PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n finanssialan kestävyyspaketti: ESG-preferenssit soveltuvuusarviointeihin ja vähähiilisyyden vertailuarvokategoriat

Loimme aikaisemmin yleiskatsauksen EU:n tulevaan finanssialan kestävyyspakettiin ja keskityimme tarkemmin pakettiin kuuluvaan uuteen kestävyystiedonantoasetukseen. Nyt avaamme lähemmin paketin kahta muuta osiota.

ESG-preferenssit osaksi soveltuvuusarviointia

Komissio julkaisi 4.1.2019 luonnokset MiFID II:n (2014/65/EU) ja vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin eli IDD:n ((EU) 2016/97) delegoituihin asetuksiin ((EU) 2017/565 ja (EU) 2017/2359) tehtäviksi muutoksiksi sen varmistamiseksi, että sijoitusneuvontaan ja salkunhoitoon sekä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaan neuvontaan liittyvän soveltuvuusarvioinnin yhteydessä selvitettäisiin asiakkaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä eli ESG-tekijöitä (Environmental, Social, Governance) koskevat preferenssit.

Näitä preferenssejä tulisi luonnoksien mukaan noudattaa palveluita tarjottaessa, ja asiakkaalle olisi selitettävä, miten tämän ESG-preferenssit on palvelua tarjottaessa otettu huomioon.

Olemassa olevien asiakkaiden osalta ESG-preferenssit tulee selvittää soveltuvuusarvioinnin seuraavan päivityksen yhteydessä, eli muutosasetukset eivät edellytä olemassa olevien asiakkaiden soveltuvuusarviointien välitöntä päivitystä.

Muutokset delegoituihin asetuksiin tullaan todennäköisesti saattamaan voimaan tämän kirjoituksen alussa mainitun kestävyystiedonantoasetuksen myötä. Kestävyystiedonantoasetuksen julkaisu EU:n virallisessa lehdessä puolestaan tapahtunee loppusyksystä käynnissä olevien oikaisumenettelyiden jälkeen. Muutokset tulisivat luonnosten mukaan sovellettavaksi vuoden kuluttua muutosasetusten voimaantulosta.

Uudet vähähiilisyyden vertailuarvokategoriat

EU:n vertailuarvoasetukseen ((EU) 2016/1011), joka sääntelee vertailuarvojen eli indeksien hallinnointia, tietolähteitä ja käyttöä, otetaan muutosasetuksella (2018/0180/COD) mukaan kaksi uutta vähähiilisyyden indeksikategoriaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen muutosasetuksen sisällöstä 25.2., mutta sitä ei ole vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Uudet vähähiilisyyden indeksikategoriat ovat ilmastosiirtymää koskeva EU:n vertailuarvo (EU Climate Transition Benchmark) ja kunnianhimoisempana vaihtoehtona Pariisin ilmastosopimukseen mukautettu EU:n vertailuarvo (EU Paris-aligned Benchmark).

Muutosasetus tuo erityisiä vaatimuksia vähähiilisten indeksien hallinnoijille. Lisäksi kaikille muidenkin indeksien hallinnoijille tulee muutosasetuksen myötä tiettyjä uusia tiedonantovelvollisuuksia sen osalta, pyritäänkö niillä ESG-tavoitteisiin ja jos pyritään, niin miten.

Muutoksen tarkoituksena on luoda EU:n alueelle yhtenäinen markkinakäytäntö sijoitusten hiilijalanjäljen mittaamiseen.

Indeksien hallinnoijien tulee nykyisen sanamuodon mukaan noudattaa muutosasetuksen vaatimuksia pääosin 30.4.2020 mennessä. Vertailuarvoasetuksen muutosasetuksen julkaisu EU:n virallisessa lehdessä viivästyy kuitenkin oikaisumenettelyjen takia loppusyksylle, mikä vaikuttanee myös sen määräyksien sovellettavaksi tuloon.