraamuksena sakko määrätään kuitenkin vain, jos työnantaja jättää noudattamatta yhteistoiminta-asiamiehen tällaisessa asiassa antaman kehotuksen. Hallintoedustuksen toteuttamista varten voidaan toteuttamista koskevan vaatimuksen tehosteeksi asettaa uhkasakko.