PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiön omistajanvaihdokseen valmistautuminen yritysjärjestelyllä

Kun yhtiössä on suunnitteilla omistajanvaihdos, tulee usein harkittavaksi, onko yhtiön varallisuusrakenne tarkoituksenmukainen uuden omistajan kannalta. Yhtiön suuri varallisuus nostaa yrityksen arvoa ja näin ollen myös yhtiön kauppahintaa tai lahjoituksen arvoa. Varsinaiseen liiketoimintaan liittymätöntä varallisuutta on voinut kertyä vuosien kuluessa yhtiöön. Ennen kuin yhtiö myydään uudelle omistajalle tai yhtiössä toteutetaan sukupolvenvaihdos, yhtiön tasetta voidaan tarvittaessa keventää ja tätä kautta alentaa yhtiön käypää arvoa. Taseen keventäminen voidaan toteuttaa mm. eriyttämällä varsinainen liiketoiminta ja toisaalta liiketoimintaan liittymätön muu varallisuus, esim. kiinteistö- ja sijoitusvarallisuus, omiin yhtiöihinsä. Kun omistajaa vaihtava liiketoimintakokonaisuus on saatu eriytettyä omaan yhtiöönsä, uusi omistaja voi hankkia tämän yhtiön osakkeita halvemmalla kuin ennen järjestelyä. Lisäksi yhtiön operatiivisen toiminnan kannalta on saatettu havaita tarpeelliseksi yhtiössä harjoitettujen eri liiketoimintojen eriyttäminen toisistaan ja yhtiön varallisuus halutaan hajauttaa jatkoa varten toimintaan sopivimmiksi kokonaisuuksiksi. Yhtiön taseen keventäminen tai liiketoimintojen eriyttäminen ovat käyttökelpoisia keinoja yrityskaupan yhteydessä, sukupolvenvaihdosta toteutettaessa, sitoutettaessa henkilöstöä yhtiön osakkaiksi tai haettaessa potentiaalisia uusia sijoittajia yhtiöön.

Taseen keventämisen ja toimintojen eriyttämisen toteuttamistapoja

Yhtiön taseen keventäminen tai liiketoimintojen eriyttäminen voidaan toteuttaa ennen omistajanvaihdosta tekemällä yhtiössä jakautuminen tai liiketoimintasiirto. Molemmat edellä mainitut järjestelyt ovat elinkeinotulon verotuksesta annetun lain mukaisia veroneutraaleja järjestelyjä, joiden yhteydessä ei aiheudu välittömiä tuloveroseuraamuksia osakkaille tai yhtiölle. Tuloverotus lykkääntyy siihen ajankohtaan, jolloin järjestelyssä siirtyneet varat tai vastikkeena saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Varat ja velat siirtyvät molemmissa järjestelyissä jatkuvuusperiaatteen mukaisesti lähtökohtaisesti kirjanpitoarvoista.

Yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai muiden yhtiön omistajanvaihdosten yhteydessä yhtiössä kannattaa suunnitella tarvittavat omistuksenmuutosta edeltävät toimenpiteet ja niiden aikataulutus hyvissä ajoin etukäteen. Elinkeinotuloverolain säännösten soveltuvuus järjestelyyn on myös syytä varmistaa Verohallinnolta etukäteen haettavalla ennakkoratkaisulla. Jotta jakautuminen tai liiketoimintasiirto katsotaan veroneutraaleiksi yritysjärjestelyiksi, edellytetään elinkeinotulon verotuksesta annetussa laissa säädettyjen muotojen tarkkaa noudattamista.

Jakautuminen

Yhtiön jakautuminen voidaan toteuttaa joko kokonaisjakautumisena tai osittaisjakautumisena. Kokonaisjakautumisessa kaikki yhtiön varat siirtyvät kahdelle tai useammalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä. Vanha yhtiö lakkaa kokonaisjakautumisessa kokonaan olemasta ja jakautumisessa perustettaville uusille yhtiöille tulee uudet Y-tunnukset. Jakautuminen voi tapahtua joko jo olemassa oleviin yhtiöihin tai vastaanottavat yhtiöt voidaan perustaa jakautumisen yhteydessä.

Osittaisjakautumisessa yhtiö siirtää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden varoineen ja velkoineen yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. Liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja, velkoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäiseen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön. Kokonaisjakautumisesta poiketen jakautuva yhtiö ei osittaisjakautumisessa purkaudu. Koska osittaisjakautumisessa edellytetään liiketoimintakokonaisuuden siirtämistä, ovat sen edellytykset tiukempia. Näin ollen kokonaisjakautuminen on yleensä helpompi toteuttaa, kun yhtiön varoja ja velkoja voidaan usein jakaa siinä vastaanottavien yhtiöiden kesken vapaammin. Osittaisjakautumista suunniteltaessa on yleensä erityisen tärkeää hakea Verohallinnon ennakkoratkaisua sen varmistamiseksi, että ko. jakautumiseen sovelletaan elinkeinotuloverolain säännöksiä.

Osakeyhtiölaissa säännellään jakautumisprosessia varsin kattavasti mm. jakautumisasiakirjojen vaadittavan sisällön, päätöksenteon ja tarkkojen määräaikojen osalta. Jakautumisprosessiin kaupparekisterimenettelyineen on varattava aikaa vähintään neljä kuukautta.

Liiketoimintasiirto

Yhtiön liiketoimintojen eriyttämisen, omistuspohjan laajentamisen tai sukupolvenvaihdokseen valmistautumisen keinona voidaan käyttää myös liiketoimintasiirtoa. Elinkeinotulon verotuksesta annetun lain mukaan liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa yhtiö luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, niihin kohdistuvat velat sekä varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle yhtiölle. Liiketoiminnan apporttina siirtävä yhtiö saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Vastikeosakkeita annetaan määrä, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle luovutettavan omaisuuden nettoarvoa. Liiketoimintasiirtosäännösten soveltumisen kannalta on kriittistä, että kaikki siirrettävään liiketoimintakokonaisuuteen liittyvät varat ja velat, myös sopimukset ja henkilöstö, siirretään vastaanottavalle yhtiölle.

Liiketoimintasiirrossa omaisuutta siirtävä yhtiö ei jakautumisesta poiketen purkaudu, vaan jatkaa toimintaansa. Liiketoimintasiirron avulla voidaan luoda sopiva uusi juridinen yhtiö yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta varten. Tämän jälkeen liiketoimintakokonaisuuden myynti tai muu luovutus on mahdollista suorittaa liiketoimintakaupan sijaan osakekaupalla. Liiketoimintasiirrossa haluttu liiketoimintakokonaisuus eriytetään vanhasta yhtiöstä vertikaalisesti emoyhtiöltä tytäryhtiölle.

Liiketoimintasiirto on nopeampi toteuttaa kuin jakautuminen, koska ennen siirtohetkeä tulee molemmissa järjestelyn osapuolina olevissa yhtiöissä ainoastaan tehdä tarvittavat päätökset siirrosta sekä allekirjoittaa siirtoa koskeva luovutuskirja osapuolten välille. Lisäksi liiketoimintasiirron yhteydessä perustetaan verotuksellisista syistä usein uusi tytäryhtiö, jolle toimintaa siirretään. Siirrettävän apporttiomaisuuden arvo määritetään siirtohetkelle laadittavan tilinpäätöksen perusteella. Liiketoimintasiirron jälkeen vastaanottavan yhtiön on huolehdittava osakeantipäätöksen ja siirtävälle yhtiölle annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnistä.

Jakautumisessa ja liiketoimintasiirrossa huomioitavia muita asioita

Jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille ns. yleisseuraantona jakautumissuunnitelman mukaisesti. Yleisseuraantoperiaatteen johdosta myös jakautuvan yhtiön tuntemattomat varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille. Jakautuvan yhtiön sopimukset siirtyvät samoin ehdoin pääsääntöisesti ilman sopimuskumppanin erillistä suostumusta jakautumissuunnitelman mukaisesti sille vastaanottavalle yhtiölle, jolle siirtyviin varoihin tai velkoihin ne liittyvät.

Koska liiketoimintasiirto ei ole yleisseuraanto, tulee siirrettävät varat ja velat yksilöidä luovutuksen yhteydessä tarkasti. Ainoastaan luovutuskirjassa nimenomaisesti mainitut varat ja velat siirtyvät. Liiketoimintasiirrossa sopimusten siirtymiseen vastaanottavalle yhtiölle tarvitaan sopimuskumppanin nimenomainen suostumus ja velkojen siirtymiseen tarvitaan velkojien nimenomainen suostumus.

Sekä jakautumisessa että liiketoimintasiirrossa yhtiön asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä rahoittajia on suositeltavaa tiedottaa tulevasta järjestelystä etukäteen. Jakautumisessa osakeyhtiölaki edellyttää lisäksi ilmoittamaan kuulutusta hakeneen yhtiön velkojille heidän oikeudestaan vastustaa jakautumista. Lisäksi kannattaa varmistaa etukäteen rahoittajien hyväksyntä järjestelylle ja suunnitellulle varojen ja velkojen jaolle sekä selvittää järjestelyn vaikutukset mahdollisiin lainojen vakuuksiin. Jakautumisen yhteydessä osakeyhtiölaki edellyttää, että jakautuvan yhtiön yrityskiinnitykset on jaettava vastaanottavien yhtiöiden kesken.

Sekä jakautumisen että liiketoimintasiirron osalta on lisäksi huomioitava tarvittaessa työntekijöiden tiedottaminen järjestelystä yhteistoimintalain (YT-laki) mukaisesti. YT-lakia on sovellettava, jos yhtiössä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.