PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Digipaketti muuttaa EU kaupan laskutuksen ja raportoinnin

EU komissio julkisti viimein 8.12.2022 Digipaketiksi kutsutun säädösehdotuspaketin, joka pitää sisällään lukuisia muutoksia sekä arvonlisäverodirektiiviin että soveltamisasetukseen. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti 2023 – 2028 välisenä aikana. Voimaantulo edellyttää vielä jäsenvaltioiden hyväksyntää. Uudistusten toteuttaminen vaatii merkittäviä järjestelmäinvestointeja niin yrityksiltä kuin verohallinnoiltakin.

Business meeting in the boardroom. The team are sat round the conference table talking about the companies next big project, one female member of staff checks her emails on her digital tablet as they take 5 in the meeting or updates the companies social media** screen image is self generated **

Pääasialliset ehdotukset:

1. Alv-ilmoitusvelvollisuus sähköistyy

Sähköinen lasku pakolliseksi yhteisökaupassa

Laskutussääntöjä muutetaan siten, että sähköinen lasku ei enää edellytä vastaanottajan suostumasta. Sähköisestä laskusta tulee päinvastoin oletus ja paperilaskuja voidaan käyttää vain niissä tilanteissa, kun jäsenvaltio näin nimenomaisesti mahdollistaa. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa säätään paperilaskua mahdolliseksi yhteisömyynneissä tai EU palvelumyynneissä. Laskun tietosisältövaatimuksia lisätään.

Määräaika laskun antamiselle lyhenee

Yhteisömyyntien ja EU palvelumyyntien laskun antamisen määräaikaa kiristetään huomattavasti. Koska uusi raportointijärjestelmä perustuu reaaliaikaiselle tiedolle, laskut täytyy jatkossa antaa viimeistään kahden päivän kuluessa verotettavasta tapahtumasta. Mahdollisuus antaa kokoomalaskuja poistetaan. 

Sähköinen raportointijärjestelmä yhteisömyynneille ja EU palvelumyynneille

Nykyinen yhteenvetoilmoitus poistetaan ja se korvataan sähköisellä lähes reaaliaikaisella raportointijärjestelmällä. Soveltamisala vastaa call off-varasto liitännäisiä toimia lukuunottamatta yhteenvetoilmoitusta. Tiedot raportoidaan transaktiokohtaisesti ja määräaika raportoinnille on kaksi päivää laskun antamisen jälkeen. Annettavien tietojen määrä per transaktio tulee laajenemaan. Myös ostajalle tulee vastaava raportointivelvoite.

Mikäli jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön sähköisen raportointijärjestelmän myös kotimaan myynteihin, täytyy järjestelmän olla yhteensopiva pakollisen järjestelmän kanssa. Myös niiden maiden, jotka ovat jo ottaneet käyttöön transaktiokohtaisen sähköisen raportoinnin järjestelmiä, täytyy sopeuttaa vanhat järjestelmät uusiin sääntöihin.

2. Alv-rekisteröintien vähentämiseen tähtäävät uudistukset 

Yhden yhteyspisteen eli OSS raportointijärjestelmän käyttöala laajenee ja muutosten jälkeen sitä sovelletaan käytännössä kaikkeen kuluttajamyyntiin toisessa EU-valtiossa. Soveltamisen piirissä olevien etämyyntisääntöjen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös marginaaliverotuksen piirissä olevia tavaroita. Soveltamisalaan tulevat myös seuraavat B2C myynnit: tavaran myynti asennettuna, liikennevälineissä tapahtuva myynti, energiahyödykkeiden myynti ja paikallinen tavaran myynti. Myös nollaverokannan alaiset ja muutoin verottomat myynnit tulee raportoida. 

OSS:n soveltamisalaan tulevat myös oman tavaran siirrot EU-valtioista toiseen mukaan lukien siirrot call off-varastoon. Call off -varastoyksinkertaistus tulee uudistuksen myötä poistumaan. Käyttöomaisuuden siirtoja ja siirtoja, joissa yhteisöhankinnasta ei ole täyttä vähennysoikeutta ei voida raportoida OSS:ssa. OSS järjestelmässä ei edelleenkään tule olemaan mahdollista vähentää arvonlisäveroa. 

Lisäksi IOSS järjestelmää uudistetaan monelta osin.

Myyntimaan pääsäännön mukaisten palvelun myyntiin sovelletaan pakollista käännettyä verovelvollisuutta. Muutoin jäsenvaltiot voivat määrittää käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalan. Pakollisen käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala laajenee uudistuksen myötä ja soveltuu lähes kaikkiin paikallisiin myynteihin, kun myyjä on ulkomaalinen yhtiö, joka ei ole sijoittautunut ko. valtiossa ja ostaja on alv-rekisteröity ko. valtiossa. 

3. Alustatalouden arvonlisäverovelvoitteiden selkiyttäminen

Muutoksessa laajennetaan huomattavasti alustatoimijoiden verovelvollisuutta alustan kautta tapahtuvissa myynneissä. Tavoitteena on selkeyttää, kuka katsotaan myyjäksi sekä poistaa kilpailun vääristymiä toimialoilla, joilla yksityiset myyjät kilpailevat verovelvollisten toimijoiden kanssa. Uudistus linkittyy alustojen tiedonantovelvollisuuteen (DAC7).

Alustan verovelvollisuutta laajennetaan koskemaan lähes kaikkia tavaran myyntejä EU:ssa, joissa sähköinen alusta fasilitoi myynnin riippumatta siitä, missä myyjä on sijoittautunut tai mikä on ostajan status. Lisäksi alusta määritellään aina verovelvolliseksi majoituspalveluja ja henkilökuljetuspalveluja myytäessä.