PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC7-direktiivin ensimmäiset paikalliset tulkinnat on jo tehty

Irlanti ja Ranska ovat tehneet ensimmäisinä EU-jäsenmaina omat tulkintansa DAC7-direktiivistä paikallisella tasolla. Olemme odottaneet tätä tietoa suurella mielenkiinnolla, sillä ensimmäiset tulkinnat EU-direktiiveistä usein ohjaavat tulkinnan suuntaa myös muissa maissa, jotka eivät ole prosessissa vielä yhtä pitkällä. Olemme koostaneet tähän artikkeliin Irlannin tulkinnan pääasiat.

Businessman using a digital tablet at his desk in a modern office

Mikäli DAC7-direktiivi ei ole ennestään tuttu, suosittelemme lukemaan ensin artikkelimme aiheesta täältä.

Digitaalisen alustan operaattorin rekisteröinti

Kriteerit täyttävän digitaalisen alustan operaattorin tulee rekisteröityä Irlannin veroviranomaisille saadakseen uniikin rekisteröintitunnuksen, ‘Platform Operator ID:n’, joka on pakollinen raportointitieto.

Yksi tai useampi seuraavista kriteereistä tulee täyttyä:

  • operaattori on rekisteröity verovelvolliseksi Irlannissa
  • operaattori on rekisteröity Irlantiin
  • operaattorilla on johdon funktioita Irlannissa
  • operaattorilla on kiinteä toimipaikka Irlannissa.

Mikäli nämä kriteerit täyttyvät useammassa EU-jäsenmaassa ja operaattori on rekisteröitynyt toiseen jäsenmaahan, tulee operaattorin informoida Irlannin veroviranomaisia kirjallisesti rekisteröitymisestään toiseen jäsenmaahan välttääkseen rekisteröintivelvoitteet Irlannissa. Vaikka operaattori ei täyttäisi kriteerejä, DAC7-direktiivissä määriteltyä “relevanttia toimintaa” Irlannissa fasilitoivien operaattorien tulee rekisteröityä joka tapauksessa, elleivät ne ole jo rekisteröityneet johonkin toiseen EU-jäsenmaahan ja saaneet sieltä vastaavan rekisteröintitunnuksen. Toisin sanoen jopa EU:n ulkopuolella toimiville digitaalisille alustoille voi koitua raportointivelvoitteita, jos alustaa on mahdollista käyttää EU-jäsenmaissa.

Jos rekisteröity digitaalisen alustan operaattori kokee olevansa DAC7-raportoinnin piirin ulkopuolella, tulee operaattorin vuosittain todistaa tämä veroviranomaisille. Todistaminen tapahtuu toimittamalla jokaisen raportointijakson jälkeisen tammikuun loppuun mennessä ilmoitus, joka sisältää riittävät dokumentit ja tiedot. Tarkempia vaatimuksia tälle ei ole vielä julkaistu.

DAC7-raportointi

Irlannin tulkinta raportoinnin osalta poikkeaa jonkin verran DAC7-direktiivissä asetetuista raameista. Toisin kuin direktiivissä, Irlanti ei ole asettanut olemassa oleville digitaalisille alustoille ja myyjille sopeutumisaikaa. Lisäksi Irlanti on määrittänyt kaikki direktiivissä asetetut raportoitavat tiedot pakollisiksi siinäkin tapauksessa, että myyjällä olisi saatavilla henkilötunnus tai y-tunnus.

Merkittävimpänä lisäyksenä direktiivissä määriteltyyn on, että operaattorin tulee toimittaa jokaiselle raportoimalleen myyjälle kopio niistä tiedoista, jotka kyseisestä myyjästä on raportoitu veroviranomaisille.

Rangaistukset raportoinnin laiminlyönnistä

DAC7-direktiivissä on jätetty jokaisen jäsenmaan itsensä päätettäväksi, millaiset toimenpiteet tulee asettaa direktiivin tehokasta ja oikea-aikaista raportointia tehostamaan ja laiminlyöntiä ehkäisemään. Mikäli operaattori ei ole 30 päivän sisällä toisesta saamastaan huomautuksesta suorittanut DAC7-direktiivissä asetettuja velvollisuuksiaan, tulee Irlannin veroviranomainen kumoamaan myöntämänsä rekisteröintitunnuksen. Tämä voi johtaa jopa digitaalisen alustan sulkemiseen EU:n markkinoilta. Irlanti on asettanut raportoinnin laiminlyömisestä tai epätäydellisen tai virheellisen ilmoituksen lähettämisestä 19 045 euron laiminlyöntimaksun. Lisäksi jokaisesta eräpäivää seuraavasta päivästä, jona raportointivelvoite on edelleen täyttämättä, seuraa 2 535 euron lisämaksu.

Tiivistetysti: linja on tiukempi kuin DAC7-direktiivissä on määritelty.

DAC7-direktiiviä on monilta osin tulkittu Irlannissa tiukemmin kuin mitä direktiivi varsinaisesti vaatisi. Tämä tiukempi linja tulee vaatimaan digitaalisten alustojen operaattoreilta huomattavasti lisätöitä. Erityisen huomioitavaa on, että operaattoreiden rekisteröintiä vaaditaan myös EU:n ulkopuolella toimivilta operaattoreilta, mikäli niillä tapahtuu raportoitavaa “relevanttia toimintaa”. Tämä voi tulla monille operaattoreille yllätyksenä ja saattaa jopa johtaa siihen, että monet EU:n ulkopuoliset operaattorit varmuuden vuoksi sulkevat pääsyn digitaalisille alustoilleen EU-jäsenmaista välttääkseen riskin joutua raportointivelvoitteiden alaiseksi.

Raportoinnin laiminlyönnin rangaistukset ovat myös rahallisesti merkittäviä, ja kokemus aikaisemmista DAC-direktiiveistä on ollut se, että monet jäsenmaat tulevat asettamaan vielä Irlantiakin korkeampia rangaistuksia.

Jari Kärkkäinen