PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19:n vaikutukset tilinpäätökseen

Useimmat kirjanpitovelvolliset laittavat päättyneen vuoden pakettiin lähikuukausina. Tässä kohtaa on kuitenkin syytä vielä pohtia, mitä kaikkea vuonna 2020 tapahtui ja mitä ne tarkoittavat tilinpäätösten kannalta. 

Viime vuonna koettiin erilaisia rajoitustoimenpiteitä, jotka kohdistuivat mm. liikkumiseen ja kokoontumiseen. Jos kirjanpitovelvollisen toiminta perustuu nimenomaan ihmisten kokoontumiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen, on rajoitustoimenpiteillä ollut suuria vaikutuksia toimintaan ja myös talouteen. Kun toimintaa ei voida järjestää, esimerkiksi tapahtumaa varten saatua avustusta ei välttämättä voida tulouttaa. Pitämättä jäävistä tapahtumista ei kerry muitakaan tuottoja, jolloin jopa toiminnan jatkuvuus saattaa olla uhattuna. Joillain toimijoilla toki myös kulut ovat jääneet vähäisemmiksi kuin aiemmin.

Toiminnan oikea ja riittävä kuva sekä vertailukelpoisuus ilmettävä

Tilinpäätöksessä tulee esittää normaalit lakien ja asetusten vaatimat sisällöt. Ennen kaikkea tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus. Oikean ja riittävän kuvan vaatimus koskee tilinpäätöstä yksinään, ilman toimintakertomusta. Tulevissa tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa lukijan mielenkiinto kohdistunee esimerkiksi seuraaviin asioihin ja liitetietoihin:

  • Kuvaus toiminnan kehittymisestä ja tuloksellisuudesta
  • Kuvaus taloudellisesta tilanteesta
  • Kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
  • Tiedot olennaisista tiedoista tilikauden päättymisen jälkeen
  • Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  • Tiedot poikkeuksellisista tuotto- ja kulueristä.

Tilinpäätöksessä on annettava liitetieto, jos tilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen tilikauden lukuihin. Tällainen tulee kyseeseen yleensä siinä tapauksessa, jos tilikauden pituus on muuttunut.

Voisi kuitenkin pohtia, olisiko liitetieto vertailukelpoisuuteen liittyen tarpeen nyt poikkeuksellisen vuoden tilinpäätöksessä, jos rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi toiminnan volyymiin.

Toisaalta tilinpäätöksen lukijalle on varmasti arvokasta myös tieto siitä, jos pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta toimintaan.

Tilinpäätöksissä huomioitavaa

Vuodelta 2020 laadittavissa tilinpäätöksissä erikoisuutena voidaan havaita esimerkiksi seuraavia asioita:

  • TyEL-maksujen työnantajan osuutta alennettiin keväällä loppuvuoden ajaksi 2,6 %-yksiköllä. Kustannussäästö näkyy tilikauden 2020 eläkekuluissa, mutta lomapalkkavaraukseen liittyvät eläkekulut tulee kuitenkin kirjata vuodelle 2021 vahvistetun eläkekuluprosentin mukaisena.
  • Ravitsemisyritysten toimintamahdollisuuksia rajoitettiin. Tämän vuoksi ravitsemisyritykset ovat voineet saada uudelleentyöllistämisen tukea sekä hyvitystä rajoituskauden tulonmenetyksistä ja näistä tulee antaa tukia säätelevän lain edellyttämät liitetiedot. Kirjanpitolautakunnan tuore lausunto (2010/2021) täydentää jo aiemmin annettua lausuntoa, jossa käsiteltiin tuista annettavaa liitetietoa ja sen perustana olevia laskelmia.
  • Osaan koronatuista liittyy tilapäinen varojenjakorajoitus. Sillä pyritään varmistamaan, ettei maksettu tuki valu heti yrityksen omistajalle. Varojenjakorajoitus liittyy mm. ravitsemisyrityksille maksettuihin tukiin sekä valtiokonttorin kustannustukeen.
  • Vuokratiloista on voitu antaa tai saada maksuaikaa, alennusta tai vapautus vuokrasta tietyltä ajalta. Joissain tapauksissa ei ole aivan yksiselitteistä, miten tällainen tulisi kirjata kirjanpitoon. Osapuolten välisestä sopimuksesta tulisi käydä ilmi, onko mahdollinen vuokranalennus tai -vapautus tosiasiallisesti sellainen vai onko kyseessä maksuajan pidennys. Maksuajan pidennys ei vaikuta suoriteperusteen mukaisen tuoton tai kulun kirjaamiseen, mutta tosiasiallinen alennus tai vapautus vaikuttaa. 

Osa yhteisöistä on taloudellisesti tiukoilla ja niinpä henkilöstön keskittyminen saattaa olla juuri nyt muualla kuin tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimiseen tulee kuitenkin panostaa, nyt ehkä jopa enemmän kuin tavallisesti, jotta tilinpäätöksen lukija saa oikeaa ja riittävää tietoa kirjanpitovelvollisen taloudellisesta tilanteesta.