PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiön ostaessa vapaaehtoisilla kaupoilla omia osakkeitaan osakkeenomistajiltaan, on kyse osakeyhtiölain 15 luvun tarkoittamasta omien osakkeiden hankkimisesta. Tyypillisessä hankintatilanteessa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia osakkeitaan. Hankkimisesta on kyse myös silloin, kun osakkeenomistaja tekee aloitteen osakkeiden tulemisesta yhtiön omistukseen, ja yhtiöllä on mahdollisuus valita, hyväksyykö se tarjouksen osakkeiden ostosta.

Osakkeiden lunastamisella tarkoitetaan osakeyhtiölain 15 luvussa tilannetta, jossa osakkeenomistaja on velvollinen luovuttamaan osakkeitaan yhtiölle yhtiökokouksen päätöksen nojalla joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Omia osakkeita voidaan hankkia tai lunastaa myös, kun yhtiöjärjestykseen sisältyy nimenomainen ehto yhtiön oikeudesta tai velvollisuudesta hankkia tai lunastaa yhtiön osakkeita (OYL 15:10 §). Tässä artikkelissa ei käsitellä omien osakkeiden lunastamista.

Omien osakkeiden hankinnan käyttötilanteita

Omien osakkeiden ostaminen voi olla yksi keino helpottaa sukupolvenvaihdosta tai muuta yhtiön omistuksen vaihdosta. Yhtiö voi ostaa luopuvan osakkeenomistajan osakkeet, jolloin yritystoimintaa jatkavan, joka jo en-nestään on yhtiön osakkeenomistaja, ei tarvitse käyttää omia varojaan näiden osakkeiden ostamiseen. Toiminnan jatkajalla ei välttämättä ole varoja maksaa osakkeista luopujan haluamaa hintaa, mutta tarvittavat varat voivat olla yhtiöllä. Omien osakkeiden hankintaa voidaan käyttää myös yrityskaupan rahoituskeinona siten, että osa kauppahinnasta maksetaan myyjälle yhtiön omilla varoilla ja ostaja tarvitsee sen vuoksi vähemmän ulkopuolista rahoitusta.

Omien osakkeiden ostamisella voidaan pyrkiä myös yhtiön varojen jakamiseen osakkeenomistajille. Omien osakkeiden ostaminen voi olla joissain tilanteissa verotuksellisista syistä osakkeenomistajille ja yhtiölle esimerkiksi osinkoa edullisempi tapa jakaa varoja yhtiöstä. Jos yhtiössä halutaan pitää osingonjakopolitiikka vakaana, omien osakkeiden hankinta voi olla mielekäs tapa palauttaa poikkeuksellisen suuri määrä varoja osakkeenomistajille.

Osakkeiden hankintaan käytettävissä olevat varat

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan sekä vapaalla omalla pääomalla että sidotulla omalla pääomalla. Käytän-nössä omien osakkeiden hankinta tapahtuu pääsääntöisesti yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa. Jos yhtiö kuitenkin käyttää omien osakkeiden hankintaan sidottua omaa pääomaa, on noudatettava osakeyhtiölain 14 luvun osakepääoman alentamista koskevaa velkojiensuojamenettelyä.

Velkojiensuojamenettelyn kesto kaupparekisterissä on noin neljä kuukautta. Hankinta voidaan toteuttaa lopullisesti vasta velkojien kuulutuksen ja sidotun oman pääoman alentamisen mahdollisen rekisteröinnin jälkeen. Koska yhtiön oma pääoma vähenee omien osakkeiden hankinnan yhteydessä, on syytä huomioida myös hankinnan vaikutukset yhtiön tunnuslukuihin kuten omavaraisuusasteeseen.

Päätöksenteko

Osakkeiden hankkimisesta päätetään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Yksityisessä osakeyhtiössä päätökseen hankkia osakkeita osakkeenomistajilta omistusten suhteessa riittää yksinkertainen ääntenenemmistö eli enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, koska hallitukselle ei voi antaa valtuutusta sidotun oman pääoman alentamiseksi. Valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuukautta. Päätöstä tehdessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että päätöksestä käy ilmi kaikki osakeyhtiölain edellyttämät seikat (OYL 15:7 §).

Suunnattu hankinta

Lähtökohtana osakeyhtiölain sääntelyssä on, että yhtiö hankkisi omia osakkeitaan omistuksen suhteessa kaikilta osakkailtaan. Omia osakkeita voidaan hankkia myös vain tietyiltä osakkeenomistajilta (suunnattu hankinta). Päätös suunnatusta hankinnasta on tehtävä 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Koska suunnattu hankkiminen merkitsee yhtiön varojen käyttämistä osakkeenomistajien kannalta epäsuhteisesti, on sen hyväksyttävyyttä arvioitaessa kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen hankintahinnan ja käyvän hinnan suhteeseen. Suunnatun hankkimisen tulee myös olla aidosti yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaista. Esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa suunnatulle hankinnalle on katsottu olevan hyvät perustelut.

Hankintahinnan määrittäminen

Omien osakkeiden hankintahinnan tulee vastata lähtökohtaisesti osakkeen käypää hintaa. Omistuksesta luopuva osakkeenomistaja saisi korkeammasta hinnasta epäoikeutettua etua muiden osakkeenomistajien kustannuksella. Luonnollisesti osakas voi suostua vapaaehtoisesti myymään osakkeensa käypää hintaa alempaan hintaan, mistä aiheutuu etua muille osakkeenomistajille. Hankintahinnan oikea määrittely verrattuna osakkeen käypään hintaan on olennaista myös veroseuraamusten osalta.

Varojenjakosäännösten soveltaminen

Omien osakkeiden hankkiminen on osakeyhtiölain näkökulmasta varojen jakamista, ja siihen sovelletaan osakeyhtiölain 13 luvun varojenjakosäännöksiä. Osakkeiden hankinta ei saa aiheuttaa yhtiölle maksukyvyttömyyttä (OYL 13:2 §) ja hankintapäätöksen on perustuttava yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen (OYL 13:3 §). Kun hankinta tapahtuu yhtiön vapaalla omalla pääomalla, hankintaan voidaan käyttää korkeintaan yhtiön viimeisen tilinpäätöksen osoittama vapaa oma pääoma.

Mikäli omia osakkeita hankittaessa ei ole noudatettu osakeyhtiölain varojenjakosäännöksiä, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi yhtiön varojenjaoksi, joka saattaa johtaa yhtiöstä saatujen varojen palauttamiseen (OYL 13:4 §). Tahallisena teko voi pahimmassa tapauksessa olla jopa osakeyhtiölakirikos (OYL 25:1 §).